19
Jesus, Zacchaeus haa.
Jesus, Jericho kwaiik'it hee k'idik ts'ą' gehgoo hahaii. Izhit hee Zacchaeus ndak khii tax eenjit laraa oonjii nilii dhidii, łyaa valaraa gwanlii. Jesus hąąh'yaa gwik'eegwandaii gaa dinjii natsal nilii ts'ą' khyų' dinjii tee yąąh'in. Nijuk Jesus ahaa izhit gwits'ii hee aagal ts'ą' yahąąh'yaa eenjit ts'iivii Sycamore kat deedhizhii. Nijin Jesus ts'iivii ehzhee niinzhii dąį' k'iidak Zacchaeus nah'in ts'ą' jyaa yahnyąą, “Zacchaeus, juk zhat neenindii, juk drin nizheh hihdyaa goo'aii.”
Zacchaeus khan neeneezhii ts'ą' shoh haa dizheh gwits'eeyihiłchįį. Juu nąįį datthak Jesus yizheh nihdąhkhaii yąąh'in dąį' datthak giiyeeginkhii ts'ą' jyaa ginyąą, “Jii dinjii vatr'agwaanduu gwanlii vizheh heedyaa eenjit nihdeiinzhii!”
Zacchaeus ndak niinzhii ts'ą' Diik'eegwaadhat jyaa ahnyąą, “Juk zhat, shik'eiich'ii teetł'an kwaii neeshraahchy'aa nąįį intł'eehihłyaa. Ąįįts'ą' juu vininjigoolzhii nąįį chan dǫǫ gwiteegogwąąnchy'aa gooneegoohihkwat.”
Jesus t'iiyahnyąą, “Juk drin jii zhehk'aa gwizhit gwich'įį nąįį neeheezhii. Yeenii diilak Abraham vats'an inkhaa geh'an. 10 Gwidinji' ihłii ts'ą' ąįį dinjii teehaajil nąįį neehałshii eenjit keegwaał'in, jyąhts'ą' khit geegoo'aii.”
Laraa Gwandak Zhit Geech'ǫąąhtan
Matthew 25.14-30
11 Dinjii nąįį ch'agoołk'įį gwiizhit Jesus nihk'it gwaandak ts'ą' gwandak zhit geegoovąąhtan. It'ee khaiinjii Jerusalem k'idik, ąįįts'ą' K'eegwaadhat Veegwinii'ee vineegwahaakyaa goo'aii gwich'in giindhan. 12 Ąįįts'ą' jyaa nyąą, “Ch'ihłan dinjii King nilii nąįį ts'an deedhaa nahkat niighit gwa'an King heelyaa eenjit gwats'ą' heekhaa ąįįtł'ęę k'ineeheedik. 13 Heekhaa gwehkįį, ditsyaa ch'ihłoaatin nąįį teegogwaanchy'aa gold laraa ch'ihłak gooteedhidlii ts'ą' jyaa goovahnyąą, ‘Hadhaljii gwiizhit jii haa laraa dootsii.’
14 “Gaa vanahkat gwich'in nąįį yitr'ii'ee ts'ą' jyaa giihaanjyaa eenjit giitąįį dinjii nąįį hił'e', ‘Jii dinjii dii-King nilii gitr'igwii'ee.’
15 “Nijin ąįį dinjii gwintsii veegoo'aii King dhidlit ąįįtł'ęę k'inidik googwahkhan ditsyaa juu laraa intł'inlii nąįį aanaii ahnyąą, Laraa dahtsii giłtsąįį gaashoondaii niindhan eenjit.
16 “Zhit tr'ookit ahaa ąįį jyaa yahnyąą, ‘Shik'eegwaadhat, ąįį gold laraa ch'ihłak shintł'in'ąįį haa ch'ihłoaatin gaayiidoołtsąįį.’
17 “ ‘Ąįįt'ee łyaa gwinzii',’ yahnyąą, ‘łyaa shitsyaa nizįį inlii! Juk it'ee łyaa gwitr'it gwatsal eenjit inzii łee niky'aaljik. Kwaiik'it gwachoo ch'ihłoaatin gwats'ą' k'eegwahandhat nahałtsyaa.’
18 “Zhit gwats'ąįį ahaa chan jyaa yahnyąą ‘Shik'eegwaadhat, ąįį gold laraa ch'ihłak shintł'in'ąįį haa ch'ihłoanli' gaayiidoołtsąįį.’
19 “Jii ąįį jyaa dahnyąą, ‘Nan ąįį kwaii k'it gwachoo ch'ihłoanli' gwats'ą' k'eegwahandhat.’
20 “Ch'izhii vitsyaa chan oo'ee haazhii ts'ą' jyaa nyąą, ‘Shik'eegwaadhat, dzaa nalaraa, k'ǫǫneent'ąįį zhit gwit'ii'ał'ai', 21 dinjii neeshraahchy'aa oiinyąą kwaa ts'ą' naaljat. Nats'an t'inchy'aa kwaa chan oihdak ts'ą' nagwanzhih t'inchy'aa kwaa chan zhyaa oihdak.’
22 Akhai' jyaa diyahnyąą, ‘Shitsyaa iizųų inlii! Deeshaiinyą' gwik'it eenjit nagwahaałshii! Dinjii neeshraahchy'aa oihnyąą kwaa ts'ą' shaanandaii shats'an t'inchy'aa kwaa chan oihdak ts'ą' shagwanzhįh t'inchy'aa kwaa chan oihdak gaanandaii ji'. 23 Jaghaii shalaraa nitsii dhąhtsąįį kwaa gǫ'? Nijin k'inidik ji' nitsii dhidlit ji' noohihdal reh.’
24 “Ąįįtł'ęę t'ee zhat niilzhii nąįį jyaa ahnyąą, ‘Zhit laraa vits'į' nǫhjii ts'ą' zhit juu laraa ch'ihłoaatin gaayiidiltsąįį ąįį vintł'eeyuhłii.’
25 “Jyaa giiyahnyąą, ‘K'eegwaadhat, ch'adąį' hee gold laraa ch'ihłoaatin di'įį t'inchy'aa!’
26 “Naagwaldak, nyąą, ‘Juu laraa di'įį ts'an gwintsii gwiłtsąįį ąįįt'ee gwandaa laraa neehoondal gaa juu gwintsii gwiłtsąįį kwaa gaa ąįį laraa tth'aii zhat dha'aii ji' vits'į' neerooheendal. 27 Ąįį juu shitr'ii'ee nąįį goo-King ihłii gitr'ii'ee nąįį, dzaa gwats'ą' goovahohłii ts'ą' shandah goovohkhan.’ ”
Jesus, Jerusalem K'idik
Matthew 21.1-11; Mark 11.1-11; John 12.12-19
28 Jesus jyaa diinyą', ąįįtł'ęę oodak Jerusalem gwats'ą' goots'iin haazhii. 29 Bethphage, Bethany kwaiik'it haa gwats'ą' niighit kwaa nijin Taih Vakat Olives Nahshii goo'aii gwats'ą' niighit kwaa ahaa, ditsyaa neekwaii nąįį jyaa ahnyąą, 30 “Zhit nakhwats'įį kwaiik'it goo'aii gwats'ą' hoh'oo. Izhit nihdǫh'oo gwiizhit donkey tsal zhat dakhwachaa hǫǫh'yaa, ąįįt'ee gwehkįį neegiihahchik kwaa. Gwats'an tr'oohchįį ts'ą' dzaa gwats'ą' hohchįį. 31 ‘Jaghaii gwats'an tr'oohchįį t'oh'in?’ nakhwarahnyąą ji', jyaa vohnyąą, ‘K'eegwaadhat yat'ąąhchy'aa.’ ”
32 Izhit gwats'ą' gahaajil ts'ą' Jesus jidii agahoh'aa goovahnyąą chy'aa agogwąh'ąįį. 33 Donkey tsal gwats'an tr'agąąhchįį gwiizhit ąįį vats'an yinlii t'agoovahnyąą, “Jaghaii gwats'an tr'ohchįį t'oh'in?”
34 “K'eegwaadhat yat'ąąhchy'aa,” ginyąą. 35 Ąįįtł'ęę ąįį donkey tsal Jesus ts'ą' gihiłchįį. Ąįįtł'ęę ik giikat diłtsuu tł'ęę Jesus giikat diłchįį. 36 Donkey tsal yahchyaa gwiizhit dinjii nąįį giideekwaii digi'ik nigilii.
37 Jerusalem gwats'ą' niighit kwaa ahaa izhit gwats'an t'ee k'iizhak tąįį goo'aii, Taih Vakat Olives Nahshii gwats'an. Vitsyaa lęįį nąįį gwint'aii giginkhii ts'ą' gwintsii t'ee'ya' giiyąąh'ya' eenjit Vit'eegwijyąhchy'aa, “Mahsį',” agahnyąą ts'ą' deegiiyihiił'e'. 38 “Ąįį King k'ii'ee K'eegwaadhat voozhri' zhit ahaa Vit'eegwijyąhchy'aa yaa nilii! Zheekat gwizhit tsinehdan goo'aii. Ąįįts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa deerihiił'e'!”
39 Akhai' dinjii tee gwats'an Pharisee nąįį Jesus jyaa dagahnyąą. “Geech'ǫąąhtan, nitsyaa nąįį dadhohnyąą,” goovaiinyąą.
40 “Gahaahchįį kwaa ji', nakhwaagwahaldak zhit gwa'an kii nąįį gaa giheezhral,” Jesus goovahnyąą.
Jesus, Jerusalem Gwak'aa Tr'igwidii
41 Jerusalem gwats'ą' niighit kwaa niinzhii ts'ą' nigwiił'in dąį' jyaa nyąą ts'ą' gwak'aa itree. 42 “Nats'ąą tsinehdan gwini'yaa ąįį geenjit juk drin gaanandaii ji' noihnyąą! Gaa juk neenjit gwigweech'in kwaa. 43 Yeendaa ji' zhit juu nats'ą' nich'itsahthat nąįį neelin nigiheedaa, duuyeh chan dinjii chyahahkhaii, duuyeh chan dinjii nihdąhkhaii, nihts'ahts'ą' datthak nak'aa giheedaa. 44 An nagahahtsyaa ts'ą' dinjii datthak chan giheeghaa. Kii tsal ch'ihłak gaa nihdak hee'aa kwaa nagahahtsyaa, ąįįt'ee Vit'eegwijyąhchy'aa neenahahshii eenjit neenoozhii gaa gwiky'aanjik kwaa geh'an.”
Jesus Kharigidiinjii Zhee Gwachoo Nihdeiinzhii.
Matthew 21.12-17; Mark 11.15-19; John 2.13-22
45 Jesus Kharigidiinjii Zhee Gwachoo nihdeiinzhii ts'ą' zhit juu laraa t'įį gwihilii nąįį datthak cheehaanzhit, 46 jyaa goovahnyąą, “Dęhtły'aa Choh zhit Vit'eegwijyąhchy'aa jyaa nyąą, ‘Shizheh t'ee Kharigidiinjii Zhee Gwachoo t'inchy'aa!’ Gaa nakhwan ąįį ch'an'įį nąįį gwizhit geegoh'it dhohdlii.”
47 Drin gwiteegwaanchy'aa Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit Jesus geech'ǫąąhtan. Zhit giinkhih k'įh dilk'ii nąįį, Law eech'ǫąąhtan nąįį chan ts'ą' Israel kįh dilk'ii nąįį haa datthak giihaahkhwaa gwik'eegogwandaii. 48 Zhat khit dinjii nąįį gwanlii ts'ą' deenyąą datthak giiyuułk'įį ts'ą' khyų' giihaahkhwaa giiyeenjit gogwah'ąįį.