20
Jesus, T'aih Di'įį ąįį Ach'agoahkat.
Matthew 21.23-27; Mark 11.27-33
Ch'ihłok drin Jesus Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit dinjii nąįį ts'ą' Gwandak Nizįį eegoovaahtan, gwiizhit giinkhih k'įh dilk'ii nąįį, Law eech'ǫąąhtan nąįį chan ts'ą' Israel k'įh dilk'ii nąįį haa giits'ą' haajil ts'ą' jyaa giiyahnyąą, “Jidii t'aih ni'įį t'ini'in? Juu jyaa deeni'in nahnyąą, diinaa gwandak lee?”
3-4 Jesus jyaa goovahnyąą, “Shįį ąįį nakhoohałkat, John chųų gwats'an ąhtsii dąį', juu vat'aii haa t'ii'in? Vit'eegwijyąhchy'aa akwat dinjii nąįį ts'an? Izhit shaagoondak lee?”
Izhit geenjit nihłitee ts'ą' nihzheedagąąn'ee ts'ą' jyaa ginyąą, “Deegweheenjyaa? Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an gwinyąą ji', jyaa diinahąąnjyaa, jaghaii John vik'injuhkhit kwaa gǫ'? ‘Dinjii ts'an’ gwinyąą ji' chan dzaa juu dilk'ii nąįį datthak kii haa diiheeghaa. John Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii ąįį łyaa gaagiindaii geh'an.” Ąįįts'ą' jyaa giiyahnyąą, “Dee', łyaa nijuk gwats'an t'ii'in vaagwiindaii kwaa.”
Ąįįts'ą' Jesus jyaa goovahnyąą, “Jidii t'aih haa t'ishi'in izhit duuyeh geenakhwaagwaldak t'oonchy'aa.”
Jesus K'eegwiichy'aa Gach'ąh'įį Zhit Dinjii ts'ą' Ginkhii
Matthew 21.33-46; Mark 12.1-12
Ąįįtł'ęę Jesus dinjii nąįį gwandak eegoovaagwaandak, “Dinjii danan kat jak choh hiiłshii gaa ch'adanh nahkat gwats'ą' hoihshi' yiindhan, ch'ihłee, ‘Sheenjit vak'ǫǫhtii,’ gwanzhįh k'ąąhtii nąįį ahnyąą, ‘Ąįįtł'ęę valat nakhwats'an hałtsyaa,’ goovahnyąą. Niighyuk hiljii ts'ą', 10 Nijin jak choh gahąąhtsyaa nigwiindhat dąį', ąįį dinjii ditsyaa ch'ihłak oo'an gwanzhįh k'ąąhtii nąįį ts'ą' yihił'e' ts'ą' jyaa diinyąą yahnyąą, ‘Ąįį jak choh valak hoihdal eenjit t'ishi'in.’ Gaa ąįį gwanzhįh k'ąąhtii nąįį giiyąąhkhwąį' ts'ą' giiyintł'eech'ahtsit kwaa ts'ą' oo'an neegiihił'e'. 11 Ts'ą' chan hee ditsyaa ch'izhii chan oo'an neehił'e', gaa ąįį gwanzhįh k'ąąhtii nąįį tr'ookit dinjii oo'ee noozhii, ąįį k'it giiyąąhkhwąį'. Giiyeedlaa ts'ą' chan giiyintł'ineech'ahtsit kwaa ts'ą' chan oo'ee neegiihił'e'. 12 Ąįįtł'ęę chan hee ditsyaa ch'ihłak oo'an neehił'e', gaa gwanzhįh k'ąąhtii nąįį giiyiinjik, ąįį juu k'iidąą hił'e' nąįį andaa ts'ą' gwanzhįh deek'it gihłeet'ee giihiłnaii. 13 “Ąįįtł'ęę ąįį dinjii gwanzhįh ts'ą' k'eegwaadhat adats'ą' niinjich'adhat, ‘Deeshi'yaa? Shidinji' gęhdaa kwaa veet'iihthan, ąįį oo'an nahał'aa. Giiyeenjit hił'e' ji', łyaa gweheezyaa.’ 14 “Nijin gwanzhįh k'ąąhtii nąįį giiyąąh'ya' dąį', t'iginyąą. ‘Jii dinjii t'ee jii nan ts'ą' k'eegwaadhat vidinji' t'inchy'aa. Tr'ookhwaa. Ąįįtł'ęę jii gwanzhįh dehk'it diits'an gweheelyaa!’ ” 15 Ts'ą' t'ee gwanzhįh dehk'it gihłeegiihaaluu. Ąįįtł'ęę giiyiiłkhwąįį. Ąįįts'ą' Jesus dinjii nąįį t'ahnyąą. “Jii dinjii gwanzhįh ts'ą' k'eegwaadhat deehee'yaa li'? 16 Goots'ą' heekhaa ts'ą' goovęhdaa tr'igwihee'aa, tł'ęę ch'izhii nąįį intł'eegwehee'aa.”
Dinjii nąįį jii gwigwiitth'ak dąį', jyaa diginyąą, “Akwaa!”
17 Jesus goovąąh'in ts'ą' gavoahkat, “Akwaa ji', jii Dęhtły'aa Choh zhit deegwinyąą t'igwinyąą shrǫǫ yuuhthan,
‘Kii vaa zheh ndak gwehee'aa,
ąįį kii nizįį nilii kwaa k'it t'inchy'aa.
Gaa ndaagwąą'ąį' dąį', kii hil'ee dhidlit.’
18 Ąįį juu ąįį kii kat nat'aanąįį t'ee yakat khadigweheent'ii. Ąįįts'ą' kii vakat naanaii ji', chan łųh nahaadhal.”
Tax Tr'ookwat ąįį Aach'agwaahkat
Matthew 22.15-22; Mark 12.13-17
19 Izhit zhat Law eech'ǫąąhtan nąįį, chan ts'ą' giinkhih kįh dilk'ii nąįį haa zhazhat Jesus tr'oonjii giindhan, geedan gwandak zhit gooveeginkhii t'inyąą ts'ą' gaagiindaii, gaa zhat juu dilk'ii nąįį agąąnjat geh'an. 20 Goodhaii nihdeegiihaathal eenjit nagogwal'in. Dinjii agogookwat ts'ą' dinjii nizįį łi'didlii adagaa'įį ts'ą' Jesus goohaahkat ts'ą' goodhaiinideegiihaahtthal eenjit giits'ą' hił'e', ąįį ji' t'ee Roman nahkat gwats'ą' k'eegwaadhat intł'eegiihahchyaa eenjit. 21 Jii juu giits'ą' hił'e' nąįį Jesus jyaa agahnyąą, “Geech'ǫąąhtan, jidii gǫąąhtan chan ts'ą' deiinyąą datthak łi'didlii haa t'iinyąą naagwiindaii. Dinjii chan nihteetr'ananzhik kwaa ts'ą' łi'didlii haa Vit'eegwijyąhchy'aa vagwandak eech'ǫąąhtan naagwiindaii. 22 Zhit Caesar, Rome nahkat gwats'ą' k'eegwaadhat laraa vintł'ineeraazhik ąįį jyaa deegwehee'yaa goo'aii lee t'igwii'in? Akwat jyaa deegwehee'yaa kwaa goo'aii? Jidii shrit? Ąįį diinaa gwandak.”
23 Gaa Jesus ąįį goodhaii nideegiihaahkhii t'iginyąą goovaandaii, 24 “Laraa ghoo tsal nooł'ya'. Juu vinin chan ts'ą' voozhri' haa vakat dha'aii?”
“Caesar reh,” ginyąą.
25 Jesus t'agoovahnyąą, “Akwaa ji', Caesar, ąįį jidii vats'an heelyaa goo'aii ąįį eenjit vagohkwat ts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa jidii haa vagoohohkwat goo'aii gaakhwandaii ąįį haa vagohkwat.”
26 Dinjii nąįį andah, khyų' goodhaii nideegiiyaahkhii ts'ą' zhyaa deegiheenjyaa gaa gaagiindaii kwaa, ts'ą' gahahchįį kwaa.
Dinjii Nadhak ąįįtł'ęę Neegwiindaii Gach'ooraahkat
Matthew 22.23-33; Mark 12.18-27
27 Sadducee gwiginkhii nąįį, ąįį dinjii nadhak ąįįtł'ęę neegwiindaii gwinyąą gwik'iinjigiighit kwaa. Ąįį nąįį Jesus ts'ą' gahaajil ts'ą' giiyųąhkat. 28 “Geech'ǫąąhtan, jii Law t'ee Moses diineenjit diiyaantł'oo, ‘Dinjii niindhat gwiizhit va'at gwanlii gaa vigii kwaa ji', ąįį dinjii niindhat, ąįį vachaa ya'at nooheendal goo'aii, tr'iinin gihee'yaa eenjit, gaa ąįį dinjii niindhat ąįį vigii k'it goorooheendal eenjit.’ 29 Ch'ihłan dinjii 7 nąįį nihchaa giilįį. Ch'oondee ąįį goonjik ts'ą' tth'aii vigii kwaa gwiizhit niindhat. 30 Vats'ąįį vachaa yiinlii ąįį tr'injaa noonjik. 31 Ąįįtł'ęę gwats'ąįį vachaa chan neeyuunjik. Gooteegwagwaanchy'aa ts'ą' datthak ąįį tr'injaa eegaak'į', datthak ts'ą' googii kwaa ts'ą' nigiinjik. 32 Ąįįtł'ęę ndaagwąą'ąį' dąį', ąįį tr'injaa chan niindhat. 33 Nihchaa 7 nąįį datthak neegiiyuunjik ts'ą' nijin drin zhit niindhat nąįį neegogwandaii neegahoodlit ji', juu va'at heelyaa t'inchy'aa?” giiyahnyąą.
34 Jesus jyaa goovahnyąą, “Juk gweendaa dinjii akwat tr'injaa haa nihteegogwaanjii. 35 Izhit zhat ji' ąįį juu Vit'eegwijyąhchy'aa gwinzii yąąh'in nąįį zhrįh neegweheendaii gaayiihahtsyaa ts'ą' duuyeh dinjii tr'injaa nąįį haa neegogoonjii. 36 Zheekat gwich'in k'it t'igiheechy'aa ts'ą' duuyeh nigiighit. Vit'eegwijyąhchy'aa vidinji' giheelyaa, nigiindhat ąįįtł'ęę neegwigwiindaii geh'an. 37 Moses chan dinjii nadhak tł'ęę neegwiindaii łyaa t'igwinyąą ts'ą' geenjit gwadąąntł'oo, ąįį nijin tr'ał kǫ' yąhtsit gaa dhik'in kwaa gwinyąą dąį', zhat dąį' t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa ąįįt'ee Abraham, Isaac, Jacob nąįį haa Goovit'eegwijyąhchy'aa nilii nyąą. 38 Gwandaii nąįį tthak eenjit Vit'eegwijyąhchy'aa nilii, gaa niindhat nąįį nakwaa, niindhat akwat gwandaii nąįį haa tthak gwandaii oonyąą.”
39 Law eech'ǫąąhtan lat nąįį khagiginkhee “Geech'ǫąąhtan, łyaa gwinzii goodii ginkhe'!” 40 Ąįįtł'ęę t'ee ch'ihłak gaa Jesus noohaahkat gatr'agwaanyąą.
Christ Vach'aroahkat
Matthew 22.41-46; Mark 12.35-37
41 Jesus jyaa goovahnyąą, “Nats'ąą Christ ąįį yeenii David ts'an deedhaa ginyąą t'iginyąą? 42-43 David, Psalms dęhtły'aa zhit jyaa nyąą,
‘K'eegwaadhat ąįį Shik'eegwaadhat jyaa ahnyąą,
dzaa shriits'ąįį sheeghaii dhindii,
nitr'ii'ee nąįį nandah oozhii hałtsyaa.’
44 David ąįį ‘Shik'eegwaadhat.’ yahnyąą gwiizhit nats'ąą Christ ąįį yeenii David ts'an diheedhaa?”
Jesus ąįį Law Eech'ǫąąhtan Nąįį Ts'į' Adak'ǫǫntii Nyąą
Matthew 23.1-36; Mark 12.38-40
45 Dinjii nąįį datthak giiyuułk'įį gwiizhit Jesus ąįį ditsyaa nąįį jyaa ahnyąą, 46 “Law eech'ǫąąhtan nąįį ts'į' adak'ǫǫntii, digi'ik zų' haa zhit gwa'an ch'eet'igwiniindhan haa sharahoh'e' zhrįh giindhan. Israel nąįį tr'igiinkhii zheh gwizhit gwinzii gwizhrįh tr'oodi' giindhan ts'ą' chan ch'ara'aa dąį' chan gwinzii gwizhrįh tr'oodi' giindhan. 47 Tr'injaa vakai' niindhat nąįį goozheh goots'į' gohdak ts'ą' shroondaii chan niighyuk khadigigiinjii. Łyaa gwandaa gwiizųų googwarahaahshii gooveenjit goo'aii!”