21
Tr'injaa Jidii Di'įį Datthak K'eegwaadhat Antł'inlii.
Mark 12.41-44
Jesus Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit dhidii gwiizhit dinjii gwintsii veegoodlii nąįį dagalaraa k'ik zhit gilii gwah'in. Ąįįts'ą' chan tr'injaa neeshraahchy'aa vakai' niindhat dalaraa tsal datthak gwizhilii chan nah'in. Ąįįts'ą' jyaanyąą, “Jii tr'injaa neeshraahchy'aa vakai' kwaa ch'andaa gwizhinlii. Gaa ch'izhii nąįį dagalaraa lat zhrįh gwizhit ginlii. Jii tr'injaa neeshraahchy'aa ąįį jidii yaadagwahaandaii goo'aii datthak gwizhinlii.”
Kharigidiinjii Zhee Gwachoo An Gweheelyaa Geeginkhii
Matthew 24.1-2; Mark 13.1-2
Vitsyaa lat nąįį Kharigidiinjii Zhee Gwachoo geegiginkhii. Łyaa gwinzii giiyiichy'a'. Kii daatł'oo nizįį chan ts'ą' k'aiich'ii nizįį kwaii Vit'eegwijyąhchy'aa eenjit gwizhit gwanlii ginyąą. Jesus jyaa goovahnyąą, “Jii kwaii juk nǫh'in. Yeendaa ji' kii tsal ch'ihłak gaa gwideek'it hee'aa kwaa. Datthak an heelyaa.”
Khaiinkǫǫ Drinzhit Ji' Diits'ą' Deegwehee'yaa
Matthew 24.3-14; Mark 13.3-13
“Geech'ǫąąhtan,” ginyąą, “Ąįį nijin ji'? Nijin jyaa deegweheenjyaa ji', nats'ąą googwahaakyaa?”
Jesus jyaa nyąą, “Gwak'ǫǫhtii! Neenakhwaroon'ee shrǫ'! Jyąhts'ą' t'ee lęįį nąįį shoozhri' t'eehaahchy'aa ts'ą' nakhwats'ą' niheehaa ts'ą' jyaa giheenjyaa, ‘Shįį t'ee, eedan t'ihchy'aa!’ ts'ą', ‘It'ee zhat nigwiindhat!’ Gaa gootąįį hohjyaa shrǫ'! Nihłiriighan chan ts'ą' gogwantrii kwaii haa gwanlii gwinyąą dąį', noojat shrǫ'! Ąįį kwaii t'ee tr'ookit jyaa deegwehee'yaa, gaa nan ndaanąą'ąį' eenjit t'igwii'in kwaa.”
10 Ąįįts'ą' chan jyaa nyąą, “Nahkat datthak chan nihłigiheeghaa, 11 Nan chan gwint'aii haatrat. Dinjii chan ihdeeheengaii. Nijuk datthak chan ts'ik iizųų gweheelyaa. Gwiizųų datthak teegweheedhat ts'ą' zheetii gwa'an chan gwilii t'igwehee'yaa. 12 Jii kwaii datthak t'igweheenjyaa gwats'ą' chan nakhwagooheendal ts'ą' Israel nąįį tr'igiinkhii zheh nihdeenakhwarahahchyaa. Ch'aroahkat zheh gwizhit nakhwaroohaahkat eenjit gwintł'ee narahahchyaa. Ąįįtł'ęę zhee gwaazhrąįį chan nihdeenakhwarahahchyaa. Shęh'an nahkat gwats'ą' k'eedeegwaadhat choh (King) nąįį ts'ą' nakhwarahahchyaa. 13 Zhat ji', t'ee Dęhtły'aa Choh kat Gwandak Nizįį eegahohkhyaa nakhweenjit gwinzii nagwahaadhal. 14 Nakhwaroohaahkat gwats'ą', nats'ąą deehohjyaa geenjit tr'agohdii shrǫ', 15 Nats'ąą deehǫǫhjyaa ts'ą' nakhwagwizhi' t'eehoohchy'aa datthak nakhwaa hihłyaa, jyąhts'ą' t'ee juu nakhwatr'ii'ee nąįį goodhaii nideegoohoohthal. 16 Nakhwayehghan, nakhwachaa, nakhwalak, nakhwajyaa nąįį haa gwintł'ee nakhwahahchyaa. Nakhwalat nąįį gaa tr'iheeghaa. 17 Lęįį nąįį shęh'an nakhwatr'ihee'ee. 18 Nakhwakiighai' ch'ihłak gaa duuyeh haa tr'igwiinjii. 19 Akhagohnyą' shrǫ'! Gwandaii nizįį gaayiihootsyaa.”
Jerusalem An Gweheelyaa Jesus Geeginkhii.
Matthew 24.15-21; Mark 13.14-19
20 “Nijin niveet'ah'in nąįį Jerusalem geelin nigiinjil gooh'in ji' t'ee ąįį kwaiik'it an gweheelyaa ts'ą' gaakhwahandaii. 21 Juu Judea nahkat dilk'ii nąįį oodak taih tee gwats'ą' galgahohjyaa gwizhrįh, juu Jerusalem kwaiik'it gwachoo gwizhit dilk'ii nąįį chan gihłeegiheedaa gwizhrįh, juu oo'ok tr'ałtee tthan dilk'ii nąįį chan kwaiik'it gwats'ą' gohoojyaa shrǫ'! 22 Ąįį kwaii t'ee zhit ji' jyąhts'ą' t'ee dinjii agwahaanzhii, Dęhtły'aa Choh zhit jyaa deegwinyąą. 23 Izhit ji' łyaa tr'injaa vizhit tr'iinin chants'ą' juu tr'iinin ach'ahma' nąįį haa eenjit gwigweheetrii! Jii nahkat gwich'in nąįį ts'ą' gwiizųų teegwahaadhal, ąįįts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa googwahąhshii. 24 Goolat nąįį shrii choh haa googiheeghaa ts'ą' nahkat datthak gwitee googwąąnchy'aa ts'ą' zhee gwaazhrąįį nagoogiheelyaa ts'ą' dahkhyuk gooveegoo'aii gwats'ą' ch'adanh gwich'in nąįį Jerusalem gwats'ą' k'eegogwahaadhat.”
Gwidinji' Veeneegwahaakyaa
Matthew 24.29-31; Mark 13.24-27
25 “Shree, tǫǫ oozhrii, są' kwaii ts'an gwilii t'igwehee'yaa. Nankat datthak dinjii lęįį nąįį zhit tr'igwidii hee'aa, nijin chųų choh kat chųų dohtth'ak ji', deegweheentsai' ts'ą' chųų zheet'atł'ak haa gwintsii an gweheelyaa. 26 Jii nankat datthak dinjii nąįį tth'aii goots'ą' deegwehee'yaa gaagiindaii kwaa ąįį eenjit nagogwal'in gwiizhit naajat haa oo'an t'eegahaadhal. Zheetii jidii dhidlii datthak haatrat. 27 Ąįįtł'ęę t'ee Gwidinji' ineegwahaakyaa, zheek'ǫh zhit vich'eegwąhndit ts'ą' t'aih nitsii haa t'ihee'yaa. 28 Nijin jii kwaii jyaa dagwahah'ya' ji', k'igwąą'ee nohthat ts'ą' nakhwakiitth'an ndak dhoh'ąįį, it'ee niighit kwaa neenakhwarahahshii geh'an.”
Ts'iivii Kat Figs Nahshii Ąįį Googwandak haa Geech'ǫąąhtan
Matthew 24.32-35; Mark 13.28-31
29 Ąįįtł'ęę t'ee Jesus jii gwandak zhit geegavoąąhtan, “Zhit vakat Figs nahshii ąįįts'ą' ts'iivii kwaii datthak nǫh'in. 30 Nijin vakat ch'at'an nahshii nǫh'in dąį' t'ee niighit kwaa shin gweheelyaa gaakhwandaii. 31 Izhit gwik'it deegwehee'yaa diinyą' gwik'it t'igwii'in gooh'in ji' t'ee K'eegwaadhat Veegwinii'ee eenineegwiighit t'igwii'in gaakhwahandaii.
32 “Łi'haa nakhwats'ą' ginkhii t'ihnyąą! Juk gweendaa gwandaii nąįį datthak niinjik kwaa tł'ęę jii kwaii zhit gweheedhaa. 33 Zhee, nan haa kwaa gweheelyaa gaa shiginjik ąįį khit łi'didlii heelyaa.”
Gwik'eerahąąhtyaa Goo'aii.
34 “Adak'ǫǫntii! Ch'akhwanįį ts'ą' shraa haa khaihłan nineekhwadal kwaa ts'ą' chan jidii datthak goohǫhdaii eenjit gwizhrįh geetr'agoh'in kwaa, ąįį drin t'ee nakhwarahtee nagwahaadhal. 35 Jii nankat gwidinji' nąįį datthak ts'ą' khanhee vineegwahaakyaa t'inchy'aa, nin khyąh zhiinzhii ts'ą' dhadroo gwik'it. 36 Gweedhaa datthak gwak'ǫǫhtii ts'ą' jii gwinzii gwideetaa hinkhaa ts'ą' geenjit t'aih hini'yaa eenjit khit khadagohjii, ąįįts'ą' chan Gwidinji' vats'ą' nihiinkhaa giindhan ji' eenjit chan.”
37 Jesus Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwizhit drin gwitee gwąąnchy'aa datthak, geech'ǫąąhtan, khaa neegwiilik hee heechyaa eenjit Taih Vakat Olives Nahshii ts'eehidik. 38 Vanh dąį' hee juu nąįį datthak Kharigidiinjii. Zhee Gwachoo gwits'eegihiidal ts'ą' giiyuułk'įį.