4
Ch'anky'aa Tr'aanduu, Jesus K'eegwandaii
Matthew 4.1-11; Mark 1.12-13
Jesus Ch'anky'aa Shroodiinyąą vizhit deedąą'ąį' ts'ą' Jordan gwats'an k'inidik ts'ą' Ch'anky'aa k'iighai' nangwinjir gwa'an gwats'ą' haazhii. Izhit zhat Ch'anky'aa Tr'aanduu drin 40 gwizhit datthak yik'eegwandaii. Gaakhyuk datthak ch'in'al kwaa ts'ą' ndaagwąą'ąį' dąį' vizhit gwiłts'ik.
Ch'anky'aa Tr'aanduu t'iiyahnyąą, “Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' inlii ji', jii kii, łųhchy'aa ąhtsii.”
“Dęhtły'aa Choh kat gwadanakhwatł'oo, ‘Duuyeh dinjii łųhchy'aa k'iighai' gwizhrįh gwandaii gwinyąą t'oonchy'aa,’ ” Jesus yahnyąą.
Ąįįtł'ęę Ch'anky'aa Tr'aanduu ddhah kiit'ik niiyąąhchįį ts'ą' nahkat datthak yits'ą' gwizhrįh nigwiinlii. “Jii nahkat datthak gwats'ą' k'eegwahandhat ts'ą' gwintsii nigwihin'aa. Jii datthak shantł'eegwiriin'ąįį ts'ą' juu nihthan antł'eegwihih'aa ji' gaa t'oonchy'aa. Shats'ą' khagidiinjii ji', jii datthak ts'an gwahan'yaa,” Ch'anky'aa Tr'aanduu yahnyąą.
Jesus t'iiyahnyąą, “Dęhtły'aa Choh kat gwadanakhwatł'oo, ‘Vit'eegwijyąhchy'aa Nik'eegwaadhat ąįį zhrįh veenjit gwitr'it tr'agwah'in ts'ą' vats'ą' khadigiinjii!’ ”
Ąįįtł'ęę Ch'anky'aa Tr'aanduu, Jerusalem gwizhit Kharigidiinjii Zhee Gwachoo gwikiit'ik Jesus nąąhchįį ts'ą' t'iiyahnyąą. “Vit'eegwijyąhchy'aa Vidinji' inlii ji' dzaa k'iizhak neehantłit.” 10 “Dęhtły'aa Choh kat gwadanakhwatł'oo, ‘Vit'eegwijyąhchy'aa ąįį vats'an zheekat gwich'in nąįį nats'ą' hah'aa ts'ą' nik'eegahąąhtyaa. 11 Daganli' haa ndak nagooheetą' ts'ą' duuyeh gaa kii kat nakwai' ts'iighit gwinyąą,’ ” Ch'anky'aa Tr'aanduu yahnyąą.
12 Jesus t'iiyahnyąą “Dęhtły'aa Choh zhit jyaa deegwinyąą, ‘Vit'eegwijyąhchy'aa Nik'eegwaadhat zhyaa shroondaii tsinteerookaii shrǫ'!’ ”
13 Nijin Ch'anky'aa Tr'aanduu nats'ahts'ą' datthak Jesus shroondaii tsinteehąąhkaa gwik'eegoonjik ąįįtł'ęę ch'ihłee yiłeehoozhii.
Jesus Galilee Nahkat Gwitr'it T'igwihił'ya'
Matthew 4.12-17; Mark 1.14-15
14 Ąįįtł'ęę Jesus ąįį Galilee gwats'ą' gwa'an neehoozhii. Ch'anky'aa Shroodiinyąą vat'aii vaa nilii ts'ą' izhit nahkat gwa'an datthak vagwandak goodlit. 15 Israel nąįį tr'igiinkhii zheh kwaii gwizhit geech'ǫąąhtan eenjit juu nąįį datthak dinjii nizįį giiyahnyąą.
Nazareth Kwaiik'it gwizhit Dinjii Nąįį Jesus K'injigiighit Kwaa
Matthew 13.53-58; Mark 6.1-6
16 Ąįįtł'ęę Jesus Nazareth gwats'ą' haazhii, izhit t'ee dink'iindhat. Neegwaazhii Drin gwiizhit Israel nąįį tr'igiinkhii zheh gwits'eehooniindik, chy'aa gwats'ą' chan hee neehoozhii. 17 Dęhtły'aa Choh kat giheehkhyaa eenjit ndak niinzhii ąįįts'ą' Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii Isaiah oaazhii Vidęhtły'aa giiyintł'eiin'ąįį. Ąįį dęhtły'aa zhit nijin jii gwadanakhwatł'oo googwąh'ąįį,
18-19 “Vit'eegwijyąhchy'aa ts'an vanky'aa shaanilii,
neeshraahchy'aa nąįį ts'ą' Gwandak Nizįį hih'aa eenjit gwitee tr'ashąąhchįį geh'an
juu viteegwirįłjik nąįį geenjit kwaa chineereheelyaa eenjit nakhwats'ą' shirihił'e'.
Ąįįts'ą' chan vandee kwaa nąįį gwąąh'in neehałtsyaa.
Juu tr'eeroaadhan nąįį ineehihdal ts'ą' chan zhat nigwiindhat ji'
zhit juu Vit'eegwijyąhchy'aa neeyahshii nąįį jyaa davahaihjyaa.”
20 Jesus dęhtły'aa nihts'ą' noonjik ts'ą' zhit juu gwats'ą' k'eegwaadhat nilii nąįį intł'ineeyin'ąįį ąįįtł'ęę naadii. Israel nąįį tr'igiinkhii zheh gwizhit dinjii nąįį datthak aakin giiyaa'įį gwizhrįh t'igiiyahthan. 21 Ąįįts'ą' jyaa goovahnyąą. “Jii Dęhtły'aa Choh kat nakhwats'ą' geegwaldak goohtth'ak ąįįt'ee deegweheenjyaa gwinyąą t'ee juk gwik'it t'igwii'in.”
22 Łyaa geegagoolii kwaa, dinjii nizįį giiyahnyąą ts'ą' gwinzii ginkhe' eenjit giiyeenjit jyaa ginyąą. “Jii lee Joseph vigii!”
23 Ąįįts'ą' jyaa goovahnyąą, “Jii t'ee jyaa shahǫǫhjyaa gaashandaii. ‘Iłts'ik shrinilii inlii, ąįį geenjit adats'ą' tr'iinjii lee.’ Capernaum gwizhit deegwiizhik t'igwinyąą chan dzaa shakwaiik'it gwizhit jyaa diinjii shahǫǫhjyaa gaashandaii. 24 Jii jyaa nakhwahaihjyaa.” Jesus nyąą, “Zhit juu Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nąįį khit dagakwaiik'it gwizhit gihil'ee kwaa. 25 Shoodǫǫhk'įį! Elijah gwandaii gwanaa dąį' Israel nahkat gwizhit tr'injaa vakai' niindhat nąįį gwanlii łyaa t'igwinyąą, izhit dąį' 3½ years datthak ąhtsin kwaa ts'ą' chan lęįį nąįį nankat ihdeengaii. 26 Googaa Israel gwats'ą' ch'ihłak eenjit gaa hił'e' kwaa gaa tr'injaa vakai' niindhat ąįį Zarephath gwich'įį, izhit geeghaih kwaiik'it Sidon nahkat izhit gwizhrįh gwats'ą' Elijah hił'e'. 27 Elisha t'ee Vit'eegwijyąhchy'aa Eenjit Ginkhii nilii gwandaii gwanaa dąį' zhit juu Israel gwich'įį lęįį nąįį gwatthąį' ahjat (leprosy) haa iłts'ik haa khaiinjich'igiighit, gootee ch'ihłak gaa shranąąnjii kwaa, gaa dinjii Naaman oaazhii, Syria nahkat gwats'an ahaa zhrįh shranaazhik.”
28 Nijin Israel nąįį tr'igiinkhii zheh gwizhit dinjii nąįį jii gwigwiitth'ak dąį' gook'įį goodlit ts'ą', 29 ndak nagaakhin ts'ą' Jesus kwaiik'it cheegihiłchįį ts'ą' taih kat gwats'ą' giiyihiłchįį, izhit t'ee kwaiik'it nigwigwiin'ąįį. Tł'eedik gwats'an drihdit'eerookhii giiyuunyąą, 30 gaa dinjii gwanlii gwats'an gootee tr'ineezhii.
Ch'ihłan Dinjii Ch'anky'aa Iizųų Vizhit T'iizhik
Mark 1.21-28
31 Ąįįtł'ęę Jesus ts'ą' Galilee nahkat gwizhit kwaiik'it Capernaum k'idik. Zhat Neegwaazhii Drin dąį' Israel nąįį tr'igiinkhii zheh gwizhit dinjii nąįį gǫąąhtan. 32 Geegagoolii kwaa gwik'it geech'ǫąąhtan, viginjik nint'aii geh'an. 33 Izhit gwizhit dinjii ch'ihłee ch'anky'aa iizųų vizhit, ąįį Jesus ts'ą' khashraa'iintrat, 34 “Jesus Nazareth kwaiik'it gwats'an inkhaa, jidii diinanh niindhan? An diihahtsyaa lee t'ini'in? Juu t'iinchy'aa naashandaii! Vit'eegwijyąhchy'aa vats'an Shroodiinyąą t'iinchy'aa!”
35 Jesus t'iiyahnyąą, “Didhiinyąą ts'ą' ąįį dinjii vats'an tr'inidii!” ąįį dinjii ch'anky'aa iizųų neet'eeyahnąįį ts'ą' yats'an tr'ineezhii gaa ts'idiiyahthat kwaa.
36 Datthak gihilghaa ts'ą' t'inihłagaanyąą, “Nats'ahts'ą' yeenjit ginjik di'įį t'inyąą? Ch'anky'aa iizųų nąįį, gaa yik'eegwahthat!” 37 Izhit geendih datthak Jesus deezhik gwigwiitth'ak.
Jesus Dinjii Lęįį Nąįį Shrinilii
Matthew 8.14-17; Mark 1.29-34
38 Jesus Israel nąįį tr'igiinkhii zheh gwats'an Simon vizheh gwats'ą' haazhii. Simon vach'ootr'į' iłts'ik ts'ą' łyaa vatthąį' nindhaa, ąįįts'ą' Jesus giiyeenjit akǫǫ t'ahnyą'. 39 Yits'ą' haazhii ts'ą' yidehk'it gwik'eevee yits'ą' niinzhii, ts'ą' ts'ik akǫǫ t'ahnyąą, ąįįtł'ęę ts'ik akhayuunyąą. Ąįįtł'ęę zhat ninehjin ts'ą' zhat gooveegwitr'it t'igwihił'ya'.
40 Gwik'ich'iin'ąįį ąįį tł'ęę, juu dinjii ts'ik nihłehts'į' daazhyaa di'įį, Jesus ts'ą' nagoogiinlii. Datthak ts'ą' danli' haa gookat naanjik, ts'ą' gooveenjit gwinzii neegwaanąįį. 41 Ch'anky'aa iizųų nąįį gaa gwich'in lęįį nąįį ts'an tr'iinjil, ts'ą' ch'anky'aa iizųų nąįį zhral haa, “K'eegwaadhat Vidinji' t'inchy'aa!
Geegiheehkhyaa kwaa geenjit Jesus akǫǫ t'agoovahnyąą, ts'ą' Jesus gahahchįį kwaa goovąh'įį, Christ nilii giiyaandaii geh'an.”
Jesus, Judea Nahkat gwizhit Tr'igiinkhii Gwiłtsąįį
Mark 1.35-39
42 Neeyahkaa gwizhit Jesus kwaiik'it gihłeehaazhii, ts'ą' t'oołii tthan gwats'ą' haazhii. Gwich'in nąįį giiyųųkeegwah'in, ąįįtł'ęę nijin giigwąh'ąįį dąį', neeheedyaa gwits'į' zhak giiyųųntą' gwik'eegwigoonjik. 43 Gaa t'agoovahnyąą, “Ch'adanh kwaiik'it gwa'an K'eegwaadhat Veegwinii'ee gwizhit gwandak nizįį eegwahaaldak gwat'aałchy'aa geenjit, K'eegwaadhat gwats'ą' shihił'e'.”
44 Ąįįtł'ęę Judea nahkat gwizhit Israel nąįį tr'igiinkhii zheh datthak gwizhit gwaandak.