5
Dinjii Dǫǫ Nąįį Jesus Tąįį Gahaajil
Matthew 4.18-22; Mark 1.16-20
1-2 Ch'ihłan Jesus Gennesaret Van khyųų nadhat ts'ą' dinjii lęįį nąįį Vit'eegwijyąhchy'aa viginjik eegoovaagwaandak, gaa łyaa vaa gwiłtł'at gwiizhit tr'ihchoo neekwaii teedhidlit. Łuk kee'in nąįį teegaajil ts'ą' digichihvyaa k'eech'agahtryaa. Izhit gwiizhit Jesus, Simon haa vitr'ihchoo eeniinzhii ts'ą' Jesus t'iiyahnyąą, “Nitr'ihchoo gwiintsal ndaavąąhtrit. “Ts'ą' tr'ihchoo zhiinzhii ts'ą' geedan Simon vijyaa chan giihaa gwizhiinjil ts'ą' ndaagiich'iinthaii. Oondaa shrii t'agwahthee tr'ihchoo nagaahłit, gwats'an ąįį dinjii nąįį ts'ą' ginkhii. It'ee iltł'at kwaa ts'ą' ginkhii.”
Giinkhe' ąįįtł'ęę Simon ts'ą', nil'ee ts'ą', t'iiyahnyąą “Chan oondaa hohkwaii ts'ą' chihvyaa chuhłii.”
Akhai' Simon t'iiyahnyąą, “Shigeech'ǫąąhtan, tǫǫ datthak gwiintł'oo łuk keeree'ya' googaa łuk tr'oonjik kwaa. Jyaa diinyąą geh'an, chan chihvyaa chineereheelyaa.” Oondaa chan tr'ihchoo neegehiłit digichihvyaa chineegiinlįį. Niighyuk gwahaadhat kwaa ts'ą', ch'ihłak zhit łuk goodlit, ts'ą' chihvyaa khaiinjii łahchy'aa. Ąįįts'ą' gee'at digitsyaa nąįį aanaii agahnyąą ts'ą' tr'ihchoo neekwaii zhit łuk deedigiinlii. Tr'ihchoo nihłaa ts'ą' it'ee shri' nidii ts'ą' khaiinjii gaa chiinlit.
8-10 Simon deegwii'in t'igwii'in gwiky'aanjik dąį' Jesus ts'ą' nikiigwiintthaii t'ee t'iiyahnyąą, “Łyaa K'eegwaadhat inlii, dinjii nizįį ihłii kwaa gwiizhit jaghaii naa hihłyaa t'iinyąą gaashandaii kwaa! “Łuk lęįį goonjik geenjit James, John, gooti' Zebedee chan ts'ą' digijyaa nąįį haa łyaa geegagoolii kwaa giveenjit t'igwiizhik.” Akhai' Jesus, Simon Peter t'ahnyąą, “Nanjat kwaa, juk gwats'an dinjii nąįį teegwahąhdal t'oonchy'aa, łuk teegǫhjii gwik'it.”
11 Teegaajil dąį' jidii datthak akhagoonyąą ts'ą' Jesus tąįį gahaajil.
Jesus Dinjii Iłts'ik Shrininlik
Matthew 8.1-4; Mark 1.40-45
12 Ch'ihłok Jesus ąįį kwaiik'it dhidii izhit dinjii ch'ihłak ąįį vatthąį' ahjat (leprosy) haa iłts'ik. Nijin Jesus niił'in dąį', dinin haa yats'ą' nikiigwiintthaii ts'ą' jyaa diyahnyąą. “Shik'eegwaadhat, geet'iindhan ji' shats'ą' tr'iinjii!”
13 Jesus yakak naanjik ts'ą' t'inyąą. “Jyaa dihthan t'oonchy'aa ąįįts'ą' juk it'ee nakat gweheezyaa! “Zhat łąą vakat gwinzii neegahoodlit.” 14 Jesus jyaa diyahnyąą, “Ch'ihłak gaa haagwandak shrǫ' gaa giinkhih ts'ą' hinkhaii ts'ą' nakat gwinzii neegahoodlit vats'ą' googwąąhch'in. Ąįįts'ą' Dęhtły'aa Choh zhit Moses deegweheenjyaa goo'aii nyąą gwik'it t'ini'in.”
15 Gaa Jesus deezhik vagwandak goodlit ts'ą' dinjii lęįį giiyuuhaaky'aa ts'ą' goots'ą' tr'iheendal eenjit giits'ą' hijyaa. 16 Gaa adan ąįį t'oohłii dinjii kwaa gwa'an gwits'eehidik ts'ą' khagidiinjii.
Jesus Dinjii K'ęhdik Dhidlit Shrininlik.
Matthew 9.1-8; Mark 2.1-12
17 Ch'ihłan drin Jesus geech'ǫąąhtan gwiizhit, Galilee chan ts'ą' Judea nahkat chan ts'ą' Jerusalem gwats'an kwaiik'it gwatsal datthak gwats'an Pharisee chan ts'ą' Law eech'ǫąąhtan nąįį datthak zhat giilk'ii. Jesus ąįį Vit'eegwijyąhchy'aa vat'aii vaa-nilii, iłts'ik nąįį yaa shrineeheelyaa eenjit. 18-19 Izhit gwiizhit dinjii lat nąįį dinjii ch'ihłak k'ęhdik dhidlit ąįį dehk'it doodii gwiizhit neegahahchik, ąįįts'ą' Jesus eeghaii nigiihiłchįį gaa tr'ihkhit zheh gwizhit dinjii gwanlii ts'ą' khyų' gindeiinvyaa k'it k'ii'an nihdeegiiyąąhchįį. Ąįįts'ą' zheh gwakat deegiiyiłchįį gwats'an k'iidąą geeyeechy'a' k'iizhak dinjii tee Jesus eeghaii neegiiyąhchįį. 20 Nijin Jesus deegwahtł'oo giik'injiighit gwiky'aanjik dąį' ąįį dinjii jyaa ahnyąą, “Shijyaa, natr'agwaanduu oo'an gwahaadlii.”
21 Jii kwaii datthak geh'an ąįį Pharisee chan ts'ą' Law eech'ǫąąhtan nąįį haa jyaa dinihłagaanyąą, “Jii juu dinjii nilii Vit'eegwijyąhchy'aa jyąhts'ą' hił'ee kwaa t'inyąą? Dinjii ch'ihłak gaa duuyeh gwik'it t'ii'in gaa Vit'eegwijyąhchy'aa ji' gwizhrįh diitr'agwaanduu diineenjit oo'an gweheelyaa!”
22 Jesus jyaa deegiindhan goovandaii ts'ą' jyaa goovahnyąą, “Jaghaii jyąhts'ą' geenjit ninjich'ǫhthat? 23 Jidii shrit t'igwehee'yaa ąįį gogwantrii kwaa? Dinjii atr'agwaanduu oo'an gwireheelyaa akwat dinjii k'ęhdik dhidlit shrineereheelyaa? 24 Juk nakhwats'ą' googwahaałkyaa, nats'ąą Gwidinji' ihłii ts'ą' gwatr'agwaanduu oo'an gwihihłyaa geenjit.” Ąįįts'ą' ąįį dinjii k'ęhdik nilii ąįį t'ahnyąą, “Ndak nineenjii ts'ą' nidęhk'it oo'an nizheh gwits'eegwihiin'ąįį!”
25 Zhat łąą ąįį dinjii goovandah ndak ninehjin ts'ą' didehk'it oo'an dizheh gwits'eehaa'ąįį. Vit'eegwijyąhchy'aa deehiił'e' ts'ą'. 26 Łyaa geegagoolii kwaa gooveenjit t'igwiizhik! Datthak naajat haa Vit'eegwijyąhchy'aa deegihiił'ee ts'ą' jyaa diginyąą, “Łyaa geegwaroolii kwaa. Juk drin diinandah t'igwiizhik!”
Levi, Jesus Vitsyaa Dhidlit
Matthew 9.9-13; Mark 2.13-17
27 Jii ąįįtł'ęę, Jesus kwaiik'it gihłeehoozhii akhai' tax eenjit laraa oonjii nilii Levi oaazhii zhat gwa'an dhidii nah'in ts'ą' jyaa diyahnyąą, “Shatąįį hinkhaii.” 28 Levi ndak niinzhii ts'ą' zhat jidii datthak akhoonyąą ts'ą' yaahaazhii.
29 Ąįįtł'ęę Levi ąįį Jesus eenjit gwintł'oo ch'arehee'aa gwiłtsąįį, zhat chan tax eenjit laraa oonjii lęįį nąįį ąįįts'ą' ch'izhii dinjii lęįį nąįį chan zhat goovaa neech'aga'aa. 30 Ąįį Pharisee chan ts'ą' Law eech'ǫąąhtan nąįį Jesus vitsyaa nąįį ts'ą' gitr'igii'ee haa googaahkat, “Jaghaii nakhwan chan ts'ą' Jesus haa tax eenjit laraa oonjii nąįį ts'ą' zhit gwa'an dinjii vatr'agwaanduu gwanlii nąįį haa neech'oh'aa t'akhwa'in?”
31 Akhai' Jesus jyaa goovahnyąą, “Juu dinjii gwinzii gwandaii dinjii k'ahaanjii t'aahchy'aa kwaa t'oonchy'aa. Juu iłts'ik nąįį zhrįh. 32 Dinjii nizįį nąįį gootr'agwaanduu gweheelyaa gwits'į' eenjit dzaa gwats'ą' hoiizhii kwaa t'oonchy'aa gaa zhit juu vatr'agwaanduu gwanlii nąįį eenjit t'ishi'in.”
Adach'agaa'aa Kwaa Geenjit Ch'agoahkat
Matthew 9.14-17; Mark 2.18-22
33 Jesus t'agahnyąą “Zhit John gweedhaa datthak vitsyaa chan ts'ą' Pharisee gootsyaa nąįį haa adach'agaa'aa kwaa ts'ą' khadigigiinjii gaa nan nitsyaa nąįį adach'agaa'aa gwiizhit jak chų' chan giinįį.”
34 Jesus t'agoovahnyąą, “Zhit juu goohaanjik zhat dhidii gwiizhit zhat vijyaa nąįį gooch'arahah'aa kwaa shrǫǫ niindhan? Łyaa duuyeh! 35 Gaa nijin drin dinjii goohaanjik gihłeerihiłchįį ji' t'ee duuyeh ch'aga'aa gooveenjit goo'aii.”
36 Jesus jii gwandak zhit haa geegoovąąhtan, “Dinjii ch'ihłak gaa duuyeh ik k'eejit łahchy'aa ts'ą' ik ch'aa kat k'anaahkaii t'oonchy'aa. Jyaa diizhik ji' zhit ik k'eejit ąįį iizųų hahtsyaa ts'ą' zhit ik ch'aa kat gwinzii vigweheechy'aa kwaa. 37 Ąįį gwik'it chan dinjii ch'ihłak gaa duuyeh jak chų' nizįį ąįį jak tyah ch'aa zhit yinjaa t'oonchy'aa, jyaa diizhik ji', zhit jak chų' nizįį ąįį jak tyah ch'aa łeehahch'aa ts'ą' jak chų' an heelyaa gwiizhit jak tyah iizųų hahtsyaa. 38 Ąįį geh'an jak chų' nizįį ąįį jak tyah k'eejit zhit gwizhrįh tr'iheenjaa goo'aii. 39 Ąįįts'ą' chan ch'ihłak gaa duuyeh jak chų' jat eenį' tł'ęę jak chų' k'eejit dinįį t'oonchy'aa. ‘Jak chų' jat ąįį gwandaa nizįį!’ jyaa yahnyąą.”