6
Ƙawaye
Ina ƙaunataccenki ya tafi,
yake mafiya kyau cikin mata?
Wace hanya ce ƙaunataccenki ya bi,
don mu taimake ki nemansa.
Ƙaunatacciya
Ƙaunataccena ya gangara zuwa lambunsa,
zuwa inda fangulan kayan yaji suke,
don yă yi kiwo a cikin lambun
don kuma yă tattara furen bi-rana.
Ni na ƙaunataccena ce, ƙaunataccena kuma nawa ne;
yana kiwo a cikin furen bi-rana.
Ƙaunatacce
Ke kyakkyawa ce, ƙaunatacciyata, kamar Tirza,
kyakkyawa kuma kamar Urushalima,
mai daraja kamar mayaƙa da tutoti.
Ki kau da idanu daga gare ni;
gama suna rinjayata.
Gashinki yana kama da garken awakin
da suke gangarawa daga Gileyad.
Haƙoranki suna kama da garken tumakin
da suke haurawa daga inda aka yi musu wanka.
Kowanne yana tare da ɗan’uwansa;
babu waninsu da yake shi kaɗai.
Kumatunki sun yi kamar rumman
da aka tsaga biyu a cikin lulluɓinki.
Sarauniyoyi sittin za su iya kasance a can,
da ƙwarƙwarai tamanin
da kuma budurwai da suka wuce ƙirge;
amma kurciyata, cikakkiyata, dabam take,
tilo kuwa ga mahaifiyarta,
’yar lele ga wadda ta haife ta.
’Yan mata sun gan ta suka ce da ita mai albarka;
sarauniyoyi da ƙwarƙwarai sun yabe ta.
Ƙawaye
10 Wace ce wannan da ta bayyana sai ka ce ketowar alfijir?
Kyakkyawa kamar wata, mai haske kamar rana,
mai daraja kamar taurari a jere?
Ƙaunatacce
11 Na gangara zuwa cikin itatuwan almon
don in ga ƙananan itatuwan da suke girma a kwari,
don in ga ko inabi sun yi ’ya’ya
ko rumman suna fid da furanni.
12 Kafin in san wani abu,
sha’awarta ta sa ni a cikin keken yaƙin sarkin mutanena.*
Ƙawaye
13 Ki dawo, ki dawo, ya Bashulammiya;
ki dawo, ki dawo, don mu dube ki!
Ƙaunatacce
Don me kuke duban Bashulammiya
sai ka ce rawar Mahanayim?
 
* 6:12 Ko kuwa cikin keken yaƙin Amminadab; Ko kuwa cikin keken yaƙin mutanen sarki