25
A HIKI ae la o Peseto i ua panalaau la, a hala na la ekolu, a pii aku la ia i Ierusalema, mai Kaisareia aku.
A o ke kahuna nui a me ka poe koikoi o na Iudaio, hoopii aku la lakou no Paulo ia ia, nonoi aku la,
A koi aku no hoi ia ia i ka lokomaikai ku e ia ia e kii aku kela ia ia, e hele mai i Ierusalema; e hoohalua ana lakou ma ke alanui e pepehi ia ia.
I mai la o Peseto, ma Kaisareia e malamaia'i o Paulo, a oia iho no e hoi koke aku ilaila.
I hou mai la ia, O ka poe e hiki o oukou, e iho pu lakou me au; ina he mea hewa iloko o ia kanaka, e hoopii lakou nona.
 
A noho iho la ia me lakou i na la he umi paha a keu, alaila, iho ae la ia i Kaisareia; a ia la ae, noho iho la ia ma ka noho hookolokolo, a kena aku la ia e kaiia mai o Paulo.
A hiki mai la ia, ku mai la ka poe Iudaio, i iho mai mai Ierusalema mai, a hoopii aku la ia Paulo i na mea hewa, he nui loa, aole hoi i hiki ia lakou ke hooiaio mai.
Olelo iho la ia nona iho, Aole loa au i lawehala ma ke kanawai o na Iudaio, aole hoi ma ka luakini, aole hoi i ko Kaisara.
No ka makemake ana o Peseto, e lokomaikai aku i na Iudaio, ninau aku la kela ia Paulo, i aku la, Ke makemake nei anei oe e pii i Ierusalema, a malaila e hookolokoloia'i e au, ma keia mau mea?
10 Alaila, olelo mai o Paulo, Ke ku nei au ma ka noho hookolokolo o Kaisara, i kahi kupono e hookolokoloia mai ai au: aole au i lawehala i na Iudaio, ua ike pono no oe.
11 Ina i hewa au, a ina i hana au i ka mea e pono ai ka make, aole au e hoole aku i ka make; aka, ina he mea ole keia mau mea a lakou e hoopii mai nei ia'u, aole loa e hiki i kekahi ke haawi aku ia'u ia lakou. Ke hoopii nei au ia Kaisara.
12 Alaila, kamailio iho la o Peseto me ka poe ahaolelo, i aku la ia, Ua hoopii oe ia Kaisara, ea! ia Kaisara oe e hele ai.
 
13 A hala ae la kekahi mau la, hiki mai la i Kaisareia, o Ageripa, ke alii laua me Berenike e aloha mai ia Peseto.
14 A nui na la a laua i noho ai ilaila, hai aku la o Peseto i ua alii la i na mea a Paulo, i aku la, Ua waihopaaia mai nei kekahi kanaka e Pelika;
15 I ka wa a'u ma Ierusalema, hai mai la na kahuna nui a me na lunakahiko o na Iudaio ia'u nona, koi mai la lakou e hoahewaia oia.
16 I aku la au ia lakou, Aole ia o ko Roma aoao, ke haawi aku i kekahi kanaka e make, me ka halawai maka ole o ka mea i hoopiiia, a me ka poe e hoopii mai, a aeia'ku ia e olelo mai nona iho ma na mea i hoopiiia mai nona.
17 A hiki mai la lakou ia nei, aole au i kali hou aku; ia la ae, noho au ma ka noho hookolokolo, a kena aku la e kaiia mai ua kanaka la.
18 A ku mai la ka poe hoopii ia ia, aole lakou i hoike mai i kekahi mea e like me ko'u manao mua:
19 He mau ninau nae ko lakou no ko lakou hoomana ana, e hoopii mai ia ia, a no kekahi Iesu, ka mea i make, a ua hai mai o Paulo, ua ola.
20 A i ko'u kanalua ana no keia hoopaapaa ana, ninau aku la au, Ke makemake nei anei oe e hele i Ierusalema, a malaila e hookolokoloia'i, no keia mau mea?
21 A i ka Paulo hoopii ana e waihoia'i oia no ka hookolokolo mai o Auguseto, kauoha aku la au e malamaia oia, a hoouna aku au ia ia io Kaisara la.
22 Alaila, i ae la o Ageripa ia Peseto, Owau no kekahi e hoolohe aku i na kanaka la. I mai la kela, Apopo e lohe oe ia ia,
 
23 A ia la ae, hiki mai la o Ageripa, laua me Berenike, me ka hanobano nui, a komo aku la i kahi hoolohe, me na lunatausani, a me na kanaka koikoi o ia kulanakauhale, alaila, kauoha aku o Peseto a kaiia mai o Paulo.
24 A olelo ae la o Peseto, E ke alii, e Ageripa e, a me na kanaka a pau me kakou, Ke ike nei oukou i keia kanaka a ka poe Iudaio ma Ierusalema, a maanei no hoi i hoopii mai ai ia'u, a me ke kahea ana, aole ia e pono ke ola hou aku.
25 A ike aku la au, aole ia i hana i ka mea e pono ai ka make, a nana iho i hoopii aku ia Auguseto, manao paa au e hoouna aku ia ia ilaila.
26 Aole a'u mea e palapala aku ai nona i ko'u haku. No ia mea, ua kai mai au ia ia imua o oukou nei, a imua no hoi ou, e ke alii, e Ageripa e, i loaa ia'u kekahi mea e palapala aku ai, mahope o keia hookolokolo ana.
27 No ka mea, aole e pono i ko'u manao ke hoouna aku i ke kanaka paa, me ka hoike ole aku i ka hewa ana i hoopiiia mai ai.