5
NO ia mea, e kupaa oukou iloko a ke ola a Kristo i hoola mai ai ia kakou, aole hoi e paa hou oukou malalo o ka auamo hooluhi.
 
Eia hoi, wau o Paulo ke i aku nei ia oukou; a i okipoepoeia oukou, aole oukou e pono ia Kristo.
Ke hoike hou aku nei au i kela mea i keia mea i okipoepoeia, he aie kana e malama aku ai i ke kanawai a pau.
Oukou ka poe e aponoia ma ke kanawai, ua hookaawaleia oukou mai o Kristo aku la; ua haule iho oukou mai ka lokomaikai aku.
Aka, ma ka Uhane makou e kali nei i ka pono e lana ai ka naau ma ka manaoio.
No ka mea, iloko o Kristo Iesu, aole ke okipoepoe ka mea e pono ai, aole hoi ke okipoepoe ole; aka, o ka manaoio e hana ana ma ke aloha.
Ua holo pono oukou; nawai la oukou i keakea, i hoolohe ole ai oukou i ka oiaio?
O ka mea nana oukou i kahea aku, aole nona mai ia manao.
O kahi mea hu he uuku, ke hoohu ae la ia i ka popopalaoa a pau.
10 Ua maopopo kuu manao ia oukou ma ka Haku, aole oukou e manao ma ka mea ku e: aka, o ka mea nana oukou i hoopilikia aku, e ukuia'na oia.
11 E na hoahanau, ina paha wau e kauoha aku i ko okipoepoe, no ke aha la wau e hoomaauia mai nei? Ua pau nae ka hihia o ke kea ilaila.
12 He pono i kuu manao i hookiia'e ka poe hookahuli ia oukou.
 
13 E na hoahanau, ua heaia oukou ma ka luhi ole; mai hoolilo nae oukou i ua luhi ole la i mea no ke kino, aka, ma ke aloha e malama aku kekahi i kekahi.
14 No ka mea, ua malamaia ke kanawai a pau make kauoha hookahi, oia hoi keia, E aloha aku oe i kou hoalauna e like me oe iho.
15 Aka, ina e akiaki oukou me ka hoopau i kekahi i kekahi; e ao o pau auanei oukou i kekahi i kekahi
 
16 Ke olelo aku nei hoi au, e haele oukou ma ko ka Uhane, aole e hooko oukou i ke kuko hewa o ke kino.
17 No ka mea, ua ku e ke kuko o ke kino i ko ka Uhane, a o ko ku Uhane i ko ke kino; a ua ku e ia mau mea i kekahi i kekahi, i hiki ole ai ia oukou ke hana i na mea n oukou i makemake ai.
18 A i alakaiia oukou e ka Uhaue, aole no oukou malalo o ke kanawai.
19 A ua akaka ae la ua hana o ke kino; oia ka moe kolohe, ka hookamakama, ka hoohaumia, ka makaleho,
20 Ka hoomana kii, ka hoopiopio, ka inaina, ka hakaka, ka ukiuki, ka huhu, ka hoopaapaa, ka mokuahana, ka manao ku e,
21 Ka huahuwa, ka pepehi kanaka, ka ona ana, ka uhauha ana, a me na mea like; na mea a'u e hai e aku nei ia oukou, me a'u i hai e aku ai mamua, o ka poe e hana i ua mau mea la, aole e hooiliia no lakou ke aupuni o ke Akua.
22 Aka, o ka hua na ka Uhane, oia ke aloha, ka olioli, ke kuikahi, ke ahonui, ka lokomaikai, ka maikai, ka manaoio,
23 Ke akahai, ka pakiko; aohe kanawai papa mai ia mau mea.
24 A o ka poe no Kristo, ua kau aku lakou i ko ke kino, me na manao hewa, a me na kuko hewa ma ke kea.
 
25 A i noho kakou ma ko ka Uhane, e hele hoi kakou ma ko ka Uhane.
26 Mai manao kiekie kakou, me ka hoonaukiuki aku i kekahi i kekahi, a me ka huahuwa i kekahi i kekahi.