6
E NA hoahanau, a i loohia wale ke kanaka e kekahi hewa, na oukou ka poe ma ka Uhane, e hoihoi mai ia ia me ka naau akahai; a mo ka malama ia oe iho, o lilo hoi oe i ka hoowalewaleia.
E hali kekahi o oukou i na mea kaumaha a kekahi, pela oukou e hooko ai i ke kanawai o Kristo.
No ka mea, ina paha e manao ana kekahi ia ia iho he mea nui oia, aole ka hoi, ina ua hoopunipuni oia ia ia iho.
Aka, e hoao iho kela mea keia mea i kana hana ana, alaila iloko wale iho no ona kona kaena ana, aole iloko o hai.
No ka mea, e halihali auanei kola mea keia mea i kona luhi iho.
 
O ka mea i aoia mai i ka olelo, e haawi aku oia i na mea maikai a pau na ka mea nana i ao mai.
Mai kuhi hewa oukou, aole ke Akua e hoomaewaewaia'ku; no ka mea, o ka ke kanaka i lulu, o kana hoi ia e ohi mai.
No ia mea, o ka mea e lulu ma kona kino iho, no ke kino ia e ohi auanei i ka make; aka, o ka mea e lulu ma ka Uhane, no ka Uhane ia e ohi auanei i ke ola mau loa.
Mai hoopalaleha kakou i ka hana maikai; no ka mea, i ka wa pono e ohi auanei kakou, ke hoonawaliwali ole kakou.
10 Nolaila, e like me ko kakou manawa maopopo, pela e hana maikai aku ai kakou i na mea a pau, oiaio hoi i ka poe ohana manaoio.
 
11 E ike oukou i ka nui o ka palapala a'u e kakau aku nei na oukou me ko'u lima iho.
12 O ka poe a pau e ake e hoomaikai i ko ke kino, o lakou ke koi aku ia oukou e okipoepoeia; i mea wale no e hoomaau ole ia mai ai lakou no ke kea o Kristo.
13 No ka mea, o ka poe i okipoepoeia, aole hoi lakou i malama i ke kanawai; ke ake nei lakou e okipoepoeia oukou, i mea e kaena aku ai lakou i ko oukou kino.
14 Aole loa a'u mea e ae e kaena aku ai, o ke kea wale no o ko kakou Haku o Iesu Kristo, nona i kaulia'i ma ko kea ko ke ao nei ia'u, a owau hoi i ko ke ao nei.
15 No ka mea, iloko o Kristo Iesu aole ke okipoepoeia ka mea e pono ai, aole hoi ke okipoepoe ole ia, aka, o ka mea i haua hou ia.
16 A o ka poe a pau e hele ma keia manao, maluna o lakou ka mala a me ke aloha, a maluna hoi o ka poo Iseraela o ke Akua.
 
17 Ma ia hope aku, mai hooluhi mai kekahi ia'u; no ka mea, ke halihali nei au ma ko'u kino i na hoailona o ka Haku o Iesu.
 
18 E na hoahanau, o ka lokomaikai o ko kakou Haku o Iesu Kristo mo ko oukou uhane. Amene.