Hebera
1
O KA EPISETOLE
 
O KE Akua, o ka mea i olelo pinepine mai i na wa kahiko i ka poe kupuna, me kela mea a me keia mea, ma ka poe kaula,
Oia ka i olelo hou mai ia kakou i keia mau la muli iho nei ma ke Keiki, ka mea i hooliloia e ia i haku no na mea a pau, ma ona la hoi ia i hana'i i ka lani a me ka honua.
Oia ka olinolino o kona nani, a me ka like loa o kona ano maoli, e hoomau ana i na mea a pau ma kana olelo mana iho, a, hoolilo iho la ia ia iho i mea e maemae ai ko kakou hewa, noho iho la ia ma ka lima akau o ka Moi maluna lilo;
A ua hookiekieia'e maluna loa o na anela, e like me ka oi ana o ka maikai o kona inoa i loaa ia ia, mamua o ko lakou.
No ka mea, o ka anela hea kana i olelo aku ai i kekahi manawa, O oe no ka'u Keiki, i keia la no ua hoohanau aku au ia oe? Eia hoi, E lilo au i Makua nona, a e lilo oia i Keiki na'u?
Eia hou hoi, i kona hookomo ana i ka makahiapo i ke ao nei, i iho la ia, E hoomana mai ka poe anela a pau o ke Akua ia ia.
A ua oleloia mai hoi no ka poe anela, Ua hoolilo oia i kona poe anela i mau makani, a i kana poe kauwa lawelawe i lapalapa o ke ahi.
Aka no ke Keiki, O kou nohoalii, e ke Akua, e mau loa ana no ia; a he hoailonamoi o ka pono ka hoailonamoi o kou aupuni.
Ua makemake hoi oe i ka pono, a ua inaina i ka hewa; nolaila i poni ai ke Akua, kou Akua, ia oe me ka aila o ka olioli maluna o kou mau hoa.
10 Eia hoi, i ka wa kahiko, ua hookumu oe, e ka Haku, i ka honua; a o na lani hoi ka hana a kou mau lima.
11 E pau ana no lakou, aka, e mau ana no oe; e lualua loa ana no lakou a pau me he kapa la;
12 A e opiopi ana no oe ia lakou me he aahu la, a e lilo aku; aka, e oia mau ana no oe, a o kou mau makahiki, aole loa e pau.
13 O ka anela hea kana i olelo aku ai i kekahi manawa, E noho oe ma ko'u lima akau, a hoolilo iho au i kou mau enemi i paepae wawae non?
14 Aole anei lakou a pau he poe uhane lawelawe i hoounaia, e kokua i ka poe e lilo ana i poe hooilina o ke ola?