2
NOLAILA hoi, e pono e lelepau kakou ia mau mea a kakou i lohe ae nei, o haule ia kakou i kekahi manawa.
No ka mea, ina i kau paa ia ke kanawai i oleloia mai ma ka poe anela, a ua hoopai pono ia ka hala, a me ka hoopale a pau;
Pehea la uanei kakon e pakele ai ke malama ole i ke ola nui nei; ka mea i haiia mai i kinohi e ka Haku, a i hooiaioia mai hoi ia kakou e ka poe i lohe;
O ke Akua kekahi e hooiaio pu mai ana ma na hoailona, a me na mea kupanaha, a me kela hana mana, a me keia hana mana, a me ka haawi ana mai o ka Uhane Hemolele, e like me kona makemake?
 
Aole hoi oia i hoolilo iho malalo iho o ka poe anela i ke ao e hiki mai ana, a makou e olelo nei.
Aka, ua hoike mai kekahi ma kekahi wahi, i ka olelo ana mai, Heaha ke kanaka i manao mai ai oe ia ia? a o ke koiki a ke kanaka i ike mai ai oe ia ia?
Ua hana iho oe ia ia malalo iki iho o ka poe anela: ua kau mai oe maluna ona i ka nani a me ka mahalo i lei nona; ua hoolilo oe ia ia i haku no na mea a kou lima i hana'i.
Nau no i waiho na mea a pau malalo ae o kona mau wawae. A, i kona hoolilo ana i na mea a pau malalo iho ona, aohe mea koe ia ia i waiho ole ia'e malalo ona. Aole nae kakou i ike i na mea a pau i waihoia'e malalo ona:
Aka, ua ike kakou ia Iesu i ka mea i hooliloia malalo iki iho o ka poe anela, no ka make aua, i hooleiia mai ai i ka nani a me ka mahalo; i lilo hoi ia i ka make no na kanaka a pau, ma ka lukomaikai o ke Akua.
10 No ka mea, ua pono i ka mea nona na mea a pau, nana hoi na mea a pau, i kona alakai ana i na keiki he nui wale iloko o ka nani, ma o ka hooehaia ana, e hoonani loa ai i ko lakou Alii e ola'i.
11 No ka mea, o ka mea nana i hoohuikala mai, a o ka poe i hoohuikalaia mai, no ka mea hookahi lakou a pau; no ia mea, aole ia i hilahila ke kapa aku ia lakou he mau hoahanau,
12 I ka i ana, E hai aku au i kou inoa i ko'u mau hoahanau; e hoolea hoi au ia oe mawaeoa o ke anaina kanaka.
13 Eia hou hoi, E hilinai aku au ia ia. Eia hou hoi, Eia hoi au, me na keiki a ke Akua i haawi mai ai ia'u.
14 A, i ka lawe pu ana o na keiki i ka io a me ke koko, pela hoi oia i lawe pu ai i ua mau mea la; i hiki ai ia ia, ma kona make ana, ke hoopio i ka mea ia ia ka mana e make ai, oia ka diabolo:
15 A e hoola hoi i ka poe i noho pio i ko lakou wa e ola nei a pau, no ka makau i ka make.
16 Aole hoi oia i kokua i ka poe anela; aka, ua kokua mai oia i na mamo a Aberahama.
17 Nolaila, ua pono e hoohalike loa ia oia me kona poe hoahanau, i lilo ai ia i kahunanui aloha, a me ka hoopono ma na mea no ke Akua, i hiki ai ia ka hoomalu ana no ka hewa o kanaka.
18 A, no ka mea ua ehaeha oia i ka hoowalewaleia, ua hiki no ia ia ke kokua i ka poe i hoowalewaleia mai.