3
NO ia mea hoi, e na hoahanau laa, ka poe i hea pu ia mai mai ka lani mai, e manao nui i ka Lunaolelo, a me ke Kahuna nui a kakou i hooiaio aku ai, o Kristo Iesu;
Ka mea i malama pono i kona mea nana i hoolilo mai, e like hoi me Mose iloko o kona hale a pau.
No ka mea, ua pono e hoonani nui ia aku oia mamua o Mose, e like me ka oi ana o ka mahaloia o ka mea nana i hana i ka hale mamua o ka hale.
A o kela hale keia hale a pau, ua hanaia ia e kekahi; a o ka mea nana i hana na mea a pau, o ke Akua ia.
A ua hoopono no o Mose iloko o kona hale a pau i kona kahu ana, no ka hoike ana i na mea e haiia ana.
Aka, o Kristo, i konakeiki ana maluna o kona hale iho: o kakou no hoi ua hale la, ke hoopaa kakou i ka manao pono, a me ka manaolana e olioli ai i mau a hiki i ka hopena.
Nolaila, i ka olelo ana mai o ka Uhane Hemolele, I keia la, i ko oukou lohe ana i kona leo,
Mai hoopaakiki i ko oukou naau e like me ia i ka hoonaukiuki ana, i ka la i hoaoia'i ma ka nahelehele;
I ka hoolawehala ana mai o ko oukou poe kupuna ia'u, a me ka hoao ana mai ia'u, i ko lakou ike ana mai i ka'u mau hana i na makahiki he kanaha.
10 Nolaila, i huhu aku ai au ia hanauna, i aku la hoi au, Ua lalau mau lakou ma ka naau; aole hoi lakou i hooiaio mai i ko'u mau aoao.
11 Pela hoi au i ko'u huhu ana i hoohiki aku ai, Aole lakou e komo i ko'u wahi maha.
12 E ao hoi, e na hoahanau, o noho ka naau ino hoomaloka iloko o kekahi o oukou, i haalele ai ia i ke Akua ola.
13 Aka, e hooikaika mau kekahi i kekahi i ka wa i kapaia o Keia la, o hoopaakikiia kekahi o oukou ma ka hoopunipuni ana o ka hewa.
14 No ka mea, e loaa mai ana no o Kristo ia kakou, ke hoopaa kakou i ko kakou manao pono mua i mau a hiki i ka hopena;
15 A i ka olelo ana, I keia la i ko oukou lohe ana i kona leo, mai hoopaakiki i ko oukou naau, e like me ia i ka hoonaukiuki ana.
16 Owai la ka poe i lohe, alaila hoonaukiuki aku la? Aole anei o ka poe a pau i hele mai, ma o Mose la, mai Aigupita mai?
17 Owai la hoi ka poe ana i huhu mai ai i na makahiki he kanaha? Aole anei o ka poe i hana hewa, a haule iho ko lakou mau kupapau ma ka nahelehele?
18 Ia wai la hoi kana i hoohiki ai, aole lakou e komo i kona wahi maha, ke ole ka poe i manaoio ole?
19 Nolaila la, ua ike kakou, aole i hiki ia lakou ke komo iloko, no ka manaoio ole.