13
E MAU aku hoi ke aloha hoahanau.
Mai hooki i ka hookipa; no ka mea, malaila no kekahi poe i hookipa ai i na anela me ka ike ole aku.
E hoomanao i ka poe pio me he mau hoapio pu la oukou; a i ka poe i hoinoia hoi me he mea la iloko o ke kino oukou.
E mahaloia ka mare no na mea a pau, a e hoopaumaele ole ia hoi kahi moe: no ka mea, e hoahewa mai ana no ke Akua i ka poe hooipoipo, a me ka poe moe kolohe.
E noho oukou me ka punikala ole, oluolu no i na mea i loaa ia oukou; no ka mea, ua olelo mai oia, Aole loa au e hoonele aku ia oe, aole hoi e haalele ia oe;
E hiki no ia kakou ke olelo wiwo ole aku, O ka Haku ko'u mea nana e kokua mai, aole au e makau i ka kanaka e hana mai ai ia'u.
 
E hoomanao i ko oukou mau alakai, na mea nana i hai mai i ka olelo a ke Akua ia oukou; e noonoo pono i ka hope o ka lakou hana ana, e hele hoi mamuli o ko lakou manaoio.
O Iesu Kristo, he oia mau no ia, i nehinei, a i keia la no, a i ka wa pau ole.
Mai hoohuliia oukou mao a mao e kela olelo a e keia olelo e; no ka mea, he mea pono ke hookupaaia ka naau ma ka pono io; aole ma na ai, na mea i pono ole ai ka poe i malama malaila.
10 He kuahu, ko kakou, aole e pono ke ai i ko laila, ka poe i malama ma ka halelewa.
11 A o na kino o na holoholona, ke haliia'e ko lakou koko e ke kahuna nui iloko o kahi hoano, i mohai no ka hewa, ua puhiia lakou i ke ahi mawaho o kahi e hoomoana'i.
12 Nolaila, o Iesu hoi, i lilo ia i kalahala no kanaka, ma kona koko iho, ua make ia mawaho o ka ipuka.
13 No ia mea, e hele aku kakou io na la mawaho o kahi e hoomoana'i, e auamo ana i kona hoinoia ana.
14 No ka mea, aole o kakou kulanakauhale e mau ana maanei, aka, ke imi nei kakou ia mea ma ia hope aku.
15 Ma ona la hoi e kaumaha mau aku ai kakou i ka mohai mahalo i ke Akua, oia ka hua o ko kakou mau lehelehe, e hoolea ana i kona mea.
16 Mai hoopoina hoi i ka hana lokomaikai aku, a me ka manawalea aku; no ka mea, o ka ke Akua mau mohai ia e oluolu nui ai.
17 Hoolohe i ka oukou mau kumu, a e noho mamuli o lakou; no ka mea, ua kiai lakou i ko oukou mau uhane, me he poe e hoike ana la, i hoike lakou me ka olioli, aole me ke kaumaha; no ka mea, he pono ole ia ia oukou.
 
18 E pule oukou no makou; no ka mea, ke manao nei makou, he naau hoopono ko makou, me ka makemake e hana pololei aku makou ma na mea a pau.
19 Ke noi ikaika aku nei au i keia mea, i hoihoi koke ia aku ai au ia oukou.
 
20 Na ke Akua hoopomaikai, na ka mea i hoala mai i ko kakou Haku ia Iesu mai ka make mai, i ka mea i lilo mai, ma ke koko o ka berita mau loa, i Kahu nui no ka poe hipa.
21 E hoomakaukau mai ia oukou no na hana maikai a pau e hana aku i kona makemake, e hana mai ana oia iloko o oukou i ka mea pono imua o kona maka, ma o Iesu Kristo la; nona ka hoonani mau loa ia'ku i ke ao pau ole. Amene.
 
22 Eia hoi, ke nonoi aku nei au ia oukou, e na hoahanau, o ae oluolu mai i keia olelo hooikaika; no ka mea, ua palapala pokole aku au ia oukou.
23 E ike hoi oukou, ua hookuuia'ku nei ka hoahanau o Timoteo; a i hoi koke mai ia, e ike pu maua ia oukou.
24 E aloha aku i ko oukou mau alakai, a me ka poe haipule a pau. Ke uwe aku nei ko Italia nei ia oukou.
 
25 No oukou a pau loa ke aloha. Amene.