12
NO ka mea hoi, ua hoopuniia kakou e ia poe hoike he nui loa, e waiho aku kakou i na mea kaumaha a pau, a me ka hewa e hoopili wale mai ana ia kakou, e holo kakou me ke ahonui i ka haihai ana i hoomaopopoia mamua o kakou,
E nana aku ana hoi ia Iesu, i ka mea nana i hookumu, nana hoi e hoohemolele ko kakou manaoio; nana hoi i hoomanawanui i ke kea me ka manao ole i ka hilahila, no ka olioli i hoomaopopoia mamua ona, a noho iho hoi ma ka lima akau o ka nohoalii o ke Akua.
E hoomanao hoi oukou i ka mea i hoomanawanui i ke ku e ana mai o ka poe i hana hewa ia ia, o nawaliwali ko oukou manao a maule hoi oukou.
Aole oukou i pale aku me ka hookaheia mai o ke koko, i ko oukou paio ana aku i ka hewa.
Ua poina ia oukou ka olelo hooikaika ia oukou me he poe keiki la, E ka'u keiki, mai hoowahawaha oe i ka hahau ana mai a ka Haku, aole hoi e maule i kona hoeha ana mai ia oe:
No ka mea, o ka ka Haku mea i aloha mai ai, oia kana i hahau mai ai, a ua hoeha me ka hahau i na keiki a pau ana i aloha mai ai.
A ina i hahauia mai oukou, ua hana mai ke Akua ia oukou me he poe keiki la; no ka mea, auhea la ke keiki i hahau ole ia e ka makuakane?
A ina i hahau ole ia mai oukou, me na keiki a pau i hahauia'i, alaila he poe hanau pono ole oukou, aole he poe keiki hanau pono.
A o ko kakou mau makuakane, no ko kakou kino, ua hahau mai ia kakou, a ua hoomaikai aku kakou ia lakou; aole anei e oi aku ko kakou hoolohe ana i ka Makua o ko kakou mau uhane, i ola kakou?
10 Na lakou no kakou i hahau mai i ka wa pokole mamuli o ko lakou makemake no, aka, nana i hahau mai e pono ai kakou, i loaa pu mai ai ia kakou kona hemolele.
11 A o na hahau ana a pau, aole ia i manaoia i kona manawa, he mea olioli, he mea ehaeha no; aka, ma ia hope iho, ua hoohua mai ia i ka hua o ka pono e pomaikai ai no ka poe i hooponoponoia ilaila.
12 Nolaila, e hooikaika i na lima palupalu a me na kuli nawaliwali;
13 A e hoopololei i na alanui no ko oukou mau wawae, i ole ai e okupe ae ka mea oopa; o aho hoi e hoolaia ia.
 
14 E hahai ma ke kuikahi me na kanaka a pau, a ma ka hemolele hoi, aohe kanaka i nele ia mea e ike aku i ka Haku.
15 E malama hoi oukou o loaa ole mai i kekahi ka hoomaikaiia mai e ke Akua, o kupu mai hoi kekahi mole awaawa iwaena o oukou e hihia'i oukou, a e haumia ai hoi kekahi poe he nui no;
16 O lilo paha kekahi i moe kolohe, i haihaia paha e like me Esau, nana i hoolilo aku i ko ka hanau mua pomaikai ana, no ka mea ai hookahi.
17 No ka mea, ua ike oukou, i kona makemake ana mahope iho e loaa ia ia ka hoomaikaiia, ua hooleia oia; aole hoi i loaa ia ia kahi e lole hou mai ai, ua imi aku no nae oia ia mea me ka waimaka.
 
18 Eia hoi, aole oukou i hele mai i ka mauna e hiki ke hoopa kino ia aku, a me ke ahi e lapalapa ana, a me na ao eleele, a me ka pouli, a me ka ino,
19 Aole hoi i ke kani ana o ka pu, a me ka leo o na olelo, ka mea a ka poe lohe i papa ai aole make hoohui hou ia mai kekahi huaolelo:
20 (No ka mea, aole i hiki ia lakou ke hoomanawanui i ka papa ana mai, Ina e pili ka holoholona i ka mauna e hailukuia oia, a houhouia paha i ka ihe:
21 A no ka weliweli nui ke nana aku, i iho la o Mose, Ke weliweli nei au me ka haalulu:)
22 Aka, na hele mai no oukou i ka mauna Ziona, a i ke kulanakauhale o ke Akua ola, i ko ka lani Ierusalema, a i ke anaina hiki ole ke heluia o na anela;
23 A i ke anaina nui a me ka ekalesia o ka poe makahiapo, i kakauia ko lakou mau inoa ma ka lani, a i ke Akua, ka Lunakanawai o na mea a pau, a i na uhane o ka poe pono i hoohemoleleia,
24 A i ka uwao o ka berita hou, ia Iesu, a i ke koko no ka pipi ana, e olelo ana i na mea maikai oi aku mamua o ko Abela.
25 Malama oukou, mai haalele i ka mea nana i olelo mai; no ka mea, ina i pakele ole ka poe i haalele i ka mea nana i ao mai ia lakou ma ka honua, aole loa hoi kakou e pakele ke haalele kakou i ka mea i ao mai mai ka lani mai.
26 Ia manawa ua hoonauwewe mai kona leo i ka honua; aka, ua hai mai nei no ia, i ka i ana, E hoonauwewe hou aku ana au aole i ka honua wale no, aka, i ka lani kekahi.
27 A o ke ano o na Hou aku ana, o ka hemo ana ia o na mea hoonauweweia, me he mea i hanaia la, i mau hoi na mea e hoonauwewe ole ia.
28 Nolaila, i ka loaa ana ia kakou ke aupuni e hoonauwewe ole ia, e hoopaa kakou i ke aloha, ka mea e pono ai ko kakou malama ana i ke Akua, me ka mahalo, a me ka weliweli pono;
29 No ka mea, o ko kakou Akua, he ahi ia e hoopau ana.