11
O KA manaoio, o ka hilinai ana no ia ma na mea i manaolanaia'i, a o ka hoomaopopo ana hoi o na mea i ike maka ole ia.
No ia hoi, i hoaponoia mai ai ka poe kahiko.
Ma ka manaoio na ike kakou ua hanaia ka lani a me ka honua e ka olelo a ke Akua, o na mea i nanaia, aole no loko mai o na mea i ikeia.
Ma ka manaoio i kaumaha aku ai o Abela i ke Akua i ka mohai maikai aku i ko Kaina, malaila hoi i hoaponoia'i oia he pono, oia ka ke Akua hoike ana mai no kona alana; malaila hoi ke olelo nei oia ka mea i make.
No ka manaoio i lawe ola ia'ku o Enoka, me ka ike ole i ka make; aole ia i ike hou ia, no ka mea, ua lawe ola aku ke Akua ia ia. A ua hoaponoia oia no kona hooluolu ana i ke Akua mamua aku o kona laweia'ku.
Aka, he mea hiki ole ke hooluolu i ke Akua me ka manaoio ole; no ka mea, o ka mea e hele ana i ke Akua, e pono no e manaoio oia, he mea io no ia, a, he mea hoi e uku mai ana i ka poe i imi ikaika ia ia.
Ma ka manaoio o Noa i aoia'i e ke Akua no na mea i ike maka ole ia, ua hoomakaukau oia me ka makau, i halelana e ola'i kona hale; ma ia mea hoi ia i hoahowa aku ai i ko ke ao nei, a ua loaa ia ia ka hoapono ana no ka manaoio.
Ma ka manaoio hoi i hoolohe ai o Aberahama, i ka wa i heaia mai ai e hele aku i kahi e loaa mai ai ia ia ka noho ana; a hele aku la ia me ka ike ole i kona wahi i hele ai.
Ma ka manaoio i noho malihini ai oia i ka aina i olelo mua ia'i, ka aina o ka poe e, e noho ana ia iloko o na halelewa, me Isaaka a me Iakoba, na hooilina pu me ia no ka mea hookahi i hai mua ia mai ai:
10 No ka mea, ua imi aku ia i ke kulanakauhale i hookumuia, a o kona mea nana i hana, a i kukulu hoi, o ke Akua ia.
11 Ma ka manaoio i loaa'i ia Sara ka ikaika e hapai keiki ai, a hanau mai, mahope iho o ka manawa maoli o kona ola ana, no kona manao ana i ka oiaio o ka mea nana i hai mua mai.
12 Nolaila i laha mai ai mai kela mea hookahi, a o ua mea la me he mea make la, ka poe mamo e like me na hoku o ka lani ka lehulehu, a me ke one ma kahakai aole pau i ka heluia.
 
13 A make aku la kela poe a pau, iloko o ka manaoio, aole hoi i loaa ia lakou na mea i oleloia mai, aka, i ko lakou ike ana ia mau mea i kahi loihi, ua manaoio a paulele ilaila, a ua hai aku ia lakou iho, he poe kanaka e, he poe malihini ma ka honua.
14 A o ka poe i hai aku pela, ua hoike maopopo lakou i ko lakou imi ana i wahi e noho ai.
15 No ka mea, ina i manao lakou i kela aina a lakou i haalele ai, ua hiki no ia lakou ke hoi aku ilaila.
16 Aka, na makemake lakou i aina maikai aku, oia o ko ka lani. No ia mea, aole ke Akua i hilahila ia lakou ke kapaia oia he Akua no lakou; no ka mea, ua hoomakaukau oia i kulanakauhale no lakou.
 
17 Ma ka manaoio i kaumaha aku ai o Aberahama ia Isaaka i kona wa i hoaoia mai ai; a o ka mea nona ka pono i hai mua ia mai, ua mohai aku la oia i kana keiki hookahi;
18 Ia ia hoi ka olelo ana mai, E kapaia'ku kau mau mamo. mamuli o Isaaka.
19 Ua manao hoi ia, e hiki i ke Akua ke hoala mai ia ia mai ka make mai; mai laila mai hoi, i loaa ai oia ia ia ma ke aka.
20 Ma ka manaoio i hoomaikai aku ai o Isaaka ia Iakoba a me Esau no na mea e hiki mai ana.
21 Ma ka manaoio i hoomaikai aku ai o Iakoba i na keiki elua a Iosepa i kona wa e kokoke i ka make; a kulou iho la ia maluna o ke poo o kona kookoo.
22 Ma ka manaoio, i ka pau ana o kona ea, i olelo ai o Iosepa i ka hele ana'ku o na mamo a Iseraela; a ua kauoha aku la no kona mau iwi.
23 Ma ka manaoio i hunaia'i o Mose i na malama ekolu e kona mau makua mahope iho o kona hanau ana, no ko laua ike ana he keiki maikai ia; aole hoi laua i makau i ke kauoha a ke alii.
24 Ma ka manaoio i ae ole aku ai o Mose i kona wa oo e kapaia mai he keiki na ke kaikamahine a Parao;
25 E koho ana ma ka pilikia pu me ko ke Akua poe kanaka, aole ma ka lealea pau koke o ka hewa;
26 E manao ana hoi i ka hoino ana a Kristo i hoinoia'i he waiwai ia e oi aku ana mamua o ko Aigupita waiwai; no ka mea, ua manao aku oia i ka hoonkuia mai.
27 Ma ka manaoio no oia i haalele ai ia Aigupita, me ka makau ole aku i ka huhu o ke alii; no ka mea, ua ku paa oia me he mea la e ike maoli ana i ka mea i ike maka ole ia.
28 Ma ka manaoio hoi oia i malama ai i ka moliaola, a me ka pipi ana o ke koko, i ole ai e hoopa mai ia lakou ka mea nana i luku mai i na makahiapo.
29 Ma ka manaoio i hele ai lakou mawaena o ke Kaiula me he hele ana la ma ka aina maloo, ka mea a ko Aigupita i hoao ai a make iho la i ke kai.
30 No ka manaoio i hiolo ai na pa o Ieriko, i ka pau o ka hoopuni ana i na la ehiku.
31 No ka manaoio i make pu ole ai o Rahaba ka wahine hookamakama me ka poe hoomaloka, mahope iho o kona hookipa ana i na kiu me ke aloha.
 
32 A heaha hoi ka'u e olelo hou aku ai? No ka mea, e pau e no kuu manawa ke hai aku i ka Gideona a me Baraka, a me Samesona a me Iepeta, a me Davida hoi, a me Samuela, a me ka poe kaula;
33 Ka poe nana ma ka manaoio i hoopio ai i na aupuni, i hoopai ai hoi ma ka pono, i loaa ai hoi he mau pono i hai mua ia mai, i papani ai hoi i na waha o na liona,
34 I hoopio ai hoi i ka wela o ke ahi, i pakele ai hoi i ka maka o ka pahikaua, i hooikaikaia'i hoi i ka nawaliwali ana, a i lilo ai hoi i poe ikaika i ke kana, i auhee ai hoi ka poe kaua o na aina e.
35 Ua loaa hou i na wahine ma ke alahouana, ko lakou poe make; ua hoehaehaia kekahi poe, aole nae i ae lakou i ka hookuu ana, i loaa mai ia lakou ke alahou maikai ae.
36 A ua hoaoia kekahi poe me ka hoomaewaewaia, a me ka hahau ana, a me ka hoopea ana, a me ka paa ana i ka halepaahao;
37 Ua hailukuia lakou; ua oloia a kaawale; ua hoowalewaleia; ua pepehi wale ia me ka pahikaua; ua kaahele lakou me na aahu ili hipa, a me na ili kao, me ka ilihune, a me ka popilikia, a me ke koloheia;
38 Aohe pono ko ke ao nei e like me ko lakou; ua auwana ma na waonahele, a ma na mauna, a ma na ana hoi, a me na lua o ka honua.
39 A o ua poe a pau, ka poe i hoaponoia no ko lakou manaoio, aole i loaa ia lakou ka pono i haiia mai;
40 Na ke Akua i hoomakaukau i ka pono nui no kakou, aole i loaa ia lakou ka hooko loa ana o ka mea e pono ai, ke ole kakou.