10
A O ke kanawai ia ia ke aka no na mea maikai e hiki mai ana, aole ke kino maoli a ua mau mea la, aole loa e hiki ia ia me na mohai i kaumahaia'ku i kela makahiki a i keia makahiki ke hoohemolele i ka poe i hookoke ilaila.
No ka mea, ina i hiki ia ia, aole auei i oki ua mau mohai la? no ka mea, o ka poe hoomana, i hoohuikala hookahi ia, aole lakou i ike hou i ko lakou hewa iho.
Aka, ma ua mau mohai la i hoomanaoia'i ka hewa i kela makahiki a i keia makahiki.
A he oiaio, he mea hiki ole i ke koko o na bipikane a me na kao ke kala aku i ka hewa.
Nolaila, i kona hiki ana mai i ke ao nei, i aku la ia, O ka mohai a me ka alana, o kau ia i makemake ole ai, aka, he kino kau i hoomakaukau ai no'u.
Aole hoi oe i oluolu i na mohai kuni, a me na mohai no ka hala.
Alaila, i iho la au, Eia hoi, ua hele mai nei au, (ua palapalaia no'u ma ka buke palapala,) e hana aku i kou makemake, e ke Akua.
I kana olelo mua ana, O na mohai, a me na alana, o na mohaikuni, a me na mohaihala, o kau ia i makemake ole ai, a i oluolu ole ai; o na mea i kaumahaia aku ai mamuli o ke kanawai;
Alaila, olelo hou ae la, Eia hoi, ua hele mai nei au e hana aku i kou makemake, e ke Akua. Ua hookae oia i ka mea mua, e hookupaa ai ia i ka lua.
10 Ma ia makemake hoi, ua loaa ia kakou ka huikala ana, ma ka mohai hookahi ana i ke kino o Iesu Kristo.
11 A o na kahuna ua ku lakou e hana ana i ka oihana i kela la i keia la, e kaumaha pinepine ana i ua mau mohai la, i na mea hiki ole ke kala i ka hewa;
12 Aka, o keia hoi, mahope iho o kona kaumaha ana i ka mohai hookahi no ka hewa, noho iho la ia a mau loa, ma ka lima akau o ke Akua;
13 E kali ana, a hooliloia mai kona poe enemi i paepae wawae nona.
14 Ma ka mohai hookahi hoi, i hana'i oia i ka mea e pono mau ai ka poe nona ka huikala.
15 A ua hoike mai ka Uhane Hemolele i keia mea ia kakou; no ka mea, ua olelo ia,
16 Eia ka berita a'u e hana aku ai me lakou, mahope iho o ua mau la la, wahi a ka Haku; E pai iho au i ko'u mau kanawai ma ko lakou naau, a e kakau iho hoi ia mau mea ma ko lakou manao:
17 Aole hoi au e hoomanao hou i ko lakou mau hewa a me ko lakou mau hala.
18 A ma kahi i pau ai ia mau mea i ke kalaia, aohe mohai hou aku no ka hewa.
 
19 A i ka loaa ana ia kakou, e na hoahanau, ke komo ana iloko o kahi hoano ma ke koko o Iesu,
20 Ma ka aoao hou e ola'i, ana i hoomakaukau ai mawaena o ka paku, oia kona kino;
21 A he Kahuna nui hoi maluna o ka hale o ke Akua;
22 E hookokoke kakou me ka maopopo loa o ka manaoio, a me ka naau oiaio, me ka huikalaia o ko kakou naau kaumaha i ka hewa, a me ka holoiia o ko kakou kino me ka wai maemae;
23 E hoopaa kakou i ka manaolana a kakou i hai aku ai me ka luli ole; no ka mea, he ku paa io ko ka mea nana i hai mua mai ka pono.
24 A e nana pono hoi kakou i kekahi i kekahi, e hooikaika ai i ke aloha a me na hana maikai.
25 Aole hoi e haalele ana i ko kakou hoakoakoa ana e like me ka hana ana a kekahi poe; aka, e hooikaika pu ana, me ka ikaika nui ae, i ko oukou ike ana aku e kokoke mai ana ua la la.
 
26 A ina e hana hewa kakou me ka ae o ka naau, mahope iho o ka loaa ana mai ia kakou ka ike ana i ka olelo oiaio, aohe mohai hou no na hala;
27 Aka, o ke kali weliweli ana i ka hoopaiia mai, a me ka huhu wela e pau ai ka poe enemi.
28 O ka mea i pale i ke kanawai o Mose, ua make ia me ke aloha ole ia, ma na mea hoike elua, ekolu paha:
29 Heaha la i ko oukou manao ka make eha nui aku e manaoia ana he pono, no ka mea nana i hehi malalo iho o ka wawae i ke Keiki a ke Akua, me ka manao i ke koko o ka berita ana i hoolaaia ai he mea haumia, a me ka hoowahawaha aku i ka Uhane lokomaikai?
30 Ua ike no hoi kakou i ka mea nana i olelo iho, No'u no ka hoopai ana, na'u no ia e uku aku, wahi a ka Haku; eia hou hoi, Na ka Haku no e hoopai i kona poe kanaka.
31 He mea weliweli ka haule ana iloko o na lima o ke Akua ola.
 
32 E hoomanao hoi oukou i na la mamua, i ka manawa i hoomanawanui ai oukou i ka paio nui ana, me ka ehaeha, mahope iho o ko oukou naauao ana;
33 No ko oukou lilo ana i mea nanaia mai ai, ma ka hoino ana, a me ka ehaeha ana kekahi; a, o kekahi, no ka oukou lilo ana i mau hoaaloha no ka poe i koloheia pela.
34 A ua aloha io hoi oukou i na mea i hoopeaia, a ua ae aku me ka oluolu, i ka hao ana aku o ko oukou waiwai, e ike ana no, aia i ka lani ka waiwai maikai aku no oukou, ka mea e oia mau ana.
35 Nolaila, mai kiola aku oukou i ko oukou paulele ana, ka mea e uku nui ia mai ana.
36 O ke ahonui ko oukou mea e pono ai, i loaa mai ai ia oukou ka pono i hai mua ia mai, mahope iho o ka oukou hana ana i ka makemake o ke Akua.
37 A liuliu iki aku, o ka mea e hiki mai ana e hiki mai no ia, aole e hookaulua aku.
38 A o ka mea i pono, e ola no ia ma ka manaoio; aka, ina e hoi ihope kekahi, aole e oluolu ko'u uhane ia ia.
39 Aole hoi makou no ka poe hoi ihope e make ai; aka, no ka poe manaoio e ola'i ka uhane.