9
HE mau oihana no hoi ka ka berita mua, no ka hoomana ana, a me kahi hoano ma ka honua.
No ka mea, ua hanaia no he halelewa; o ka mua kahi i waihoia'i ka ipukukui, a me ka papa, a me ka berena hoike; ua kapaia ia o kahi hoano.
A mahope o ka palelua, ka halelewa i kapaia ka hoano loa.
Malaila ke kapuahi gula, a me ka pahuberita i uhiia i ke gula a puni, kahi i waihoia'i ka ipu gula o ka mane, a me ko Aarona kookoo, ka mea i opuu ae, a me na papa kanawai;
A maluna iho ona na kerubima nani e hoomalumalu ana i ka noho aloha; aole hiki ia makou ke olelo maopopo loa i keia mau mea, ano.
A hoomakaukauia pela ua mau mea la, ua komo mau na kahuna i ka halelewa mua e hooko ana i na oihana.
Aka, iloko o ka lua i komo ai ke kahuna nui wale no, pakahi wale no ke komo ana i ka makahiki, aole me ke koko ole, ka mea ana i kaumaha aku ai nona iho, a no na hewa hoi o na kanaka.
Ma ia mea i hoakaka mai ai ka Uhane Hemolele, aole i weheia kahi e komo ai i ka hoano loa, i ka wa i ku ai ka halelewa mua;
He aka no ia a hiki i keia manawa, kahi i kaumahaia aku ai na alana a me na mohai, na mea i hiki ole ke hoomaopopo loa i ka pono ma ka naau o ka mea nana ia oihana;
10 Na oihana ma ke kino, ma ka mea ai, a me ka mea inu, a me kela holoi ana, a me keia holoi ana, i kauohaia mai a hiki i ka manawa e hooponopono hou ia ai.
 
11 Aka, i ka hiki ana mai o Kristo, o ke kahuna nui no ka pono e hiki mai ana, ma ka halelewa nui ae, hemolele loa, aole i hanaia e na lima, aole ia no keia ao.
12 Hookahi wale no kona komo ana iloko o kahi hoano, aole me ke koko o na kao a me na bipikane, aka, me kona koko ponoi no, e loaa ana ka mea e ola mau ai.
13 A ina i hoohuikala ke koko o na bipikane, a me na kao, a me ka lehu o ka bipiwahine, e pipi ana i ka mea haumia, i maemae ai ke kino;
14 E hiki loa aku i ke koko o Kristo, o ka mea i kaumaha aku ia ia iho i ke Akua ma ka Uhane mau loa me ke kina ole, ke hoohuikala i ko oukou naau i na hana e make ai, e malama aku ai i ke Akua ola.
15 No ia mea, ua lilo oia i uwao no ka berita hou, a i ka lilo ana o kona make ana i uku hoola no na hewa i hanaia ma ka berita mua, e hiki ai i ka poe i kaheaia ke loaa ka hooilina mau i hai mua ia mai.
16 A ina he kauoha hooilina, e manaoia ana ua make ka mea nana ke kauoha i paa'i.
17 No ka mea, o ke kauoha, ua paa loa ia mahope wale no o ka make ana o kanaka, aole ia i paa i ka wa e ola ana ka mea nana ke kauoha.
18 Nolaila, aole i hoopaaia ka berita mua me ke koko ole.
19 No ka mea, a pau na kauoha ma ke kanawai i ka heluheluiae Mose, i ka poe kanaka a pau, lawe iho la ia i ke koko o na bipikane, a me na kao, a me ka wai, a me ka huluhulu ula, a me ka husopa, a kopipi iho la i ka buke a me ka poe kanaka a pau,
20 I iho la, Eia ke koko o ka berita a ke Akua i kauoha mai ai ia oukou.
21 Pela hoi i kopipi aku ai me ke koko i ka halelewa, a me na ipu a pau o ia oihana.
22 Aneane pau na mea ma ke kanawai i ka hoomaemaeia i ke koko; aohe kala ana ke hookahe ole ia ke koko.
 
23 Nolaila, ua kupono e hoohuikalaia na kumu hoohalike i ko ka lani, ma ia mau mea; aka, o ko ka lani mau mea ma na mohai maikai aku.
24 No ka mea, aole o Kristo i komo iloko o ka halelewa i hanaia e na lima, he aka wale no no ka mea oiaio; aka, iloko o ka lani ponoi i hoike mau ia ia iho ma ke alo o ke Akua no kakou.
25 Aole no hoi no ke kaumaha pinepine ana ia ia iho, e like me ka ke kahuna nui komo ana i kela makahiki a i keia makahiki iloko o kahi hoano me ke koko, aole o kona iho;
26 Ina pela, ina ua make pinepine oia mai ka hookumu ana mai o ke ao nei; aka, ano, ma keia hope o ke ao, ua hoike hookahi mai oia ia ia iho no ka hoomaemae aua i ka hewa ma ka mohai ana ia ia iho.
27 A ua hoomaopopoia ka make hookahi ana o na kanaka, a ma ia hope aku ka hoopai ana:
28 Pela hoi o Kristo, a pau kona hoolilo hookahi ana ia ia iho i mohai e halihali aku i ka hewa o ka lehulehu, e ike hou ia oia me ka mohai ole, i ka lua o kona hiki ana mai, e ola'i ka poe e kiai ana ia ia.