8
A O na mea a makou i olelo ae nei, eia ka nui; pela ke ano o ko kakou kahuna nui, ka mea i hoonohoia ma ka lima akau o ka nohoalii o ka Moi ma ka lani;
He lawehaua no kahi hoano, no ka halelewa oiaio, na ka Haku i kukulu, aole na ke kanaka.
No ka mea, ua hookaawaleia na kahuna nui e kaumaha aku ai i na alana a me na mohai: nolaila hoi e pono e loaa ia ia nei kekahi meae kaumaha aku ai.
Aka, ina ma ka honua ia, ina aole he kahuna ia; no ka mea, eia no ka poe kahuna e kaumaha ana i na alana mamuli o ke kanawai,
Ka poe i hana ma ke kumu hoohalike, a ma ke aka o ko ka lani, no ka mea, o Mose i ke kokoke ana o kona kukulu ana i ka halelewa, ua aoia mai ia e ke Akua, peneia; E nana oe, wahi ana, e hana oe i na mea a pau mamuli o ke kumuhoohalike i hoikeia ia oe ma ka mauna.
Aka, ano, ua loaa ia ia ka oihana maikai ae, e like me ka oi ana aku o ka maikai o ka berita ana i uwao ai, ka mea i hoopaaia ma na olelo hoopomaikai maikai ae.
A ina i kina ole kela berita mua, ina aole i imi hou ia kahi kaawale no ka lua:
Aka, i ka loaa ana o ke kina, ua olelo mai oia ia lakou, Eia hoi, wahi a Iehova, e hiki mai ana no na la e hana hou aku ai au i berita hou me ka ohana Iseraela, a me ka ohana Iuda;
Aole hoi e like me ka berita a'u i hana aku ai me ko lakou mau makua, i ka la i lalau aku ai au i ko lakou lima e alakai mai ia lakou mai ka aina o Aigupita mai; no ka mea, aole lakou i noho paa ma ko'u berita, a ua haalele au ia lakou, wahi a Iehova.
10 Aka, eia ka berita a'u e hana aku ai me ka ohana Iseraela, mahope iho o ua mau la la, wahi a Iehova; E pai au i ko'u mau kanawai ma ko lakou manao, a e kakau iho ia mau mea ma ko lakou naau; a e lilo au i Akua no lakou, a e lilo mai lakou i poe kanaka no'u.
11 Aole lakou e ao aku, kela kanaka i kona hoanoho, a keia kanaka i kona hoahanau, me ka olelo ana aku, E ike i ka Haku; no ka mea, e pau auanei lakou i ka ike ia'u mai ka mea liilii a hiki i ka mea nui o lakou.
12 No ka mea, e ahonui aku no au i ko lakou mau hewa, aole au e hoomanao hou aku i ko lakou mau kina a me ko lakou mau hala.
13 I kana olelo ana, He berita hou, ua hoolilo oia i ka mea mua i lualua; a o ka mea lualua, e elemakule ana hoi, ua kokoke no ia e nalo aku.