7
A O ua Melekisedeka la hoi, ke alii o Salema, he kahuna no ke Akua kiekie loa, oia hoi ka i halawai pu me Aberahama i kona hoi ana mai mai ka luku ana'ku i na'lii, a hoomaikai iho la ia ia.
Ia ia hoi i haawi aku ai o Aberahama i ka hapaumi o na mea a pau: ma ka unuhi olelo ana, o kona inoa mua ke Alii o ka pono, alaila ke Alii o Salema ia, o ke ano oia, ke Alii e maluhia ai.
Aole ona makuakane, aohe makuwahine, aole kuauhau, aohe kumu o kona mau la, aole oki kona ola ana; aka, ua hoohalikeia me ke Keiki a ke Akua, e noho kahuua mau ana.
 
Ano la hoi, e hoomanao i ke ano kiekie o ua kanaka la, ia ia i haawi aku ai o Aberahama ka makualii i ka hapaumi o ka waiwai pio.
A o na mamo a Levi, ka poe i lawe i ka oihana a ke kahuna, ua kauohaia mai lakou ma ke kanawai e lawe i ka hapaumi o ka waiwai o kanaka, o ko lakou poe hoahanau, a ua hele mai no nae lakou mai loko mai o ko Aberahama puhaka:
Aka, o ka mea i kuauhau ole ia, mai laila mai, oia ka i lawe i ka hapaumi o ko Aberahama waiwai, a ua hoomaikai aku hoi i ka mea nona na olelo mua.
A he mea hoopaapaa ole ia keia, ua hoomaikaiia'ku ka mea i emi iho e ka mea i oi aku.
Maanei hoi, ua loaa ka hapaumi o ka waiwai i kanaka e make ana; aka, malaila i ka mea i oleloia mai ai, e ola ana ia.
Oia hoi, ina e hiki ia'u ke olelo penei, o Levi hoi, o ka mea i loaa ia ia ka hapaumi o ka waiwai, oia kekahi i haawi aku i ka hapaumi o ka waiwai iloko o Aberahama.
10 No ka mea, maloko no oia o ka puhaka o kona kupuna i ka wa i halawai ai o Melekisedeka me ia.
 
11 A, ina i loaa ka mea e pono ai ma ka oihana kahuna a Levi, (ua haawi pu ia mai ke kanawai i kanaka me ia,) heaha la anei hoi ko laila hemahema e ku hou ai kekahi kahuna e mamuli o ke ano o Melekisedeka, aole hoi i kapaia mamuli o ke ano o Aarona?
12 Aka, i kahuliia ka oihana kahuna, he pono no hoi e kahuliia ke kanawai.
13 No ka mea, o ka mea nona keia mau mea i oleloia ai, no ka ohana e no ia, aole kekahi o lakou i malama ma ke kuahu.
14 Ua akaka no ka puka ana o ka Haku, mai loko mai o Iuda, ka ohana i olelo ole ia'i no ka oihana kahuna e Mose.
15 A ua akaka loa ae kela mea, i ke kupu ana o kekahi kahuna e, e like me Melekisedeka,
16 I hooliloia pela, aole make kanawai o ko ke kino, aka, ma ka mana o ke ola e mau loa ana.
17 Ua hooiaio mai no hoi ia, He kahuna mau loa oe mamuli o ke ano o Melekisedeka.
18 Ua waikoia'o no kela kanawai mua, no kona nawaliwali, a me kona pono ole.
19 Aole ma ke kanawai, i pono loa ai kekahi mea, aka, ma ka hookomo ana i ka manaolana maikai ae, ka mea e kookokoke aka ai kakou i ke Akua.
20 A no ka mea hoi, aole me ka hoohiki ole ana,
21 (No ka mea, ua hooliloia'e kela poe i kahuna, me ka hoohiki ole, aka, oia nei me ka hoohiki ana e ka mea nana i olelo ia ia, Ua hoohiki ka Haku, aole hoi ia e lole hou ae, He kahuna mau loa oe mamuli o ke ano o Melekisedeka;)
22 Ma ia mea hoi i lilo ai o Iesu i panai no ka berita maikai ae.
23 A, o kela poe kahuna he lehulehu lakou, no ka mea, aole i haawiia mai e mau lakou, no ka make;
24 Aka, oia nei, no kona mau loa ana, he oihana kahuna lilo ole kana.
25 No ia mea, e hiki mau ai ia ia ke hoola i ka poe i hele mai i ke Akua ma ona la, no kona ola mau loa ana e uwao ana no lakou.
 
26 Oia ke ano o ke kahuna e pono ai kakou, ka mea hemolele, hewa ole, maemae wale, kaawale hoi i na lawehala, a i hookiekieia'e hoi maluna o ua lani;
27 Aole hoi i ku ia ia ke kaumaha ana i ka mohai i kela la i keia la, e like me ua mau kahuna nui la, no ko lakou mau hewa ponoi mamua, alaila no ko na kanaka hewa; no ka mea, hookahi wale no kana hana ana ia mea, i kona wa i kaumaha ai ia ia iho.
28 Na ke kanawai hoi i hoolilo i kanakanawaliwali i kahuna nui; aka, na ka olelo o ka hoohiki ana, ka mea mahope mai o ke kanawai, i hoolilo i ke Keiki, ka mea i hoohemolele mau loa ia'ku.