Isaia
1
KA WANANA
KA wanana a Isaia, ke keiki a Amosa, ka mea ana i ike ai no ka Iuda, a no ka Ierusalema, i na la o Uzia, a me Iotama, a me Ahaza, a me Hezekia, o na'lii o ka Iuda.
E hoolohe, e na lani, e haliu mai hoi, e ka honua,
No ka mea, o Iehova ka i olelo mai:
Ua hanai au i na keiki, a ua malama hoi,
Aka, ua kipi mai lakou ia'u.
Ua ike no ka bipi i kona haku,
A o ka hoki hoi i kahi hanai o kona kahu:
O ka Iseraela, aole ia i ike mai,
Aole i malama ko'u poe kanaka.
 
Auwe ka lahuikanaka hewa! he poe kanaka kaumaha i ka hala,
He hanauna hana ino, he poe hoohaumia:
Ua haalele lakou ia Iehova,
Ua hoowahawaha i ka Mea Hemolele o ka Iseraela;
Ua hoi ihope lakou.
 
Ma kahi hea oukou e hahau hou ia'i?
A e kui hou aku anei oukou i ke kipi?
Ua puni ke poo i ka mai, ua maule hoi ka naau a pau.
Mai ka poli wawae, a hiki i ke poo,
Aohe wahi ola maloko olaila:
He palapu me ka ali, a me ka eha hou,
Aole i hoopiliia, aole i paa i ka wahi,
Aole i hooluoluia i ka aila.
 
Ua neoneo ko oukou aina,
Ua puhiia ko oukou mau kulanakauhale i ke ahi:
Ua pau ko oukou aina i na malihini ma ko oukou alo;
Ua neoneo hoi, e like me kahi i anaiia e na malihini.
Ke waiho wale la no ke kaikamahine o Ziona,
Me he hale kamala la ma ka pawaina,
Me he hale pupupu la iloko o ka pakaukama;
E like hoi me ke kulanakauhale i hoopilikiaia i ke kaua.
Ina aole o Iehova o na kaua i waiho mai i koena uuku no kakou,
Ina ua like kakou me Sodoma,
Ina ua like no me Gomora.
 
10 E hoolohe i ka olelo a Iehova, e na lunakanawai o Sodoma.
E haliu mai hoi i ke kanawai o ko kakou Akua, e na kanaka o Gomora.
11 No ke aha ka oukou mohai nui ia'u? wahi a Iehova;
Ua liliha au i na mohaikuni hipakane,
A me ka momona o na mea i kupaluia;
Aole o'u oluolu i ke koko o na bipi, a me na keikihipa, a me na kao.
12 Ia oukou e hele mai ai, e hoike imua o'u,
Nawai i imi i keia ma ko oukou lima, e hahi ma ko'u pahale?
13 Mai lawe hou mai i na mohai oiaio ole;
O ka mea ala, ea, he mea hoopailua ia ia'u;
O ka mahina hou, ka Sabati, a me ka aha i hoakoakoaia,
Aole hiki ia'u ke hoomanawanui,
He hewa no ia, o ia halawai ahaaina ana.
14 Ua ukiuki ko'u naau i ko oukou mau mahina hou, a me ko oukou halawai ana;
He mau mea kaumaha ia ia'u,
Ua luhi au i ka halihali ana.
15 Ia oukou e hohola mai ai i ko oukou mau lima,
E huna no wau i ko'u mau maka ia oukou;
A ia oukou e hoomahuahua i ka pule, aole au e hoolohe aku:
No ka mea, ua piha ko oukou lima i ke koko.
 
16 E holoi oukou, e hoomaemae hoi;
E waiho aku i ka oukou hana hewa ana, mai ko'u alo aku;
Ua oki ka hana hewa ana;
17 E ao i ka hana maikai,
E imi i ka hoopono,
E alakai pololei i ka mea i hookaumahaia;
E hoopono i na keiki makua ole,
E kokua i ka wahinekanemake.
 
18 E hele mai hoi, e kike kakou, wahi a Iehova:
Ina paha i like ko oukou hewa me na kapa ula,
E keokeo auanei ia me he hau la;
Ina paha i ula loa e like me ka mea ulaula,
E like auanei ia me he hulu hipa la.
19 Ina e ae mai oukou e hoolohe,
E ai no oukou i ka maikai o ka aina.
20 Aka, ina e hoole mai oukou, a e hoopaakiki,
E pau auanei oukou i ka pahikaua;
Na ka waha o Iehova i olelo mai.
 
21 Auwe, ua lilo ke kulanakauhale pono i wahine moekolohe!
I kela wa, piha no i ka hoopono,
A noho no ka maikai maloko;
I keia wa hoi, he poe pepehi kanaka,
22 Ua lilo kou kala i oka,
Ua pai pu ia kou waina me ka wai.
23 He poe hookekee kou poe alii,
He poe hoa no na aihue;
Ua makemake lakou a pau i ka waiwai kipe,
Ua imi no i ka ukuia mai;
Aole lakou i hoopono i na keiki makua ole,
Aole hoi i hiki imua o lakou ka mea hooponoia o ka wahinekanemake.
 
24 Nolaila, ke i mai nei ka Haku, o Iehova o na kaua,
Ka mea mana hoi o ka Iseraela,
Auwe! E hoomaha au ia'u iho i ko'u poe enemi,
E hoopai aku au i ka poe i inaina mai ia'u.
 
25 E hoihoi aku au i ko'u lima maluna ou,
E hoomaemae loa au i kou ino,
E lawe aku hoi au i kou oka a pau.
26 E hoihoi hou no wau i kou mau lunakanawai, e like me ka wa i kinohi,
A me kou poe kakaolelo, e like me ka wa kahiko;
A mahope aku o keia, e kapaia oe,
Ke kulanakauhale o ka pono,
Ke kulanakauhale oiaio.
 
27 E hoolaia no o Ziona i ka hoopono ana,
A me kona poe pio hoi i ka hoopololei.
 
28 E luku pu ia ka poe kipi a me ka poe hewa,
A e hoopauia auanei ka poe haalele ia Iehova.
29 No ka mea, e hilahila auanei lakou i na laau oka a oukou I makemake ai,
E hilahila no i na pakanu a oukou i koho ai.
30 E like auanei oukou me ka laau oka i mae ka lau,
E like hoi me ka pakanu wai ole.
31 E lilo no ka mea ikaika, i huna olona,
A o kana hana hoi, i huna ahi,
E wela pu no ia mau mea elua,
Aohe mea nana e kinai.