Ioane I.
1
O KA EPISETOLE HOOLAHA MUA A
O Ka mea mai kinohi mai, ka mea a makou i lohe ai, ka mea a ko makou mau maka i ike ai, ka mea a makou i manao ai, a i lawelawe ai no hoi me ko makou mau lima, no ka Logou o ke ola:
Ua hoikeia mai ke ola, a ua ike makou, a ke hoike aku nei no hoi makou, me ka hoakaka aku ia oukou ia ola mau loa; aia no ia me ka Makua, a ua hoikeia mai no ia makou;
O ua mea la a makou i ike io ai a i lohe io ai no hoi, oia ka makou e hai aku nei ia oukou, i lilo oukou i poe hoaaloha me makou; a o ko makou aloha pu ana. aia no ia me ka Makua, a me kana Keiki o Iesu Kristo.
Ke palapala aku nei makou i keia mau mea ia oukou, i mahuahua ai ko oukou olioli.
 
Eia mai no ka olelo a makou i lohe ai ia ia, a ke hai aku nei no hoi makou ia oukou; he malamalama ke Akua, aohe pouli iki iloko ona.
Ina e olelo kakou, ua aloha pu kakou me ia, a hele hoi ma ka pouli, ua wahahee kakou, aole kakou i haua ma ka oiaio.
Aka, ina i hele kakou ma ka malamalama e like me ia e noho la ma ka malamalama, alaila, ua aloha pu kakou i kekahi i kekahi; a na ke koko o Iesu Kristo o kana Keiki, e huikala mai ia kakou i ko kakou hewa a pau.
Ina e olelo kakou, aole o kakou hewa, ua kuhihewa kakou, aole he oiaio iloko o kakou.
Ina e hai aku kakou i ko kakou hewa, he oiaio mai no ke Akua a he lokomaikai i ke kala mai i ko kakou hewa, a i ka hoomaemae mai ia kakou mai na mea pouo ole a pau.
10 Ina e olelo kakou, aole kakou i hana hewa, na hoolilo kakou ia ia i mea wahahee, aole hoi kana olelo iloko o kakou.