2
E A'U poe keiki aloha, ke palapala aku nei au i keia mau mea ia oukou, i ole ai oukou e hana hewa: aka, ina e lawehala kekahi, aia no ko kakou mea nana e uwao me ka Makua, o Iesu Kristo ka mea pono.
Oia no ke kalahala no ko kakou hewa; aole nae no ko kakou wale no, aka, uo ko ke ao nei a pau.
Eia ka mea e maopopo ai ia kakou ko kakou ike ana ia ia, ina e malama aku ana kakou i kana mau kauoha.
O ka mea e olelo aua, ua ike no au ia ia, a malama ole oia i kana mau kauoha, he mea wahahee ia, aole he oiaio iloko ona.
Aka, o ka mea e malama ana i kana olelo, ua hemolele ke aloha o ke Akua iloko ona, Ma ia mea o ike ai kakou, eia no kakou iloko ona.
O ka mea e olelo ana, ke noho nei oia iloko ona, he mea pono nona ke hele e like me ko ia la hele ana.
 
E na hoahanau, aole he kanawai hou ka'u e palapala aku nei ia oukou, aka, o ke kanawai kahiko ka mea i loaa ia oukou mai kinohi mai: o ke kanawai kahiko, oia ka olelo a oukou i lohe ai mai kinohi mai.
He kanawai hou kekahi a'u e palapala aku nei ia oukou, he oiaio no ia iloko ona, a iloko o oukou no hoi; no ka mea, ua hala aku la ka pouli, ano la ua hiki mai nei ka malamalama oiaio.
O ka mea e olelo ana, ma ka malamalama ia, a ua inaina aku ia i kona hoahanau, aia no ia iloko o ka pouli a hiki i keia manawa.
10 O ka mea e aloha aku ana i kona hoahanau, ke noho io nei no ia i ka malamalama, aohe mea hoohihia iloko ona:
11 Aka, o ka mea e inaina aku ana i kona hoahanau, aia no ia maloko o ka pouli, a ke hele nei no ia ma ka pouli, aole ia i ike i kona wahi e hele ai, no ka mea, ua paa kona mau maka i ka pouli.
 
12 E na pokii, ke palapala aku nei au ia oukou, no ka mea, ua pau ko oukou hewa i ke kalaia no kona inoa.
13 E na makuakane, ke palapala aku nei au ia oukou, no ka mea, ua ike aku oukou ia ia mai kinohi mai. Ke palapala aku nei au ia oukou, e na kanaka ui, no ka mea, ua lanakila oukou maluna o ka hewa E na keiki, ke palapala aku nei au ia oukou, no ka mea, ua ike oukou i ka Makua,
14 Ua palapala aku au ia oukou, e na makuakane, no ka mea, ua ike oukou ia ia mai kinohi mai. E na kanaka ui, ua palapala aku au ia oukou, no ka mea, na ikaika no oukou, ke noho la no ka olelo a ke Akua iloko o oukou, a ua lanakila no hoi oukou maluna o ka hewa.
15 Mai makemake aku i ko ke ao nei, aole hoi i na mea o keia ao. Ina e makemake aku ana kekahi i ko ke ao nei, aole iloko ona ka makemake i ka Makua;
16 No ka mea, o na mea a pau ma ko keia ao, o ke kuko o ke kino, a me ke kuko o ka maka, a me ka hoohanohano o keia ola ana, aole ia no ka Makua mai, aka, no ke ao nei no ia.
17 A o ke ao nei, ke panee aku nei a me na kuko ona: aka, o ka mea e hana ana i ko ke Akua makemake, e mau loa ana no ia.
 
18 E na kamalii uuku, eia ka hope o ka manawa. Me ko oukou lohe ana i ka hiki ana mai o Anikristo, pela no e noho nei na Anikristo he nui; no ia mea, ua ike no kakou o ka hope keia o ka mauawa.
19 Hele aku lakou mai o kakou aku, aka, aole loa lakou no kakou; no ka mea, ina lakou no kakou, ina ua noho lakou me kakou: aka, hele lakou i maopopo ai, aole lakou a pau no kakou.
20 Ua poniia oukou e ka Mea Hemolele, a ua ike oukou i na mea a pau.
21 Aole au i palapala aku ia oukou no ko oukou ike ole ana i ka oiaio, aka, no ko oukou ike ana, a no ia hoi, aohe mea wahahee no ka oiaio mai.
22 Owai la ka mea wahahee ke ole ka mea e hoole ana, aole o Iesu ka Mesia? O ka mea e hoole ana i ka Makua a me ke Keiki, oia no ke Anikristo.
23 O na mea a pau e hoole aku ana i ke Keiki, aole no lakou ka Makua; aka, o ka mea e hooiaio ana i ke Keiki, nona no ka Makua.
24 Ka mea a oukou i lohe ai mai kinohi mai, o hooraau ia mea iloko o oukou: ina e noho mau iloko o oukou ka mea a oukou i lohe ai mai kinohi mai, alaila e noho oukou iloko o ke Keiki a iloko o ka Makua.
25 Eia ka olelo ana i olelo mua mai ai ia kakou, o ke ola mau loa.
26 Ua palapala aku au ia oukou i keia mau mea no ka poe e hoowalewale ana ia oukou.
27 Ke noho nei no iloko o oukou ka poniia mai o oukou e ia, aole hoi a oukou mea hemahema e ao aku ai kekahi ia oukou: aka, me ia poni ana i ao mai ai ia oukou i na mea a pau, a oia ka mea oiaio, aole wahahee ia; e like me kana ao ana mai ia oukou, pela e noho aku ai oukou iloko ona.
28 Ano la, e na keiki aloha, e noho oukou iloko ona; i wiwo ole ai kakou i kona wa e ikea mai ai, i ole ai kakou e hilahila imua ona, i kona hele ana mai.
29 Ina i ike oukou, he pono oia, ke ike nei no hoi oukou, ua hoohanauia mai e ia na mea a pau e hana ana i ka pono.