3
EIA hoi, manomano ke aloha a ka Makua i haawi mai ai ia kakou, i kapaia mai ai kakou he poe keiki na ke Akua; no ia mea, aole i ike mai ko ke ao nei ia kakou, no ka mea, aole lakou i ike ia ia.
E na punahele, ano la, he poe keiki kakou na ke Akua, aka, o ko kakou ano mahope aku, aole ikea ia; aka, ke ike nei kakou, a i kona wa e ikea mai ai, e like auanei kakou me ia: no ka mea, e ike kakou ia ia ma kona ano maoli.
O ka mea i loaa ia ia keia manaolana ma ona la, oia ke hoomaemae ia ia iho e like me ko ia la maemae ana.
O ka mea e hana aku ana i ka hewa, oia ka mea e haihai ana i ke kanawai; a o ka hewa, oia no ke ku e ana i ke kanawai.
Ua ike no oukou, ua hoikea mai oia, i lawe ae ia i ko kakou hewa: aole hewa iloko ona.
O ka mea e noho ana iloko ona, aole ia e hana hewa. O ka mea e hana i ka hewa, aole ia i nana ae ia ia, aole no hoi i ike ia ia.
E na pokii, e malama i hoopunipuni ole kekahi ia oukou: o ka mea i hana i ka pono, oia ka i pono, e like me ko ia la pono ana.
O ka mea e hana ana i ka hewa, no ka diabolo no ia; no ka mea, ua hana hewa mau ka diabolo, mai kinohi mai. No ia mea, ua hoikea mai ke Keiki a ke Akua, i hokae aku ai oia i ka ka diabolo hana ana.
O ka mea i hoohanauia mai e ke Akua, aole ia e hana hewa; no ka mea, ke noho mau nei kona hua iloko ona; aole e hiki ia ia ke hana hewa aku, no ka mea, ua hoohanauia mai no ia e ke Akua.
10 Malaila no i maopopo ai nakeiki a ke Akua, a me ka poe keiki na ka diabolo. O ka mea hana ole ma ka pono, aole ia na ke Akua, aole hoi ka mea aloha ole i kona hoahanau.
11 No ka mea, eia no ka olelo a oukou i lohe ai mai kinohi mai, e aloha aku kakou i kekahi i kekahi.
12 Aole like me Kaina, na ka mea ino no oia, a pepehi iho la ia i kona kaikaina a make. No ke aha la kela i pepehi ai ia ia? no ka mea, ua hewa kana hana iho, a na pono hoi ka kona kaikaina.
 
13 Mai kahaha oukou, e na hoahanau o'u, ke hoomaau mai ko ke ao nei ia oukou.
14 Ke ike nei kakou, ua lilo ae kakou mai ka make ae i ke ola, no ka mea, ke aloha aku nei kakou i na hoahanau, O ka mea e aloha ole ana i kona hoahauau, ke noho nei oia ma ka make.
15 O ka mea e hoomaau ana i kona hoahanau, he mea pepehi kanaka ia: ua ike no oukou o ka mea pepehi kanaka, aole ke ola mau loa e noho ana iloko ona.
16 No ia mea, ua ike kakou i ke aloha, no ka mea, ua waiho iho la oia i kona ola no kakou; a he mea pono no hoi ia kakou, ke waiho ae i ko kakou ola no ka poe hoahanau.
17 O ka mea i loaa ia ia ka waiwai o keia ao, a ike ae la i ka nele o kona hoahanau, a papani ae i kona naau ia ia, pehea la ke aloha o ke Akua e noho ai iloko ona?
18 E na pokii o'u, mai aloha kakou ma ka waha, aole hoi ma ke alelo wale no; aka, ma ka hana ana a me ka oiaio.
19 Ma keia mea e ike ai kakou, no ka oiaio kakou, a e hooiaio aku kakou i ko kakou mau naau imua ona.
20 No ka mea, ina e hoohewa mai ko kakou naau ia kakou iho, ua oi aku ke Akua i ko kakou naau, a ua ike oia i na mea a pau.
21 E na punahele, ina e hoohewa ole mai ko kakou naau ia kakou iho, alaila ua loaa ia kakou ka wiwo ole imua o ke Akua.
22 O ka mea a kakou e noi aku ai, e loaa no ia kakou nona mai, no ka mea, ke malama nei kakou i kana mau kauoha, a ke hana nei no hoi kakou imua ona i kona mea e makemake ai.
23 Eia no kana kauoha mai, e manaoio aku kakou i ka inoa o kana Keiki o Iesu Kristo, a e aloha kekahi i kekahi, e like me ke kauoha ana i haawi mai ai ia kakou.
24 O ka mea e malama aku ana i kana mau kauoha, ua noho no ia iloko ona; a ua noho mai no hoi kela iloko ona. Nolaila hoi ke ike nei kakou, ke noho mai nei oia iloko o kakou, ma ka Uhane ana i haawi mai ai no kakou.