4
E NA punahele, mai manaoio aku oukou i na uhane a pau, aka, e hoao aku i na uhane, no ke Akua mai paha, aole paha: no ka mea, ua nui no na kaula wahahee i hele aku iwaena o ke ao nei.
Penei oukou e ike ai i ka Uhane o ke Akua: O kela uhane o keia uhane e hooiaio aku ana, ua hiki mai nei o Iesu Kristo ma ke kino, no ke Akua ia.
O kela uhane o keia uhane e hooiaio ole ana, ua hiki mai o Iesu Kristo ma ke kino, aole no ke Akua kela: a o ko Anikristo keia a oukou i lohe ai e hele mai ana; a eia mai nei iloko o ke ao nei i keia manawa.
No ke Akua oukou, e na pokii, a ua lanakila oukou maluna o lakou; no ka mea, ua oi aku ka mea iloko o oukou i ka mea iloko o ke ao nei.
No ke ao nei lakou; nolaila i olelo ai lakou i na mea o ke ao nei, ke lohe nei hoi ko ke ao nei ia lakou.
No ke Akua kakou; o ka mea i ike i ke Akua, oia ke lohe mai ia makou; o ka mea, aole no ke Akua, aole ia i lohe mai ia makou. Ma ia mea, ua ike no kakou i ka Uhane o ka oiaio, a me ka uhane o ka wahahee.
 
E na punahele, e aloha kakou i kekahi i kekahi: no ka mea, no ke Akua mai ke aloha; o ka mea e aloha aku ana ua hoohanauia mai ia e ke Akua, a ua ike no oia i ke Akua.
O ka mea e aloha ole ana, aole ia i ike aku i ke Akua; no ka mea, he aloha ke Akua.
Ma ia mea, ua hoikeia mai ke aloha o ke Akua ia kakou, no ka mea, hoouna mai la ke Akua i kana Keiki hanaukahi i ke ao nei, i ola'i kakou ia ia.
10 Eia no ke aloha, aole nae kakou i aloha aku i ke Akua, aka, ua aloha mai kela ia kakou nei, a ua hoouna mai hoi oia i kana Keiki i kalahala no ko kakou hewa.
11 E na punahele, ina pela ko ke Akua aloha ana mai ia kakou, he pono ke aloha kakou i kekahi i kekahi.
12 Aole i ike aku kekahi i ke Akua; aka, ina e aloha aku kakou i kekahi i kekahi, ke noho mai nei no ke Akua iloko o kakou, a ua paa no hoi kona aloha iloko o kakou.
13 No ia mea, ke ike nei kakou, ua noho kakou iloko ona, a oia hoi iloko o kakou, no ka mea, ua haawi mai oia i kona Uhane no kakou.
14 A ua ike kakou a ke hoike aku nei no hoi, ua hoouna mai ka Makua i ke Keiki i mea e ola'i ko ke ao nei.
15 O ka mea e hooiaio ana ia Iesu o ke Keiki ia a ke Akua, ke noho nei ke Akua iloko ona, a oia no hoi iloko o ke Akua.
16 A ua ike kakou, a ua manaoio no hoi i ke aloha ana mai o ke Akua ia kakou. He aloha ke Akua; a o ka mea e noho ana iloko o ke aloha, ke noho nei oia iloko o ke Akua, a o ke Akua no hoi iloko ona.
17 No ia mea, ua paa ke aloha ia kakou, i wiwo ole kakou i ka la e hookolokolo ai; no ka mea, e like me ia ma keia ao, pela no kakou.
18 Aohe makau iloko o ke aloha; aka, e kipaku ana ke aloha oiaio i ka makau; no ka mea, he ehaeha ko ka makau: o ka mea makau, aole i hemolele ke aloha iloko ona.
19 Ke aloha aku nei kakou ia ia, no ka mea, ua aloha mua mai kela ia kakou.
20 Ina e olelo aku kekahi, Ke aloha aku nei au i ke Akua, a e hoomaau aku nae ia i kona hoahanau, he mea wahahee ia: no ka mea, o ka mea aloha ole i kona hoahanau ana i ike maka ai, pehea la e hiki ai ia ia ke aloha aku i ke Akua ana i ike maka ole ai?
21 Eia mai kana kauoha ia kakou, ina e aloha aku kekahi i ke Akua, e aloha aku no hoi oia i kona hoahanau.