5
O KA mea i manaoio o Iesu ka Mesia, na ke Akua ia i hoohanau mai: a o ka mea i aloha aku i ka mea nana i hoohanau mai, oia ke aloha aku i ka mea i hoohanauia mai e ia.
No ia mea, ke ike nei no kakou i ko kakou aloha ana i na keiki a ke Akua, ke aloha aku kakou i ke Akua me ka malama aku i kana mau kauoha.
No ka mea, eia no ke aloha o ke Akua, o ka malama aku i kana mau kauoha; aole hoi he mea luhi kana mau kauoha.
No ka mea, o ka mea a ke Akua i hoohanau mai, oia ke lanakila maluna o ke ao nei; eia ka mea e lanakila ai maluna o ke ao nei, o ko kakou manaoio ana.
Owai la ka mea e lanakila ana maluna o ko ke ao nei, ke ole ka mea i manaoio ia Iesu oia ke keiki a ke Akua?
O ka mea i hiki mai ma ka wai a me ke koko, o Iesu Kristo no ia; aole ma ka wai wale no, aka, ma ka wai a me ke koko: o ka Uhane ka mea e hoike mai, a he oiaio ka Uhane.
Ekolu mea nana e hoike mai iloko o ka lani, o ka Makua, o ka Logou, a me ka Uhane Hemolele; o keia mau mea ekolu, hookahi no ia.
A ekolu na mea nana e hoike mai ma ka honua, o ka uhane, o ka wai, a me ke koko; o keia mau mea ekolu, ua lilo i hookahi no.
Ina e manao kakou ua oiaio ka olelo hoike a kanaka, he oi loa aku no ka olelo hoike a ke Akua: eia no ka olelo hoike a ke Akua ana i olelo mai ai no kana Keiki.
10 O ka mea e manaoio ana i ke Keiki a ke Akua, aia no iloko ona ka hoike: o ka mea e manaoio ole i ke Akua, oia ke hoolilo ia ia i mea wahahee; no ka mea, aole i manaoio oia i ka olelo a ke Akua ana i olelo mai ai no kana Keiki.
11 Eia no ka olelo; ua haawi mai ke Akua i ke ola mau loa no kakou, a o ua ola la, aia no ia iloko o kana Keiki.
12 O ka mea i loaa ia ia ke Keiki he ola no kona; o ka mea i loaa ole ia ia ke Keiki a ke Akua, aole ona ola.
 
13 Ua palapala aku au i keia mau mea ia oukou, i ka poe i manaoio i ka inoa o ke Keiki a ke Akua; i ike ai oukou, ua loaa ia oukou ke ola mau loa; a i manaoio ai oukou i ka inoa o ke Keiki a ke Akua.
14 Eia ka manaoio o kakou ia ia, ina e nonoi aku kakou i kahi mea e like me kona makemake, e hoolohe mai no oia ia kakou.
15 Ina i ike pono kakou, ua hoolohe mai oia ia kakou, i ka mea a kakou e nonoi aku ai, ke ike nei kakou, e loaa mai ka mea a kakou i nonoi aku ai ia ia.
16 Ina e ike kekahi i kona hoahanau, e hana ana i ka hewa ku ole i ka make, e pule aku ia, a e haawi mai oia ia ia i ke ola no na mea e hana ana i ka hewa aole i ku i ka make. He hewa no kekahi i ku i ka make; aole au e olelo aku e pule oia no ia mea.
17 O na mea pono ole a pau, he hewa wale no ia; aka, o kekahi hewa aole he mea ia e make ai.
 
18 Ua ike no kakou, o ka mea i hoohanauia mai e ke Akua, aole e hana hewa ia: aka, o ka mea i hoohanauia mai e ke Akua, e malama ana oia ia ia iho, aole e hoopa ka mea hewa ia ia.
19 Ke ike nei kakou, no ke Akua kakou, a o ke ao nei a pau, ke moe nei ia iloko o ka hewa.
20 Ke ike nei kakou ua hiki mai nei ke Keiki a ke Akua, a ua haawi mai ia i ka noonoo ia kakou, i ike aku ai kakou i ka mea oiaio: a iloko o ka mea oiaio kakou, a iloko hoi o kana Keiki o Iesu Kristo. Oia no ke Akua oiaio, a me ke ola mau loa.
21 E na keiki aloha, e malama pono oukou ia oukou iho i na akua kii. Amene.