24
I KONA manawa, pii mai la o Nebukaneza ke alii o Babulona, a lilo o Iehoiakima i kauwa nana i na makahiki ekolu; alaila huli ae la ia a kipi aku ia ia.
A hoouna aku la o Iehova e ku e ia ia i ka poe hao wale no Kaledea, a i ka poe hao wale no Suria, a i ka poe hao wale no Moaba, a i ka poe hao wale no na mamo a Amona, a hoouna aku ia lakou e ku e i ka Iuda e luku aku ia ia, e like me ka olelo a Iehova ana i olelo ai ma kana poe kauwa ma na kaula.
He oiaio ma ke kauoha a Iehova i hiki mai ai keia maluna o ka Iuda, e lawe ae ia lakou mai kona alo aku no ka hewa o Manase, e like me na mea a pau ana i hana'i;
A no ke koko hala ole ana i hookahe ai, a ua hoopiha oia i Ierusalema i ke koko hala ole, i ka mea a Iehova i kala ole mai ai.
 
A o na hana i koe a Iehoiakima, a o na mea a pau ana i hana'i, aole anei i kakauia lakou iloko o ka buke oihanaalii a na'lii o ka Iuda?
A hiamoe iho la o Iehoiakima me kona poe kupuna: a noho alii iho la o Iehoiakina kana keiki ma kona hakahaka.
Aole i hele hou mai ke alii o Aigupita mai kona aina mai: no ka mea, ua lawe ke alii o Babulona i na mea a pau a ke alii o Aigupita, mai ka muliwai o Aigupita a hiki i ka muliwai o Euperate.
 
He umikumamawalu na makahiki o Iehoiakina i kona wa i lilo ai i alii; a ekolu malama o kona alii ana ma Ierusalema. A o Nehuseta ka inoa o kona makuwahine, ke kaikamahine a Elenatana no Ierusalema.
A hana ino aku la ia imua o Iehova, e like me na mea a pau a kona makuakane i hana'i.
 
10 Ia manawa, pii mai la na kauwa a Nebukaneza, ke alii o Babulona, e ku e i Ierusalema, a lilo ke kulanakauhale i ka hoopilikiaia.
11 A o Nebukaneza ke alii o Babulona, hele ku e mai la ia i ke kulanakauhale, a hoopilikia aku la kana poe kauwa ia wahi.
12 A hele aku la Iehoiakina ke alii o ka Iuda i ke alii o Babulona, oia, a me kona makuwahine, a me kana poe kauwa, a me kona poe alii, a me kona poe luna hale, a lawe ke alii o Babulona ia ia i ka walu o ka makahiki o kona alii ana.
13 A lawe ae la ia mailaila aku i ka waiwai a pau o ka hale o Iehova, a me ka waiwai o ka hale o ke alii, a oki liilii iho la na kiaha gula a pau a Solomona ke alii o ka Iseraela i hana'i ma ka luakini o Iehova, e like me ka Iehova i olelo mai ai.
14 A lawe pio aku la ia i ko Ierusalema a pau, a me na'lii, a me ka poe koa ikaika a pau, he umi tausani ka poe pio, a me ka poe paahana a pau, a me na amara: aohe mea i koe, o na kanaka ilihune o ka aina wale no.
15 A lawe pio aku la oia ia Iehoiakina i Babulona, a me ka makuwahine o ke alii a me na wahine a ke alii, a me na luna hale, a me ka poe alii o ka aina, o lakou kana i lawe pio ae ai mai Ierusalema a ku i Babulona.
16 A o na kanaka koa a pau, ehiku tausaui, a o ka poe paahana a me ka poe amara, hookahi tausani, o ka poe a pau ikaika i ke kaua a pau, o lakou ka ke alii o Babulona i lawe pio aku ai i Babulona.
 
17 A o ke alii o Babulona, hooalii aku la, oia ia Matania, ke kaikaina o kona makuakane, ma kona hakahaka, a kapa aku la i kona inoa o Zedekia.
 
18 He iwakaluakumamakahi na makahiki o Zedekia i kona wa i lilo ai i alii, a he umikumamakahi na makahiki o kona noho alii ana ma Ierusalema. A o Hamutala ka inoa o kona makuwahine, ke kaikamahine a Ieremia no Libena.
19 Hana ino aku la ia imua o Iehova, e like me na mea a pau a Iehoiakima i hana'i.
20 A no ka inaina mai o Iehova, ua hanaia keia ma Ierusalema, a ma Iuda, a ka wa i hookuke aku ai oia ia lakou mai kona alo aku, i kipi aku ai o Zedekia i ke alii o Babulona.