25
A I ka iwa o ka makahiki o kona alii ana, i ka umi o ka malama, i ka la umi o ka malama, hele mai o Nebukaneza ke alii o Babulona, a me kona poe kaua a pau, i Ierusalema, a ku e ia wahi; a nana iho la i pa a puni ona.
A hoopilikiaia ke kulanakauhale, a hiki i ka makahiki umikumamakahi o Zedekia ke alii.
I ka la eiwa o ka ha o ka malama, ua ikaika ka wi ma ke kulanakauhale, aohe ai na na kanaka o ka aina.
 
A ua hoopioia ke kulanakauhale. a holo aku la ua kanakakoa a pau i ka po, ma ke ala o ka ipuka mawaena o na papohaku elua, ma ke kihapai o ke alii; (a o ko Kaledea e noho ana a puni ke kulanakauhale:) a hele aku la [ke alii] i ke ala o ka papu.
A hahai aku la ka poe kaua o ko Kaledea mahope o ke alii, a loaa ia lakou ia ma na papu o Ieriko; a ua puehu liilii kona poe kaua mai ona aku la.
Lalau aku la lakou i ke alii, a lawe aku ia ia i ko alii o Babulona ma Ribela, a hoohewa lakou ia ia.
A pepehi aku la lakou i na keiki a Zedekia imua o kona maka, a poalo ae la i na maka o Zedekia, a hoopaa aku la lakou ia ia i na kupee elua, a lawe aku la lakou ia ia i Babulona.
 
A i ka lima o ka malama, i ka hiku o ka la o ka malama, oia ka umikumamaiwa o na makahiki o ke alii, o Nebukaneza, ke alii o Babulona, hele mai i Ierusalema o Nebuzaraduna, ka luna o ka poe koa, ke kauwa a ke alii o Babulona.
A puhi aku la i ka hale o Iehova, a me ka hale o ke alii, a me na halo a pau o Ierusalema, a puhi aku la hoi i ke ahi i kela hale keia hale o ka poe koikoi a pau.
10 A o ka puali a pau o Kaledea me ka luna koa, hoohiolo lakou i na papohaku o Ierusalema a puni.
11 A o ke koena o na kanaka i waihoia ma ke kulanakauhale, a me ka poe i haule mamuli o ke alii o Babulona, a me ke koena o ka lehulehu, o lakou ka Nebuzaradana, ka luna koa, i lawe pio aku.
12 A o ka poe ilihune o ka aina, o lakou ka ka luna koa i waiho i poe malama i na pawaina, a i poe mahiai.
 
13 A o na kia keleawe ma ka halo o Iehova, a o na kumu me ke kai keleawe ma ka hale o Iehova, oia ka ko Kaledea i wawahi iho, a lawe aku i ke keleawe o ia mau mea i Babulona.
14 A o na ipuhao, a me na mea kopeahi, a me na upakolikukui, a me na puna, a me na ipu keleawe a pau, na mea a na kahuna i lawelawe ai, oia ka lakou i lawe aku la.
15 A o na ipuahi, a me na bola, a o na mea gula i hanaia i ke gula, a me na mea kala i hanaia i ke kala, oia mau mea ka ka luna koa i lawe aku la.
16 O na kia elua, hookahi ipunui, a me na kumu, na mea a Solomona i hana'i no ka hale o Iehova; o ke keleawe o ia mau mea, aole i kaupaonaia.
17 He umikumamawalu kubita ke kiekie o kekahi kia, a o ke poo maluna ona he keleawe ia; a ekolu kubita ka loihi o ke poo; a o na mea i ulanaia, a me na pomegerane i hoopuniia maluna o ke poo, he keleawe wale no ia; a like me keia ka lua o na kia me ka mea i ulanaia.
 
18 A lawe aku la ka luna koa ia Seraia ke kahuua nui, a ia Zepania, ke kahuna lua, a me na kiaipuka ekolu.
19 A lawe aku la ia mai ke kulanakauhale aku i kekahi luna, ka mea i hoonohoia maluna o na kanaka kaua, a i elima kanaka punahele o ke alii, ka poe i loaa ma ke kulanakauhale, a i ke kakauolelo o ka luna kaua, nana i alakai i ke kaua i na kanaka o ka aina, a me na kanaka o ka aina he kanaono i loaa ma ke kulanakauhale.
20 A lawe aku la o Nebuzaradana ka luna koa ia lakou, a alakai aku la ia lakou i ke alii o Babulona ma Ribela.
21 Pepehi aku la ke alii o Babulona ia lakou, a make lakou ia ia ma Ribela i ka aina o Hamata, A ua laweia aku o ka Iuda mai ko lakou aina aku.
 
22 A o na kanaka i koe ma ka aina o ka Iuda, ka poe a Nebukaneza ke alii o Babulona i waiho ai, hoonoho aku la oia ia Gedalia, ke keiki a Ahikama, ke keiki a Sapana, maluna o lakou.
23 A lohe na luna a pau o na kaua, o lakou, a me ko lakou poe kanaka, ua hoonoho ke alii o Babulona ia Gedalia i luna, hele mai io Gedalia la ma Mizepa, o Isemaela ke keiki a Netania, a o Iohanana ke keiki a Karea, a o Seraia ke keiki a Tanehumeta no Netopa, a o Iaazania ke keiki a ke kanaka no Maaka, o lakou, a me ko lakou poe kanaka.
24 Hoohiki iho la oia ia lakou, a i ko lakou poe kanaka, a i aku la ia lakou, Mai makau oukou i ka hookauwa ana na ko Kaledea: e noho i ka aina, a e malama i ke alii o Babulona, a e pono auanei oukou.
 
25 Aka, i ka hiku o ka malama, hele mai o Isemaela, ke keiki a Netania ke keiki a Elisama, no ka ohana alii, a he umi na kanaka me ia, a pepehi iho la ia Gedalia, a make iho la ia, a me na Iudaio, me ko Kaledea me ia ma Mizepa.
26 A ku ae la na kanaka a pau, na mea uuku, a me na mea nui, a me na luna o na kaua, a hele aku la i Aigupita; no ka mea, ua makau lakou i ko Kaledea.
 
27 A i ka makahiki kanakolukumamahiku o ka noho pio ana o Iehoiakina, ke alii o ka Iuda, i ka malama umikumatnalua, i ka la iwakalua kumamahiku o ka malama, o Evilemerodaka, ke alii o Babulona, i ka makahiki ana i lilo ai i alii, hookiekie ae la ia i ke poo o Iehoiakina, ke alii o ka Iuda, mai ka halepaahao mai.
28 A olelo oluolu aku ia ia, a haawi aku ia ia i noho alii maluna o ka noho alii o na'lii me ia ma Babulona.
29 A hoololi iho la i kona lole aahu o ka halepaahao; a ai mau iho la ia i ka ai imua ona i na la a pau o kona ola ana.
30 A o kana wahi ai, oia wahi mau no i ka haawiia nana, he wahi no kela la, no keia la, i na la a pau o kona ola ana.