I. Oihanaalii
1
KA BUKE MUA
O ADAMU, o Seta, o Enosa,
O Kainana, o Mahalaleela, o Iereda,
O Enoka, o Metusala, o Lameka,
O Noa, o Sema, o Hama, a o Iapeta.
 
Eia na keikikane a Iapeta; o Gomera, o Magoga, o Madai, o Iavana, o Tubala, o Meseka, a o Tirasa.
A o na keikikane a Gomera; o Asekenaza, o Ripata, a o Togarema.
A o na keikikane a Iavana; o Elisa, o Tarehisa, o Kitima, a o Dodanima.
 
Eia na keikikane a Hama; o Kusa, o Mizeraima, o Puta, a o Kanaana.
A o na keikikane a Kusa; o Seba, o Havila, o Sabeta, o Raama, a o Sabeteka. A o na keikikane a Raama; o Seba, a o Dedana.
10 Na Kusa o Nimeroda; oia ka i lilo i mea ikaika maluna o ka honua.
11 Na Mizeraima o ka Luda, o ka Anama, o ka Lehaba, o ka Napetuha,
12 O ka Paterusa, o ka Kaselusa, (nana mai ko Pilisetia,) a o ka Kapetora.
 
13 Na Kanaana o Zidona kana hiapo, a o Heta,
14 A o ka Iebusa, a o ka Amora, a o ka Giregasa,
15 A o ka Hivi, a o ka Areki, a me ka Sini,
16 A o ka Arevadi, a o ka Zemari, a o ka Hamati.
 
17 Eia na keikikane a Sema, o Elama, o Asura, o Arepakada, o Luda, o Arama, o Uza, o Hula, o Getera, a o Meseka.
18 Na Arepakada o Sela, na Sela o Ebera.
19 Na Ebera i hanau na keikikane elua: o Pelega ka inoa o kekahi; no ka mea, ua mokuhia ka honua i kona manawa; a o Ioketana ka inoa o kona kaikaina.
20 Na Ioketana o Alemodada, a o Selepa, o Hazemaveta, a o Iera,
21 O Hadorama hoi, o Uzala, a o Dikela,
22 A o Ebala, o Abimaela a me Seba,
23 O Opira, o Havila, a o Iobaba. O lakou nei a pau na keikikane a Ioketana,
 
24 O Sema, o Arepakada, o Sela,
25 O Ebera, o Pelega, o Reu,
26 Seruga, o Nahora, o Tera,
27 O Aberama, oia hoi o Aberahama,
 
28 Eia na keikikane a Aberahama, o Isaaka a me Isemaela.
 
29 Eia na hanauna o lakou: o ka makahiapo a Isemaela, oia o Nebaiota; alaila o Kedara, o Adebeela, o Mibesama,
30 O Misama, o Duma, o Masa, o Hadada, a o Tema;
31 O Ietura, o Napisa, a o Kedema: oia na keikikane a Isemaela.
 
32 Eia na keikikane a Ketura, a ka haiawahine a Aberahama: hanau ae la oia ia Zimerana, ia Iokesana, ia Medana, ia Midiana, ia Isebaka, a me Sua. A eia na keikikane a lokesana, o Seba a o Dedana.
33 Eia na keikikane a Midiana; o Epa, o Ebera, o Henoka, o Abida, a o Eledaa. O lakou nei a pau na keikikane a Ketura.
 
34 Na Aberahama o Isaaka. O na keikikane a Isaaka, oia o Esau a o Iseraela.
 
35 Eia na keikikane a Esau; o Elipaza, o Reuela, o Ieusa, o Iaalama, a o Kora.
36 Eia na keikikane a Elipaza; o Temaua, o Omara, o Zepi, o Gatama, o Kenaza, o Timena, a o Amaleka.
37 Eia na keikikane a Reuela; o Nahata, o Zera, o Sama, a o Miza:
 
38 A eia na keikikane a Seira; o Lotana, o Sobala, o Zibeona, o Ana, o Disehona, o Ezara, a o Disana.
39 Eia na keikikane a Lotana; o Hori, a o Homama: a o Timena ke kaikuwahine o Lotana.
40 O na keikikane a Sobala; o Aliana, o Manahata, o Ebala, o Sepi, a o Onama. O na keikikane a Zibeona; o Aia a o Ana.
41 O ke keikikane a Ana; o Disona. A o na keikikane a Disona; o Amerama, o Esebana, o Iterana, a o Kerana.
42 Eia na keikikane a Ezera; o Bilehana, o Zavana, a o Iakana. O na keikikane a Disana; o Uza, a o Arana.
 
43 Eia hoi na alii i nohoalii ai ma ka aina ma Edoma, mamua aku o ka nohoalii ana o kekahi alii maluna o na mamo a Iseraela; o Bela ke keiki a Beora; a o Dinehaba ka inoa o kona kulanakauhale.
44 A make iho o Bela, alaila alii iho la o Iobaba ke keiki a Zera no Bozera, ma kona hakahaka.
45 A make iho o Iobaba, alii iho la o Husama no ka aina o ka Temaui, ma koua hakahaka.
46 A make iho o Husama, alii iho la ma kona hakahaka o Hadada ke keikikane a Bedada, nana i pepehi i ka Midiana ma ke kula o Moaba; a o Avita ka inoa o kona kulanakauhale.
47 A make iho o Hadada, alii ae la o Samela, no Masereka, ma kona hakahaka.
48 A make iho o Samela, alii ae la ma kona hakahaka o Sanla, no Rehobota ma ka muliwai.
49 A make iho o Saula, alii ae la ma kona hakahaka o Baalahanana, ke keiki a Akebora.
50 A make iho o Baalahanana, alii ae la o Hadada ma kona hakahaka: a o Pai ka inoa o kona kulanakauhale; a o Mehetabela ka inoa o kana wahine, oia ke kaikamahine a Matereda, ke kaikamahine a Mezahaba.
 
51 Make iho la o Hadada. Eia na makualii o Edoma: o Timena he makualii, o Alia he makualii, o Ieteta he makualii,
52 O Aholibama he makualii, o Ela he makualii, o Pinona he makualii,
53 O Kenaza he makualii, o Temana he makualii, o Mibeza he makualii,
54 O Magediela he makualii, o Irama he makualii. O lakou nei na makualii no Edoma.