2
EIA na keikikane a Iseraela; o Reubena, o Simeona, o Levi, o Iuda, o Isakara, a o Zebuluna,
O Dana, o Iosepa, a o Beniamina, o Napetali, o Gada, a o Asera.
 
O na keikikane a Iuda; o Era, o Onana, a o Sela: ua hanau nana ia mau mea ekolu na ke kaikamahine a Sua no Kanaana. A ua hewa o Era ka hanau mua a Iuda imua o na maka o Iehova; a pepehi mai la oia ia ia.
Na Tamara na kana hunonawahine i hanau nana o Pareza laua o Zara. O na keikikane a pau a Iuda, elima lakou.
 
O na keikikane a Pareza; o Hezerona a o Hamula.
O na keikikane a Zara; o Zimeri, o Etana, o Hemaua, o Kalekola, a o Dara: he elima o lakou a pau.
O na keiki a Karemi; o Akana, ka mea hoopilikia i ka Iseraela, nana i lawehala i ka mea i laa.
O ke keikikane a Etana; o Azaria.
 
O na keikikane hoi a Hezerona, i hanau nana; o Ierameela, o Rama, a o Kelubai.
10 Na Rama o Aminadaba, na Aminadaba o Nahasona, ka luna o na mamo a Iuda:
11 Na Nahasona o Salemona, na Salemona o Boaza,
12 Na Boaza o Obeda, na Obeda o Iese.
 
13 Na Iese o Eliaba kana hanau mua, o Abinadaba hoi ka lua, a o Sima ke kolu,
14 O Netaneela ka ha, o Radai ka lima,
15 O Ozema ke ono, o Davida ka hiku.
16 O ko lakou mau kaikuwahine, o Zeruia a o Abigaila. A o na keikikane a Zeruia, ekolu lakou; o Abisai, o Ioaba, a o Asahela.
17 Na Abigaila i hanau o Amasa: a o ka makuakane o Amasa, oia o Ietera no ka Isemaela.
 
18 Na Kaleba na ke keiki a Hezerona, na laua o Azaba kana wahine a me Ieriota: eia na keikikane ana; o Iesera, o Sobaba, a o Aredona,
19 A make iho o Azuba, lawe ae la o Kaleba nana ia Eperata, a hanau mai la oia ia Hura nana.
20 Na Hura o Uri, a na Uri o Bezeleela.
 
21 A mahope iho, komo aku la o Hezerona iloko i ke kaikamahine a Makira a ka makuakane o Gileada, a lawe ae la oia ia ia i kona makahiki he kanaono, a hanau mai la nana o Seguba.
22 Na Seguba o Iaira, ia ia na kulanakauhale he iwakaluakumamalua ma ka aina o Gileada.
23 A lawe ae la oia ia Gesura a me Arama a me na kulanakauhale o Iaira mai o lakou aku, a me Kenata a me na kulanakauhale olaila, na kulanakauhale he kanaono: no na keikikane a Makira a ka makuakane o Gileada keia mau wahi a pau.
24 A mahope iho o ka make ana o Hezerona ma Kalebeperata, alaila hanau mai la o Abia ka wahine a Hezerona ia Asura nana, o ka makuakane ia o Tekoa.
 
25 Eia na keikikane a Ieramulae a ka makahiapo a Hezerona, o Rama ka hanau mua, o Buna, o Orena, o Ozema, o Ahiia.
26 Na Ierameela kekahi wahine e ae, o Atara kona inoa; oia ka makuwahine o Onama.
27 O na keikikane a Rama a ka Ieramula makahiapo; o Maaza, o Iamina, a o Ekera.
28 A o Samai laua o Iada na keikikane a Onama. O na keikikane a Samai; o Nadaba a o Abisura.
29 A o Abihaila ka inoa o ka wahine a Abisura: a hanau mai la oia nana ia Abana a me Molida.
30 O na keikikane a Nadaba; o Seleda, a o Apaima: a make keiki ole o Seleda.
31 O ke keikikane a Apaima; o Isi. A o ke keikikane a Isi; o Sesana. A o ke keikikane a Sesana; o Ahelai.
32 A o na keikikane a Iada a ke kaikaina o Samai; o Ietura a o Ionatana: a make keiki ole o Ietura.
33 A o na keikikane a Ionatana: o Peleta a o Zaza. O laua na keiki a Ierahemeela.
 
34 Aohe keikikane a Sesana, he mau kaikamahine no nae. A he kauwakane ia Sesana, he Aigupita, o Iareha kona inoa.
35 A haawi aku la o Sesana i kana kaikamahine i wahine na Iareha na kana kauwa, a hanau mai la ia nana o Atai.
36 Na Atai o Natana, na Natana o Zabada.
37 Na Zabada o Epelala, na Epelala o obeda,
38 Na Obeda o Iehu, na Iehu o Azaria,
39 Na Azaria o Heleza, na Heleza o Eleasa.
40 Na Eleasa o Sisamai, na Sisamai o Saluma,
41 Na Saluma o Iekamia, na Iekamia o Elisama.
 
42 A o na keikikane a Kaleba a ke kaikaina o Ierahemeela; o Mesa kona makahiapo, oia ka makuakane o Zipa: a o na keikikane a Maresa ka makuakane o Heberona.
43 A o na keikikane a Heberona; o Kora, o Tapua, o Rekema a o Sema.
44 Na Sema o Rahama ka makuakane o Iorekoama; na Rekema hoi o Samai.
45 A o ke keikikane a Samai; o Maona: a o Maona ka makuakane o Betezura.
46 Na Epa, na ka haiawahine a Kaleba i hanau o Harana, o Moza, a o Gazeze: a na Harana o Gazeze.
47 O na keikikane a Iadai, o Regema, o Iotama, o Gesana, o Peleta, o Epa, a o Saapa.
48 Na Maaka, na ka haiawahine a Kaleba i hanau o Sebera a o Tirana.
49 Nana hoi i hanau o Saapa ka makuakane o Mademaua, a o Seva ka makuakane o Makebeua, a o ka makuakane o Gibea: a o Akesa ke kaikamahine a Kaleba.
 
50 Eia na keikikane a Kaleba ke keiki a Hura, a ka makahiapo a Eperata; o Sobala ka makualeane o Kiriatiarima;
51 O Salema ka makuakane o Betelehema, o Hareta ka makuakane o Betegadera.
52 Ia Sobala hoi ka makuakane o Kiriatiarima na keikikane; o Haroka, a o Hatesihamenuti.
53 Eia na ohana a Kiriatiarima; ka poe Iteri, ka poe Puhi, ka poe Sumati, a me ka poe Miserai: na lakou i puka mai ai ka poe Zareati, a me ka poe Esetauli.
54 O na keikikane a Salema; o Betelehema, a me ka poe Netopati, o Atarota o Betaioaba, o Hatesihamenuti, a o ka poe Zori.
55 A o na ohana o ka poe kakauolelo i noho ma Iabeza, ka poe Tireti, ka poe Simeati, a o ka poe Sukati. O lakou ka poe Keni i puka mai mai Hemata mai, ka makuakane o ka ohana o Rekaba.