3
EIA hoi na keikikane a Davida, i hanau nana ma Heberona; o Amenona ka makahiapo, na Ahinoama no Iezereela; o Daniela ka lua, na Abigaila no Karamela;
A o ke kolu o Abesaloma ke keiki a Maaka a ke kaikamahine a Talemai ke alii o Gasura; o ka ha, o Adoniia ke keiki a Hagita;
O ka lima, o Sepatia na Abitala; o ke ono, o Itereama na Egela ka Davida wahine.
Ua hanau nana keia poe eono ma Heberona; ilaila oia i alii ai i na makahiki ehiku a me na malama keu eono: a ma Ierusalema hoi oia i alii iho ai i na makahiki he kanakolu a me kumamakolu.
Eia hoi ka poe i hanau nana ma Ierusalema; o Simea, o Sobaba, o Natana, a o Solomona, eha, na Batesua na ke kaikamahine a Amiela.
O Ibehara hoi, o Elisama, o Elipeleta,
O Noga, o Nepega, o Iapia.
O Elisama, o Eliada, a o Elipeleta, eiwa.
O lakou na keiki a pau a Davida, he okoa na keikikane a na haiawahine, a o Tamara ko lakou kaikuwahine.
 
10 A o ke keikikane a Solomona, oia o Rehoboama, o Abia kana keiki, o Asa kana keiki, o Iehosapata kana keiki,
11 O Iorama kana keiki, o Ahazia kana keiki, o Ioasa kana keiki,
12 O Amazia kana keiki, o Azaria kana keiki, o Iotama kana keiki,
13 O Ahaza kana keiki, o Hezekia kana keiki, o Manase kana keiki,
14 O Amona kana keiki, o Iosia kana keiki
15 Eia na keikikane a Iosia; o Iohanana ka hanau mua, o Iehoiakima ka lua, o Zedekia ke kolu; a o Saluma ka ha.
16 Eia na keikikane a Iehoiakima, o Iekonia kana keiki, o Zedekia kana keiki.
 
17 O na keikikane a Iekonia, o Asira; o Salatiela kana keiki
18 O Malekirama hoi, o Pedaia, o Senazara, o Iekamia, o Hosama, a o Nedabia.
19 A o na keikikane a Pedaia, o Zerubabela, a o Simei; o na keikikane a Zerubabela, o Mesulama, a o Hanania; a o Selomita, ko laua kaikuwahine.
20 O Hasuba hoi, o Ohela, o Berekia, o Hasadia, a o Iusabaheseda, elima.
21 A na keikikane a Hanania; o Peletia, a o Iesaia; a o na keikikane a Repaia, o na keikikane a Arenana, o na keikikane a Obadia, o na keikikane a Sekania.
22 O ke keikikane a Sekania; o Semaia; a o na keikikane a Semaia; o Hatusa, o Igeala, o Baria, o Nearia, a o Sapata, eono.
23 A o na keikikane a Nearia; o Elioenai, o Hezekia, a o Azarikama, ekolu.
24 A o na keikikane a Elioenai; o Hodaia, o Eliasiba, o Pelaia, o Akuba, o Iohanana, o Delaia, a o Anani, ehiku.