4
EIA na keikikane a Iuda; o Pareza, o Hezerona, o Karemi, o Hura, a o Sobala.
Na Reaia na ke keiki a Sobala o Iahata, a na Iahata o Ahumai laua o Lahada. O lakou na ohana o ka Zorari.
O lakou nei, na ka makuakano o Etama: o Iezereela, o Isema, a o Idebasa: a o Hazeleleponi ka inoa o ko lakou kaikuwahine.
A o Penuela ka makuakane o Gedora, a o Ezera ka makuakane a Husa. O laua na keikikane a Hura, a ka hanau mua na Eperata, na ka makuakane o Betelehema.
 
Na Asura na ka makuakane o Tekoa he mau wahine elua, o Hela, a o Naara.
Na Naara i hanau nana o Ahuzama, o Hepera, o Temeni a o Haahasetari. O lakou na keikikane na Naara.
O na keikikane a Hela; o Zereta, o Iezoara, a o Etenana.
Na Koza o Anuba, a o Zobeba, a me na ohana a Ahahela ke keikikane a Haruma.
 
Ua oi aku ka maikai o Iabeza imua o ko na hoahanau ona; a kapa iho la kona makuwahine ia ia o Iabeza, me ka i ana, No ka mea, hoohanau iho la au ia ia me ka eha.
10 A kahea aku la o Iabeza i ke Akua o ka Iseraela, me ka i ana, Ina oe e hoopomaikai mai ia'u, a e hoonee aku i kuu palena aina, a me au pu hoi kou lima, a e malama mai oe ia'u i ka hewa, i hoeha ole mai ia ia'u i A haawi mai la ke Akua i kana mea i noi aku ai.
 
11 Na Keluba ka hoahanau o Sua nana o Mehira, oia ka makuakane o Esetona.
12 Na Esetona o Beterapa, o Pasea, a o Tehina ka makuakane o Irenahasa. o lakou na kanaka o Reka.
 
13 O na keikikane a Kenaza; o Oteniela a o Seraia: o ke keikikane a Oteniela; o Hatata.
14 Na Meonotai o Opera; na Seraia o Ioaba ka makuakane o ko ke awawa o Karasima, no ka mea, he poe paahana lakou.
15 O na keiki a Kaleba a ke keiki a Iepune; o Iru, o Ela, a o Naama; a o ke keikikane a Ela, oia o Kenaza.
16 O na keikikane a Iehaleleela: o Zipa, o Zipaha, o Tiria, a o Asareela.
17 O na keikikane a Ezera; o Ietera, o Mereda, o Epera, a o Ialona: a nana no i hanau o Miriama, o Samai, a o Iseba ka makuakane o Esetemoa.
18 A na kana wahine, na Iehudiia i hanau o Iereda ka makuakane o Gedora, a o Hebera ka makuakane o Soko, a o Iekutiela ka makuakane o Zanoa. O lakou na keikikane a Bitia a ke kaikamahine a Parao i laweia e Mereda.
19 A o na keikikane a Hodia ke kaikuwahine o Nahama ka makuakane o Keila no Garemi, a o Esetemoa no Maakata.
20 A o na keikikane a Simona, o Amenona, a o Rina, o Benehauana a o Tilona. A o na keikikane a Isehi, o Zoheta, a o Benezoheta.
 
21 Eia na keikikane a Sela a ke keiki a Iuda, o Era ka makuakane o Leka, a o Laada ka makuakane o Maresa, a me na ohana o ka hale o lakou i hana i ka loleie nani, no ka hale o Asebea,
22 A o Iokima, a o na kanaka o Kozeba, a o Ioasa, a o Sarapa, ia ia ke alii ana o ka Moaba, a o Iasubi-lehema. A he mau meu kahiko keia.
23 O lakou na potera, a me ka poe i noho iwaena o na mea kanu a o na ululaau; ilaila lakou i noho ai mamuli o ke alii no kana hana.
 
24 Eia na keikikane a Simeona; o Nemuela, e Iamina, o Iariba, o Zora, a o Saula:
25 O Saluma kana keiki, o Mibesama kana keiki, o Misema kana keiki.
26 O na keikikane a Misema; o Hamuela kana keiki, o Zakura kana keiki, o Simei kana keiki.
27 He umikumamaono na keikikane a Simei a me na kaikamahine eono; aole nae he nui na keiki a kona mau hoahanau, aole hoi i hoomahuahua ae na ohana a lakou a pau e like me na keiki a Iuda.
28 A noho iho la lakou i Beereseba a i Molada, a i Hazeresuala,
29 A i Bileha, a i Ezema, a i Tolada,
30 A i Betuela, a i Horema, a i Zikelaga,
31 A i Betamarekaba, a i Hazarasusa, a i Betebirei, a i Saaraima. Oia na kulanakauhale o lakou a hiki i ke au ia Davida.
32 A o ko lakou mau kauhale, o Etama, o Aina, o Rimona, o Tokena, a o Asana, elima na kulanakauhale:
33 A me na kauhale a pau a puni ia mau kulanakauhale a hiki i Baala. Oia na wahi noho o lakou, a me ko lakou anainakanaka.
34 A o Mesobaba, o Iameleka, a o Ioseha ke keiki a Amazia,
35 A o Ioela, a o Iehu ke keiki a Iosibia, ke keiki a Seraia, ke keiki a Asiela.
36 A o Elioenai, o Iaakoba, o Iesohaia, o Asaia, o Adiela, o Iesimiela, a o Benaia.
37 O Ziza ke keiki a Sipi, ke keiki a Alona, ke keiki a Iedaia, ke keiki a Simeri, ke keiki a Semaia:
38 O keia poe i kapaia ma ko lakou inoa, he poe alii lakou iloko o ko lakou mau ohana: a mahuahua nui ae la ka ohana a ko lakou mau makua.
 
39 A hele aku la lakou ma ke komo ana o Gedora, ma ka aoao hikina o ke awawa, e imi ana i wahi e hanai ai i na holoholona no lakou.
40 A loaa iho la ia lakou kahi hanai momona a maikai, a he akea ka aina, a he maluhia me ka oluolu; no ka mea, ua noho kahiko ka Hama malaila.
41 A hele aku la keia poe i kakauia ma ka inoa, i ka wa o Hezekia ke alii o ka Iuda, a hahau iho la i ko lakou mau halelewa, a me na hale i loaa ilaila, a hokai loa ia lakou a hiki i keia manawa, a noho iho la ma ko lakou wahi; no ka mea, he wahi hanai ia no ko lakou holoholona.
42 A o kekahi poe o lakou, o na mamo a Simeona, he elima haneri kanaka i hele aku i ka mauna Seira, o Pelatia, o Nearia, o Repaia, a o Uziela, na keiki a Isi, ko lakou mau lunakoa.
43 A pepehi aku la lakou i ke koena o ka Ameleka i pakele, a noho iho la ilaila a hiki i keia manawa.