5
A O na keikikane a Reubena, a ka makahiapo a Iseraela, (no ka mea, oia ka makahiapo, aka, no kona hoohaumia ana i ka moe o kona makuakane, ua haawiia ka ka hanau mua ona no na keiki a Iosepa ke keiki a Iseraela; aole e heluia ke kuauhau mamuli o ko ka hanau mua;
No ka mea, ua oi aku o Iuda maluna o kona poe hoahanau, a nana mai ke alii nui; aka, no Iosepa ko ka hanau mua:)
O na keikikane a Reubena, o ka makahiapo a Iseraela, o Hanoka, o Palu, o Hezerona, a o Karemi.
O na keikikane a Ioela; o Semaia kana keiki, o Goga kana keiki, o Simei kana keiki,
O Mika kana keiki, o Reaia kana keiki, o Baala kana keiki,
O Beera kana keiki, oia ka Tilegatapilesera ke alii o Asuria i lawe aku ai: oia ka luna o ko Reubena.
Aia heluia ke kuauhau o ko lakou hanauna, o kona poe hoahanau ma ka lakou mau ohana, o ka luna, o Ieiela, a o Zekaria;
A o Bela ke keiki a Azaza, ke keiki a Sema, ke keiki a Ioela, oia ka i noho i Aroera, a hiki i Nebo, a i Baalameona.
A noho aku la ia ma ka hikina a hiki i ka palena o ka waoakua mai ka muliwai Euperate aku: no ka mea, ua nui loa ko lakou poe holoholona ma ka aina o Gileada.
10 A i ka wa ia Saula, kaua aku la lakou me ka Hagara, a hina iho lakou i ko lakou lima: a noho lakou i ko lakou mau halelewa ma ka aina hikina a pau o Gileada.
 
11 A noho kupono mai la ia lakou na mamo a Gada, ma ka aina o Basana, a hiki i Saleka.
12 O Ioela ka luna, o Sapama malalo iho, o Iaanai, a o Sapata i Baasana.
13 O ka lakou poe hoahanau, no ka ohana o ko lakou mau makua, o Mikaela, o Mesulama, o Seba, o Iorai, o Iakana, o Zia, a o Hebera, ehiku.
14 Eia na keikikane a Abihaila ke keiki a Huri, ke keiki a Iaroa, ke keiki a Gileada, ke keiki a Mikaela, ke keiki a Iesisai, ke keiki a Iahedo, ke keiki a Buza:
15 O Ahi ke keiki a Abediela, ke keiki a Guni, ka luna o ka ohana o ko lakou mau makuakane.
16 A noho lakou i Gileada i Basana, iloko o kona mau kulanakauhale, a i na kula a pau o Sarona, a ma na mokuna o lakou.
17 Ua heluia lakou a pau ma na hanauna i na la o Iotama ke alii o ka luda, a i na la o Ieroboama ke alii o ka Iseraela.
 
18 O na mamo a Reubena a me ka Gada, a me ka ohana hapa a Manase, na kanaka koa, na kanaka hiki ke lawe i ka palekaua a me ka pahikaua, a ke pana aku me ke kakaka, a he akamai i ke kaua, he kanahakumamaha tausani, ehiku haneri a me ke kanaono, i hele aku i ke kaua.
19 A kaua aku la lakou me ka Hagara, me Ietura, me Nepisa, a me Nodaba.
20 A ua kokuaia mai lakou i ke ku e i kela poe, a ua haawiia mai ka Hagara iloko o ko lakou lima, a me na mea a pau o lakou: no ka mea, kahea aku la lakou i ke Akua i ke kaua ana, a maliu mai la oia ia lakou; no ka mea, paulele no lakou maluna ona.
21 Kai pio aku la lakou i ka lakou holoholona, he kanalima tausani kamelo, a o na hipa elua haneri me kanalima tausani, a he poe miula elua tausani, a he poe kanaka hookahi haneri tausani.
22 No ka mea, hina iho la ka poe make he nui loa, no ka mea, no ke Akua ke kaua. A noho iho la lakou ma ko lakou wahi, a hiki i ka lawe ana aku.
 
23 A noho iho la na keiki o ka ohana hapa a Manase ma ia aina; hoomahuahua ae la lakou mai Basana aku a Baala-heremona a Senira, a hiki aku i ka mauna Heremona.
24 Eia na luna o ka ohana o ko lakou mau makuakane, o Epera, o Isi, o Eliela, o Azeriela, o Ieremia, o Hodavia, a o Iadiela, na kanaka koa ikaika, na kanaka kaulana, he poeluna ohana o ko lakou mau makuakane.
 
25 A ua lawehala lakou i ke Akua o ko lakou poe kupuna, a hele aku la e moe kolohe mamuli o na akua o na kanaka o ka aina, ka poe a ke Akua i luku ai imua o lakou.
26 A hoala ae la ke Akua o ka Iseraela i ka naau o Pula ke alii o Asuria, a me ka naau o Tilegatapilesera ke alii o Asuria, a lawe pio aku la oia ia lakou, i ka Reubena, i ka Gada, a me ka ohana hapa a Manase, a kai aku la ia lakou i Hala, i Habora, a i Hara, a i ka muliwai Gozana, a hiki i keia manawa.