6
EIA na keikikane a Levi; o Geresoma, o Kohata, a o Merari.
O na keikikane a Kohata; o Amerama, o Izehara, o Heberona, a o Uziela.
A o na keiki a Amerama; o Aarona, o Mose, a o Miriama. O na keikikane hoi a Aarona; o Nadaba, o Abihu, o Eleazara, a o Itamara.
 
Na Eleazara o Pinehasa, na Pinehasa o Abisua,
Na Abisua o Buki, na Buki o Uzi,
Na Uzi o Zerahia, na Zerahia o Meraiota,
Na Meraiota o Amaria, na Amaria o Ahituha,
Na Ahituba o Zadoka, na Zadoka o Ahimaaza,
Na Ahimaaza o Azaria, na Azaria o Iohanana,
10 Na Iohanana o Azaria, (ka mea ia ia ka oihana kahuna ma ka luakini a Solomona i hana'i i Ierusalema;)
11 Na Azaria o Amaria, na Amaria o Ahituba,
12 Na Ahituba o Zadoka, na Zadoka o Saluma,
13 Na Saluma o Hilekia, na Hilekia o Azaria,
14 Na Azaria o Seraia, na Seraia o Iehozadaka.
15 A hele aku la o Iehozadaka, i ka wa a Iehova i lawe pio aku ai i ka Iuda, a me ko Ierusalema ma ka lima o Nebukaneza.
 
16 Eia na keikikane a Levi; o Geresoma, o Kohata, a o Merari.
17 Eia na inoa o na keiki o Geresoma; o Libeni a o Simei.
18 A o na keikikane a Kohata, o Amerama, o Izihara, o Heberona, a o Uziela.
19 O na keikikane a Merari; o Meheli, a o Musi O lakou na ohana a ka poe Levi, mamuli o ko lakou mau kupuna.
20 Na Geresoma; o Libeni kana keiki, o Iahata kana keiki, o Zima kana keiki,
21 O Ioa kana keiki, o Ido kana keiki, o Zera kana keiki, o Ieaterai kana keiki.
22 O na keikikane a Kohata; o Aminadaba kana keiki, o Kora kana keiki, o Asira kana keiki,
23 O Elekana kana keiki, o Ebiasapa kana keiki, o Asira kana keiki,
24 O Tahata kana keiki, o Uriela kana keiki, o Uzia kana keiki, o Saula kana keiki.
25 A o na keikikane a Elekana, o Amasai, a o Ahimota;
26 O laua ka Elekana: o na keikikane a Elekana; o Zopai kana keiki, o Nahata kana keiki,
27 O Eliaba kana keiki, o Ierohama kana keiki, o Elekana kana keiki.
28 O na keikikane a Samuela; o Vaseni ka makahiapo, a o Abia.
29 O na keiki a Merari; o Maheli, o Libeni kana keiki, o Simei kana keiki, o Uza kana keiki,
30 O Simea kana keiki, o Hagia kana keiki, a o Asaia kana keiki.
 
31 O lakou ka poe a Davida i hoonoho ai maluna o ka oihana hoolea ma ka hale o Iehova, mahope mai o ka manawa i kau malie ai ka pahuberita.
32 A hookauwa aku la lakou imua o kahi i ku ai ka halelewa anaina, me ka hoolea ana, a hiki i ka manawa a Solomona i hana'i ka hale o Iehova i Ierusalema: alaila ku iho la lakou i ka lakou oihana ma ko lakou mau papa.
33 Eia ka poe nana i ku me ka lakou poe keiki. O na keiki a ka Kohata; o Hemana he mea hoolea, ke keiki a Ioela, ke keiki a Samuela,
34 Ke keiki a Elekana, ke keiki a Iehorama, ke keiki a Eliela, ke keiki a Toa.
35 Ke keiki a Zupa, ke keiki a Elekana, ke keiki a Mahata, ke keiki a Amasai,
36 Ke keiki a Elekana, ke keiki a Ioela, ke keiki a Azaria, ke keiki a Zepania,
37 Ke keiki a Tahata, ke keiki a Asira, ke keiki a Ebiasapa, ke keiki a Kora,
38 Ke keiki a Izahara, ke keiki a Kohata, ke keiki a Levi, ke keiki a Iseraela.
39 A o kona hoahanau o Asapa, ka mea i ku ma kona lima akau, o Asapa ke keiki a Berakia, ke keiki a Simea,
40 Ke keiki a Mikaela, ke keiki a Baaseia, ke keiki a Malekia,
41 Ke keiki a Eteni, ke keiki a Zera, ke keiki a Adaia,
42 Ke keiki a Etana, ke keiki a Zima, ke keiki a Simei,
43 Ke keiki a Iahata, ke keiki a Geresoma, ke keiki a Levi.
44 A ma ka lima hema ko lakou poe hoahanau, na mamo a Merari. O Etana ke keiki a Kisi, ke keiki a Abedia, ke keiki a Maluka,
45 Ke keiki a Hasabia, ke keiki a Amazia, ke keiki a Hilekia,
46 Ke keiki a Amezi, ke keiki a Bani, ke keiki a Samera,
47 Ke keiki a Maheli, ke keiki a Musi, ke keiki a Merari, ke keiki a Levi.
48 Ua hoonohoia hoi ko lakou poe hoahanau o ka Levi i kela hana keia hana a pau o ka halelewa, ka hale o ke Akua.
 
49 Aka, o Aarona a me kana mau keiki, mohai aku la lakou mala na o ke kuahu no ka mohaikuni, a maluna o ke kuahu no ka mea ala, a no ka hana a pau o ke keena kapu, a e mohai kalahala no ka Iseraela, e like me na mea a pau a Mose ke kauwa na ke Akua i kauoha ai.
50 Aia na keikikane a Aarona; o Eleazara kana keiki, o Pinehasa kana keiki, o Abisua kana keiki,
51 O Buki kana keiki, o Uzi kana keiki, o Zerahia kana keiki,
52 O Meraiota kana keiki, o Amaria kana keiki, o Ahituba kana keiki,
53 O Zadoka kana keiki, o Ahimaaza kana keiki
 
54 Eia ko lakou mau wahi noho, ma ko lakou mau halelewa, iloko o ko lakou mau aina, ko na mamo a Aarona, ko na ohana a Kohata; no ka mea, no lakou ka haawina.
55 A haawi aku la lakou ia Heberona no lakou, ma ka aina o ka Iuda, a me na kula o ia wahi a puni.
56 Aka, o na aina mahiai o ke kulanakauhale, a me na kauhale ilaila, haawi aku la lakou ia mau mea no Kaleba ke keiki a Iepune.
57 A haawi aku la lakou i na kulanakauhale o ka Iuda no na mamo a Aarona, o Heberona ka puuhonua, o Libena me na kula ilaila, o Iatira, a o Esetemoa me ko lakou mau kula,
58 O Hilena me kona kula, o Debira a me kona kula,
59 O Asana a me kona kula, a o Betesemesa a me kona kula:
60 A ma ko ka ohana a Beniamina; o Geba me kona kula o Alemeta me kona kula, a o Anatota me kona kula. O na kulanakauhale a pau ma ko lakou mau ohana he umikumamakolu na kulanakauhale.
 
61 No na mamo a Kohata i koe o ka ohana ma ia lahuikanaka, i kaa no lakou he umi mau kulanakauhale o ka ohana hapa, oia ka ohana hapa a Manase.
62 A no ka poe mamo a Geresoma, ma ka lakou mau ohana, he umikumamakolu na kulanakauhale o ka ohana a Isekara, a o ka ohana a Asera, a o ka ohana a Napetali, a o ka ohana a Manase i Basana.
63 A kaa aku no na mamo a Merari, ma ka lakou mau ohana, he umikumamalua na kulanakauhale o ka ohana a Reubena, a o ka ohana a Gada, a o ka ohana a Zebuluna.
64 Na ka poe mamo a Iseraela i haawi aku no ka Levi ia mau kulanakauhale a me ko lakou mau kula.
65 A haawi aku la lakou ma ka puu ana ia mau kulanakauhale i kapaia ma na inoa, noloko o ka ohana o na mamo a Iuda, a noloko o ka ohana o na mamo a Simeona, a noloko o ka ohana o na mamo a Beniamina.
 
66 A i kekahi mau ohana o na mamo a Kohata, ia lakou na kulanakauhale o na mokuna o lakou ma ko ka ohana a Eperaima.
67 A haawi aku la lakou i na kulanakauhale puuhonua, o Sekema ma ka mauna Eperaima me kona kula, a o Gezera hoi me kona kula,
68 A o Iokemeama me kona kula, a o Betehorona me kona kula,
69 A o Aialona me kona kula, a o Gatarimona me kona kula:
70 A noloko o ka ohana hapa a Manase; o Anera me kona kula, a o Ibeleama me kona kula no ke koena o ka ohana mamo a Kohata.
 
71 A no na mamo a Geresoma, o Golana i Basana me kona kula, a o Asetarota me kona kula, noloko o ko ka ohana hapa a Manase:
72 A noloko o ko ka ohana o Isekara; o Kedesa me kona kula, o Daberata me kona kula,
73 O Ramota me kona kula, a o Anema me kona kula:
74 A noloko o ko ka ohana a Asera; o Masala me kona kula, a o Abedona me kona kula,
75 O Hukoka me kona kula, a o Rehoba me kona kula.
76 A noloko o ko ka ohana a Napetali: o Kedesa i Galilaia me kona kula, a o Hamona me kona kula, a o Kiriataima me kona kula,
 
77 A no ke koena o na mamo a Merari, noloko o ka ohana a Zebuluna, o Rimona me kona kula, a o Tabora me kona kula:
78 A ma kela kapa o Ioredane e kupono ana i Ieriko, ma ka aoao hikina o Ioredane, noloko o ko ka ohana a Reubena, o Bezera ma ka waoakua me kona kula, a o Iahaza me kona kula,
79 O Kedemota hoi me kona kula, a o Mepaata me kona kula:
80 Noloko hoi o ko ka ohana a Gada; o Ramota i Gileada me kona kula, a o Mahanaima me kona kula,
81 A o Hesebona me kona kula, a o Iazera me kona kula.