7
EIA na keikikane a Isakara; o Tola, o Pua, o Iasuba, a o Simerona, eha.
A o na keikikane a Tola; o Uzi, o Repaia, o Ieriela, o Iahemai, o libesama, a o Semuela, na luna o ka ohana a ko lakou makuakane, a Tola: he poe kanaka koa ma ko lakou hanauna; a ua heluia lakou i ka wa ia Davida, he iwakaluakumamalua tausani, a me na haneri keu eono.
A o ke keiki a Uzi; o Izerahia; a o na keiki a Izerahia; o Mikaela, o Obadia, o Ioela, o Isia, elima: he poe luna lakou a pau.
A me lakou pu, ma ko lakou mau hanauna, a mamuli o ka ohana a ko lakou mau makua, na poe koa no ke kaua, he kanakolukumamaono tausani: no ka mea, he nui na wahine a lakou, a me na keiki.
A o ko lakou poe hoahanau iwaena o na ohana a pau a Isekara, he poe kanaka koa ikaika lakou, a i heluia lakou a pau ma ko lakou mau hanauna, he kanawalukumamahiku tausani.
 
Na Beniamina o Bela, o Bekera, a o Iediaela, ekolu.
O na keikikane a Bela; o Ezebona, o Uzi, o Uziela, o Ierimota, a o Iri, elima; na luna o ka ohana a ko lakou makuakane, he poe koa ikaika; ua heluia ma ko lakou mau hanauna, he iwakaluakumamalua tausani, a me ke kanakolukumamaha.
O na keikikane a Bekera; o Zemira, o Ioasa, o Eliezera, o Elioenai, o Omeri, o Ierimota, o Abia, o Anatota, a o Alameta. O lakou nei a pau na keikikane a Bekera.
A o ka helu ana o lakou mamuli o ko lakou kuauhau, ma ko lakou mau hanauna, na luna o ka ohana a ko lakou poe kupuna, he poe koa ikaika, he iwakalua tausani a me na haneri keu elua.
10 O ke keikikane hoi a Iediaela; o Bdehana; a o na keikikane a Bilehana; o Ieusa, o Beniamina, o Ehuda, o Kenaana, o Zetana, o Taresisa, a o Ahisahara.
11 O keia poe a pau na keiki a Iediaela; ma na poo o ko lakou mau kupuna, he poe kanaka koa ikaika, he umikumamabiku tausani a me na haneri keu elua, ua makaukau e hele aku i ke kaua e kaua aku.
12 O Supima hoi, a o Hupima, na keiki a Ira laua o Husima, na keiki a Ahera.
 
13 O na keikikane a Napetali; o Iaziela, o Guni, o Iezera, o Saluma; na keiki a Bileha.
 
14 O na keikikane a Manase; o Aseriela, oia ka kana wahine i hanau ai: (na kana haiawahine na ka Arama i hanau o Makira, o ka makuakane o Gileada:
15 Lawe ae la o Makira i ke kaikuwahine o Hupima a me Supima i wahine nana, a o Maaka ka inoa o ko laua kaikuwahine;) a Zelopehada ka inoa o ka lua; a he mau kaikamahine na Zelopehada.
16 Na Maaka na ka wahine a Makira i hanau he Keikikane, a kapa iho la ia i kona inoa o Peresa; a o Seresa ka inoa o kona kaikaina; a o Ulama laua o Rakema, na keikikane ana.
17 A o ke keikikane a Ulama, o Bedana. O lakou na keiki a Gileada, ke keiki a Makira, ke keiki a Manase.
18 Na kona kaikuwahine na Hamoleketa i hanau o Isoda, o Abiezera, a o Mahala.
19 O na keikikane a Semida, o Ahiana, o Sekema, o Likehi, a o Aniama.
 
20 A o na keikikane a Eperaima; o Sutela, a o Bereda kana keiki, a o Tahata kana keiki, a o Elada kana. keiki, a o Tahata kana keiki,
 
21 O Zabada kana keiki, o Sutela kana keiki, a o Ezera laua o Eleada, na mea a ka poe kanaka o Gata i hanau ma ia aina i pepehi ai, no ka mea, iho mai la lakou e lawe aku i ko lakou poe holoholona.
22 Kanikau iho la o Eperaima ko laua makuakane i na la he nui loa, a hele mai la kona poe hoahanau e hooluolu ia ia.
 
23 Ia ia i komo aku ai iloko i kana wahine, hapai iho la oia, a hanau mai la he keikikane, kapa iho la kela ia ia o Beria, no ka poino i hiki mai i kana ohana.
24 (A o kana kaikamahine o Sera, nana i kukulu ia Betehorona lalo, a me luna, a me Uzenesera.)
25 A o Repa kana keiki, a o Resepa hoi, o Tela kana keiki, o Tahana kana keiki,
26 O Laadana kana keiki, o Amihuda kana keiki, o Elisama kana keiki,
27 O Nona kana keiki, o Iehosua kana keiki.
 
28 A o ko lakou mau aina a me na noho ana, o Betela a me kolaila mau kulanahale; a ma ka hikina, o Naarana, a ma ke komohana o Gezera me na kulanahale olaila; o Sekema hoi, a me kolaila mau kulanahale, a hiki i Gaza me na kulanahale olaila:
29 A ma na palena o na mamo a Manase, o Beteseana a me kona mau kulanahale, o Taanaka a me kona mau kulanahale, o Megido a me kona mau kulanahale, o Dora a me kona mau kulanahale. Ma neia mau wahi i noho ai na mamo a Iosepa ke keiki a Iseraela.
 
30 Eia na keikikane a Asera; o Imena, o Isua, o Isuai, o Beria; a o Sera ko lakou kaikawahine.
31 O na keikikane a Beria; o Hebera, a o Malekiela ka makuakane o Birezavita.
32 Na Hebera o Iapeleta, o Somera, o Hotama; a o Sua ko lakou kaikuwahine.
33 O na keikikane a Iapeleta; o Pasaka, o Bimehala, a o Asevata: o lakou nei na keiki a Iapeleta.
34 A o na keikikane a Samera; o Ahi a Rohega, o Iehuba, a o Arama.
35 A o na keikikane o kona hoahanau, o Helema; o Zopeha, o Imera, o Selesa, a o Amala.
36 O na keikikane a Zopa; o Sua, a o Harenepera, o Suala, o Beri, a o Imera,
37 O Bezera, o Hoda, o Sama, o Silisa o Iterana, a o Beera.
38 A o na keikikane a Ietera; o Iepune, o Pisepa, a o Ara.
39 A o na keikikane a Ula; o Ara, o Haniela, a o Rezia.
40 O lakou nei a pau na keiki a i Asera, na luna o ka ohana o ko lakou makuakane, na kanaka koa ikaika i waeia, he poe pookela o na luna. A o ko lakou helu ana ma ka hanauna o lakou, ka poe i makaukau no ke kaua, a no ka hooukakaua, he iwakaluakumamaono tausani kanaka.