10
LALAU iho la hoi, ka Aarona mau keiki o Nadaha a me Abihu, i ko laua mau ipuahi, a hahao ae la i ke ahi maloko, a kau hoi i ka mea ala maluna iho, a mohai aku la i ke ahi o ma ke alo o Iehova ka mea ana i kauoha ole ai ia laua.
Puka mai la hoi ke ahi mai ke alo mai o Iehova, a ai iho la ia laua, a make iho la laua imua o Iehova.
Alaila olelo ae la o Mose ia Aarona, O ka mea keia a Iehova i olelo mai ai, i ka i ana, E hoanoia mai no wau e ka poe e hookokoke mai io'u nei, a e hoonaniia mai hoi au ma ke alo o na kanaka a pau. A hakanu iho la o Aarona.
Kahea ae la hoi o Mose ia Misaela, a me Elezapana, na keiki a Uziela, ka hoahanau o ko Aarona makua, i aku la hoi ia laua, E hookokoke mai, o lawe aku i ko olua mau hoahanau mai ke alo aku o ke keenakapu, mawaho o kahi e hoomoana ai.
Hookokoke ae la hoi laua, a halihali ae la ia laua iloko o ko laua mau kapa mawaho o kahi e hoomoana'i, e like me ka Mose olelo.
Olelo aku la hoi o Mose ia Aarona, a me Eleazara, a me Itamara, kana mau keiki, Mai wehe ae i ko oukou mau poo, aole hoi e uhae i ko oukou mau kapa, o make oukou, a kau mai ka inaina maluna o ka poe kanaka a pau; aka e uwe ko oukou poe hoahanau, ka ohana a pau o Iseraela, i ka aa ana a Iehova i kuni iho ai.
Aole hoi oukou e hele mawaho o ka puka o ka halelewa o ke anaina, o make oukou; no ka mea, maluna o oukou ka aila poni o Iehova. A hana iho la lakou e like me ka olelo a Mose.
 
A olelo mai la o Iehova ia Aarona, i mai la,
Mai inu i ka waina a me ka mea ona, o oe a me kau mau keiki me oe, i ka wa e hele ai oukou iloko o ka halelewa o ke anaina, o make oukou: he kanawai mau no ia i na hanauna o oukou;
10 I hiki hoi ia oukou ke hookaawale iwaena o ka hoano, a me ka hoano ole, a iwaena o ka haumia a me ka maemae;
11 A e ao aku hoi oukou i na mamo a Iseraela, i na kanawai a pau a Iehova i olelo mai ai ia lakou, ma ka lima o Mose.
 
12 Olelo ae la hoi o Mose ia Aarona, a ia Eleazara, a ia Itamara, i kana mau keiki i koe mai, E lawe i ka mohaiai i koe mai o na mohai o Iehova i kamnahaia'ku ai ma ke ahi, a e ai ia mea me ka hu ole kokoke i ke kuahu; no ka mea, he mea hoano loa ia.
13 E ai hoi oukou ia mea ma kahi hoano; no ka mea, nau no ia, a na kau mau keiki noloko o na mohai o Iehova i kanmahaia ma ke ahi; no ka mea, pela wau i kauohaia mai ai.
14 E ai hoi oukou i ka umauma luli, a me ka uha mua hoali ma kahi maemae, o oe, a me kau mau keiki, a me kau mau kaikamahine me oe; no ka mea, o kou kuleana ia, a me ko na keiki au, o na mea i haawiia noloko o na alana o na mohaihoomalu a na mamo a Iseraela.
15 E lawe mai lakou i ka uha hoali a me ka umauma luli me na mohai kaikea kuniia, e hooluli i mohaihoali ma ke alo o Iehova; a e lilo ia nau a na kau mau keiki me oe, ma ke kanawai mau loa, e like me ka Iehova kauoha.
 
16 Imi ikaika ae la o Mose i ke kao mohailawehala, aia hoi, ua puhiia; a na huhu oia ia Eleazara a ia Itamara na keiki a Aarona i koe mai, i ae la,
17 No ke aha la i ai ole ai olua i ka mohailawehala ma kahi hoano, no ka mea, he mea hoano loa, a ua haawiia ia oukou, o hali i ka hewa o ke anaina, e hana hoi i kalahala uo lakou ma ko alo o Iehova!
18 Eia hoi, aole i laweia mai ke koko maloko o kahi hoano, he pono no i ai io oukou ia mea ma kahi hoano, me a'u i kauoha aku ai.
19 A olelo ae la o Aarona ia Mose, Eia hoi, i keia la ua mohai aku laua i ka laua mohailawehala a me ka laua mohaikuni ma ke alo o Iehova; a ua loaa ia'u na mea e like me nei: a ina i ai au i ka mohailawehala, i keia la, ua pono anei ia i na maka o Iehova!
20 A lohe o Mose, he pono ia i kona manao.