13
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose a me Aarona, i mai la,
A loaa i ke kanaka ka pehu ana ma ka ili o kona io, a o ka pehupala paha, a o kahi lilelile paha, a iloko no o ka ili o kona io e like me ka mai lepera; alaila e laweia mai oia io Aarona la ke kahuna, a i kekahi paha o na keiki ana, na kahuna pule;
A e nana iho ke kahuna pule i ka mai iloko o ka ili o kona io, a i lilo ka huluhulu iloko o ka mai i keokeo, a ina malalo iho o ka ili o kona io ka mai i ikeia, he mai lepera ia; a e nana ae ke kahuna ia ia a e olelo aku, he haumia ia.
A ina he keokeo kahi lilelile iloko o ka ili o kona io, a ina aole malalo ia o ka ili i ka ikeia, aole hoi i lilo kolaila huluhulu i keokeo; alaila e papani i ka mea mai, i na la ehiku.
A i ka hiku o ka la e nana hou aku ke kahuna ia ia; aia hoi, ina aole ai ka mai, aole hoi i nui ae maloko o ka ili; alaila e papani hou ke kahuna ia ia i na la hou ehiku.
A i ka hiku o ka la, e nana hou aku ke kahuna ia ia; aia hoi, ina i eleele iki mai ka mai, aole hoi i nui ae ka mai iloko o ka ili, alaila e olelo ke kahuna he maemae oia; he pehupala ia, e holoi oia i kona kapa, a e maemae ia.
 
Aka ina i nunui ae ka pehupala iloko o ka ili, mahope iho o kona ikeia ana e ke kahuna, e ike hou ia oia e ke kahuna pule.
A ina i ike ke kahuna pule, aia hoi, ua nunui ae ka pehupala iloko o ka ili, alaila e olelo aku ke kahuna, ua haumia ia, he lepera ia mai.
 
A ina he mai lepera iloko o ke kanaka, e laweia mai oia i ke kahuna pule;
10 A e nana aku ke kahuna ia ia; aia hoi, ina he keokeo ka pehu ana iloko o ka ili, a ua hoolilo ae i ka huluhulu i keokeo, a he io kupu maloko o ka pehu ana,
11 He mai lepera kahiko ia iloko o ka ili o kona io, a e olelo ke kahuna he haumia oia, aole e papani ae ia ia, no ka mea he haumia ia.
12 Ina i poha ka mai lepera iloko o ka ili, a paapu i ka lepera ka ili o ka mea mai lepera mai kona poo a hiki i kona kapuwai, ma kela wahi keia wahi a puni a ke kahuna i nana ai:
13 Alaila, e noonoo ae ke kahuna; aia hoi, ina ua paapu kona io a pau i ka mai lepera, e olelo ae no ia he maemae ka mea mai; ua pau ae i ke keokeo, he maemae oia.
14 Aka i na la i ikeia ka io kupu iloko ona, e haumia no ia.
15 A e nana hoi ke kahuna i ka io, a e olelo aku hoi he haumia ia; he haumia ka io, he mai lepera ia.
16 A ina i ano hou ka io, a lilo ia i keokeo, e hele hou mai no ia i ke kahuna pule;
17 A e nana ke kahuna ia ia; aia hoi, ina ua lilo ka mai i keokeo, alaila e olelo ke kahuna, he maemae ka mea mai; he maemae no ia.
 
18 A o ka io hoi maloko ona, a maloko o kolaila ili, he mai hehee, a ua ola ia;
19 A ina ma kahi o ka mai hehee, he pehu keokeo, he wahi lilelile paha, he keokeo, he ula iki nae, a i hoikeia'e i ke kahuna pule;
20 A ike ke kahuna, aia hoi, malalo o ka ili ia i ka ikeia, a ua lilo kolaila huluhulu i keokeo, alaila e olelo ke kahuna he haumia ia: he mai lepera ia i poha mai, mailoko mai o ka mai hehee.
21 A ina i nana ke kahuna ia mea, aia hoi, aole huluhulu keokeo malaila, aole hoi ia maloko o ka ili, aka he eleele iki; alaila e papani aku ke kahuna ia ia i na la ehiku;
22 A ina e palahalaha nui ae ia ma ka ili, alaila e olelo ke kahuna he haumia ia, he mai ino ia.
23 Aka ina e mau kahi lilelile ma kona wahi no, aole palahalaha ae, he wewela ia; a e olelo ke kahuna he maemae ia.
 
24 A ina he io iloko o ka ili kahi i wewela ai a he wahi lilelile keokeo ko ka mea e wewela ana, he ulaula iki paha, he keokeo paha;
25 Alaila e nana ke kahuna ia mea; aia hoi, ina ua lilo ka huluhulu maloko o kahi lilelile, i keokeo, a malalo o ka ili ia i ke ikeia, he mai lepera ia i pahu mai mai loko mai o ka wela: nolaila e olelo ai ke kahuna he haumia ia; he mai lepera ia.
26 A ina e nana ke kahuna ia mea, aia hoi, aole huluhulu keokeo ma kahi lilelile, aole hoi ia malalo o kekahi ili, aka he eleele iki; alaila e papani aku ke kahuna ia ia i na la ehiku.
27 A i ka hiku o ka la, e nana hou ke kahuna ia ia; a ina ua palahalaha nui ae ia ma ka ili, alaila e olelo ke kahuna he haumia ia; he mai lepera ia.
28 A ina e mau kahi lilelile i kona wahi iho, aole palahalaha ae ma ka ili, aka he eleele iki nae ia, he pehu ia o ka wela, a e olelo ke kahuna he maemae ia; he hoailona ia o ka wela.
 
29 Ina he mai ko ke kanaka paha, ko ka wahine paha ma ke poo paha, ma ka umiumi paha:
30 Alaila e nana ke kahuna i ka mai ino, aia hoi, ina malalo ia o ka ili i ka ikeia, a malaila ke oho melemele lahilahi; alaila e olelo ke kahuna he haumia ia, he mai lepera ia, he mai lepera ma ke poo paha, a ma ka umiumi paha.
31 A ina e nana ke kahuna i ka mai lepera, aia hoi, aole malalo iho ia o ka ili i ka ikeia, aole hoi oho eleele iloko ona; alaila e papani aku ke kahuna i ka mea mai lepera i na la ehiku:
32 A i ka hiku o ka la, e nana hou ke kahuna i ka mai; aia hoi, i palahalaha ole ae ka mai lepera, aole hoi oho melemele malaila, aole hoi ka mai lepera malalo o ka ili;
33 E kahiia oia, aka aole e kahi i ka mai lepera; a e papani aku ke kahuna i ka mea mai lepera i na la hou ehiku.
34 A i ka hiku o ka la, e nana hou ke kahuna i ka mai lepera; aia hoi, ina aole palahalaha ae ka mai lepera ma ka ili, aole hoi ia malalo o ka ili i ka ikeia; alaila e olelo ke kahuna he maemae ia, a e holoi oia i kona kapa, a e maemae no hoi.
35 Aka ina i palahalaha nui ae ka mai lepera ma ka ili mahope o kona maemae ana,
36 Alaila e nana ko kahuna ia ia; aia hoi, ina ua palahalaha ae ka mai lepera ma ka ili, aole e imi ke kahuna i ke oho melemele, he haumia no ia.
37 Aka ina he mau ko ka mai lepera i ka ikeia, a ua kupu ke oho eleele iloko, ua ola ia mai lepera, he maemae no oia: a e olelo ke kahuna he maemae ia.
 
38 A ina he mau wahi lilelile, he lilelile keokeo ko ke kanaka paha, ko ka wahine paha, iloko o ko laua ili;
39 Alaila e nana ke kahuna, aia hoi, ina he keokeo eleele iki, he wahi ahinahina ia e ulu ana iloko o ka ili; he maemae no ia.
 
40 A o ke kanaka ua haule iho kona lauoho mai kona poo iho, he ohule ia, he maemae nae.
41 A o ke kanaka ua haule ka lauoho mai kahi e kokoke ana i kona maka, he lae ohule ia, he maemae nae.
42 A ina ma kahi ohule o ke poo, a o ka lae paha he mai keokeo ulaula iki; he mai lepera ia i kupu ma kona poo ohule, a ma kona lae ohule paha.
43 Alaila e nana ke kahuna pule ia mea; aia hoi, ina o ka pehu ana o ka mai he ulaula keokeo, ma kona poo ohule paha, a ma kona lae ohule paha, e like me ka mai lepera i ka nanaia ma ka ili o ka io;
44 He kanaka lepera ia, he haumia; e olelo ke kahuna, he haumia loa ia, ma kona poo kona mai.
 
45 A o ka lepera iloko ona ka mai, e uhaeia kona kapa, a e papale ole kona poo, a e uhi i kona lehelehe luna, a e kahea aku, He haumia, he haumia.
46 I na la a pau e noho ai ka mai iloko ona, e maemae ole no ia; he haumia no, e noho kaawale ia, mawaho o kahi hoomoana kona wahi e noho ai.
 
47 O ke kapa hoi koloko ona ka mai lepera, ina he kapa hula hipa, ina he kapa olona;
48 Ina ma ka maaweloloa, a ina ma ka maawepokopoko, o ke olona paha, o ka huluhipa; a ina ma ka ili, a ina ma kekahi mea i hanaia o ka ili;
49 A ina he omaomao iki, a he ulaula iki ka lepera iloko o ke kapa paha, a iloko paha o ka ili, a iloko paha o ka maaweloloa, a ma ka maawepokopoko paha, a iloko paha o ka mea i hanaia no ka ili; he mai lepera ia, a e hoikeia ia i ke kahuna pule.
50 A e nana ke kahuna i ka lepera, a e papani aku i ka mea lepera i na la ehiku.
51 A i ka hiku o ka la, e nana aku oia i ka lepera; a ina i palahalaha ae ka lepera iloko o ke kapa, ina maloko o ka maaweloloa, o ina ma ha maawepokopoko, a ina ma ka ili, a ina ma ka mea i hanaia no ka ili; he lepera aai ia, he haumia no ia.
52 E puhi hoi oia ia kapa, ina he maaweloloa, ina he maawepokopoko, a ina ma ka huluhipa, ina ma ke olona, a ina ma ko ka ili, kahi e noho ai ka lepera; no ka mea he lepera aai ia, a hoopauia ia i ke ahi.
 
53 A ina e nana ke kahuna, aia hoi, aole i palahalaha ae ka lepera iloko o ke kapa, ma ka maaweloloa, ka maawepokopoko, a ma ka mea paha i hanaia no ka ili;
54 Alaila e kauoha ke kahuna e holoi lakou i ka mea lepera, a e papani hou oia i na la hou ehiku;
55 A e nana ke kahuna i ka lepera mahope o ka holoi ana; aia hoi, ina aole ano hou, aole i palahalaha ae ka lepera, he haumia no ia; e puhi oe ia mea i ke ahi, ua aai no ia, ua kuakea ma ke kua a ma ke alo paha.
 
56 A ina e nana ke kahuna, aia hoi, ua eleele iki ka lepera mahope iho o ka holoi ana ia mea; alaila e uhae oia ia mea mailoko ae o ke kapa paha, a o ka ili paha, a o ka maaweloloa paha, a o ka maawepokopoko paha:
57 A i ike mau ia ia iloko o ke kapa, ina ma ka maaweloloa, a ina ma ka maawepokopoko, a ina ma ka mea ili, he mea e palahalaha ana; e puhi oe i ka mea lepera i ke ahi.
58 A o ke kapa, o ka maaweloloa, a o ka maawepokopoko, a o ka mea ili, au e holoi ai, ina ua haalele aku ka lepera mailaila aku, alaila e holoi hou ia'e ia mea, a e maemae no.
 
59 Oia ke kanawai o ka lepera iloko o ke kapa huluhipa, a he olona, ma ka maaweloloa paha, ka maawepokopoko paha, a he mea ili paha, a e olelo ai he maemae, a e olelo ai hoi he haumia.