26
MAI hana oukou i na akuakii, a me na kii kalaiia no oukou; aole hoi e kukulu i kii ku, aole hoi e hooka i kii pohaku ma ko oukou aina e kulou iho ia ia; no ka mea, owau no Iehova ko oukou Akua.
 
E malama oukou i ko'u mau Sabati, a e hoano i ko'u keenakapu: owau no Iehova,
 
Ina e hele oukou ma ko'u mau kanawai, a e malama hoi i ka'u mau kauoha, a e hana hoi ma ia mau mea;
Alaila e haawi aku ai au i ka ua no oukou i ka wa pono, a e haawi mai ka aina i kona mea ulu, a e hoohua mai na laau i ko lakou hua.
A o ko oukou wa e hahi ai ana e hiki aku ia i ka wa e ohi hua waina ai, a o ka wa e ohi hua waina ai e hiki aku ia i ka wa e lulu hua ai; a e ai oukou i ka oukou berena a maona, a e noho maluhia oukou ma ko oukou aiua.
A e haawi aku no wau i ka malu ma ko oukou aina, a e moe iho oukou ilalo, aohe mea nana oukou e hooweliweli; ae hoopau aku au i na holoholona ino mailoko aku o ko oukou aina; aole hoi e hele ae ka pahikaua mawaena ae o ko oukou aina,
E alualu oukou i ko oukou poe enemi, a e haule lakou i ka pahikaua mamua o oukou.
Elima o oukou e alualu i ka haneri, a he haneri o oukou e hooanhee i na tausani he umi; a e haule ko oukou poe enemi imua o oukou i ka pahikaua.
No ka mea, e manao aku no au ia oukou, a e hana aku au ia oukou e hua ae, a e hoonui aku au ia oukou, a e hoopaa aku au i kau berita me oukou.
10 A e ai oukou i ka mea kahiko, a e lawe mai i ka mea kahiko iwaho, no ka mea hou.
11 A e hoonoho au i kuu halelewa iwaena o oukou, aole hoi e hoowahawaha ko'u uhane ia oukou.
12 A e hele au iwaena o oukou, a owau no ko oukou Akua, a e noho oukou i kanaka no'u.
13 Owau no Iehova ko oukou Akua ka mea nana oukou i lawe mai nei, mai ka aina mai o Aigupita, i ole ai oukou e noho kauwa paa no lakou; a ua moku ia'u na mea e paa ai ka oukou auamo, a hookupono ia oukou i ka hele ana.
 
14 Aka ina e lohe ole oukou ia'u, aole hoi e hana ma keia mau kauoha a pau;
15 A ina e hoowahawaha oukou i ka'u mau kauoha, a e inaina mai ko oukou uhane i ko'u mau kanawai, i ole ai oukou e hana ma ka'u mau kauoha a pau, aka e pale ou kou i ka'u berita;
16 Na'u no keia e hana ai ia oukou, e hoomaopopo au maluna o oukou i ka makau, a me ka hokii, a me ka li wela e pau ai na maka, a e ehaeha ai ka naau: a e lulu make hewa oukou i ko oukou hua, no ka mea, na ko oukou mau enemi ia e ai.
17 E hooku e hoi au i ko'u maka ia oukou, a e lukuia oukou imua o ko oukou poe enemi: a o ka poe inaina ia oukou e alii ae maluna o oukou, a e auhee oukou i ka alualu ole ai o kekahi ia oukou.
18 A ina aole oukou e hoolohe mai ia'u no keia mea, alaila e hoopai pahiku hou aku au ia oukou no ko oukou mau hewa.
19 A e wahi aku au i ka haaheo o ko oukou mana; a e hoolilo au i ko oukou lani me he hao la, a i ko oukou honua me he keleawe la.
20 A e lilo ko oukou ikaika i ole; no ka mea, aole e haawi mai ko oukou aina i kona mea ulu, aole hoi e hoohua na laau o ka aina i ko lakou mau hua,
 
21 A ina e hele ku e oukou ia'u, aole hoi e hoolohe mai ia'u, e hooili pahiku hou aku au i na mea ino maiuna o oukou, e like me ko oukou mau hewa.
22 E hoouna no hoi au i na holoholona hihiu iwaena o oukou e kaili ae i ka oukou mau keiki, a e luku hoi i ko oukou holoholona, a e houuku ia oukou, a e neoneo ae ko oukou mau alanui.
 
23 A ina aole oukou e hooponoia e au ma keia mau mea, aka, e hele ku e no oukou ia'u,
24 Alaila e hele ku e aku au ia oukou, a e hoopai pahiku aku au ia oukou no ko oukou mau hewa.
25 A e lawe au i ka pahikaua maluna o oukou e hoopai ana no ka berita; a akoakoa oukou iloko o ko oukou mau kulanakauhale, e hoouua aku au i ka mai ahulau iwaena o oukou; a e haawiia'ku oukou i ka lima o ka enemi.
26 Aia haki ia'u ke kookoo o ka oukou berena, alaila e kahumu na wahine he umi i ka oukou berena ma ka umu hookahi, a e haawi hou lakou i ka oukou berena ia oukou, ma ke kaupaona; a e ai hoi oukou, aole hoi e maona.
 
27 A ina aole oukou e hoolohe mai ia'u no keia, aka, e hele ku e no oukou ia'u;
28 Alaila e hele ku e aku au ia oukou, me ka huhu; a na'u, na'u no oukou e hahau pahiku aku no ko oukou hewa,
29 A e ai oukou i ka io o ka oukou mau keikikane, a o ka io no o ka oukou mau kaikamahine ka oukou e ai ai.
30 A e hoopau aku au i ko oukou mau wahi kiekie, a e kua iho au i ko oukou mau kii, a e hoolei aku wau i ko oukou mau kupapau maluna iho o na kupapau o ko oukou mau kii a e hoowahawaha aku ko'u uhane ia oukou.
31 A e hooneoneo aku au i ko oukou mau kulanakauhale, a e hookae no au i ko oukou mau keenakapu, aole hoi au e honi aku i ke ala o ko oukou mea ala.
32 A e hooneoneo aku au i ka aina, a, nolaila e ilihia'i ko oukou poe enemi e noho ana malaila.
33 A e hooleilei aku au ia oukou iwaena o na lahuikanaka, a e unuhi ae au i ka pahikaua mahope o oukou; a e neoneo ae ko oukou aina, a e noho ole ia ko oukou mau kulanakauhale.
 
34 Alaila e loaa i ka aina kona mau Sabati, i kona mau la e neoneo ai, a e noho ai hoi oukou ma ka aina o ko oukou mau enemi; alaila e maha ai ka aina, a e loaa ia ia kona mau Sabati.
35 I kona mau la e neoneo ai, e maha no ia; no ka mea, aole ia i maha i ko oukou mau Sabati, ia oukou i noho ai maluna ona.
36 A maluna o ko oukou poe e koe ana, e hooili ai au i ka maule ana iloko o ko lakou mau naau, ma na aina o ko lakou mau enemi; a o ka leo o ka lau i puehuia e hooauhee aku ia lakou, a e auhee lakou, me he auhee ana la mai ka pahikaua aku; a haule no lakou i ka wa e ole ai he mea alualu.
37 A e hina lakou kekahi maluna o kekahi me he mea la mamua o ka pahikaua, i ka wa e ole ai he mea alualu; aole hoi e hiki iki ia oukou ke ku imua o ko oukou poe enemi.
38 A e make oukou mawaena o na lahuikanaka, a e ai no ka aina o ko oukou poe enemi ia oukou.
39 A o ke koena o oukou, e mae ae lakou iloko o ko lakou hewa, ma na aina o ko oukou poe enemi; a iloko hoi o ka hewa o ko lakou mau makua lakou e mae pu ai me lakou.
 
40 Ina e hai mai lakou i ko lakou hewa, a me ka hewa o ko lakou mau makua, a me ka lawehala a lakou i hana hewa mai ai ia'u, a ua hele ku e hoi lakou ia'u;
41 A hele ku e hoi au ia lakou, a ua lawo ae hoi ia lakou ma ka aina o ko lakou poe enemi; ina hoi e hoohaahaaia ko lakou mau naau okipoepoe ole ia, a ilaila e ae ai lakou i ka hoopai ana i ko lakou hewa;
42 Alaila e hoomanao aku au i kuu berita me Iakoba, a me kuu berita hoi me Isaaka, a me kuu berita hoi me Aberahama ka'u e hoomanao ai, a e hoomanao hoi au i ka aina.
43 E haaleleia hoi ka aina e lakou, a e loaa ia ia kona mau Sabati, i kona wa e waiho neoneo ai, aole o lakou; a e ae lakou i ka hoopai ana i ko lakou hewa; no keia, o ko lakou hoowahawaha ana i kuu mau kanawai, a no ko lakou inaina ana i kuu mau kauoha.
44 Oia la, aka i ko lakou noho ana ma ka aina o ko lakou poe enemi, aole au e kiola loa ia lakou, aole hoi au e inaina aku ia lakou, e luku loa ai ia lakou, a e uhaki ai i kuu berita me lakou; no ka mea, owau no Iehova ko lakou Akua.
45 Aka, no lakou, e hoomanao ai au i ka berita o ko lakou mau kupuna, a'u i lawe mai nei mai ka aina mai o Aigupita imua o na maka o na lahuikanaka, i Akua au no lakou: owau no Iehova.
 
46 Oia na kapu, a me na kauoha, a me na kanawai a Iehova i haawi mai ai iwaena ona a me na mamo a Iseraela, i ka mauna Sinai, ma ka lima o Mose.