8
OLELO mai la hoi o Iehova ia Mose, i mai la,
E lawe oe ia Aarona a me kana mau keiki pu, a me na kapa komo, a me ka aila poni, a me ka bipikane i mohailawehala, a me na hipakane elua, a me ka hinai berena hu ole.
A e hoakoakoa oe i ke anaina a pau ma ka puka o ka halelewa o ke anaina.
Hana iho la o Mose e like me ka Iehova i kanoha mai ai ia ia; a ua hoakoakoaia ka ahakaoaka i ka puka o ka halelewa o ke anaina.
I aku la o Mose i ke anaina, Eia ka mea a Iehova i kauoha mai.
 
A lawe mai la o Mose ia Aarona a me kana mau keiki, a holoi ae la ia lakou i ka wai.
A hookomo aku la oia i ke kapa komo ia ia, a kaei ae la ia ia i ke Kaei, a hoaahu ia ia i ka aahu, a kau hoi i ka epoda maluna ona, a kaei ae la ia ia i ke kaei onionio o ka epoda, a hoopili aku la ia mea ia ia.
A kau iho la hoi oia maluna ona i ka palenmanma; a kau hoi i ka Urima a me ke Tumima ma ka paleumanma.
A kau aku la hoi i papale kahuna ma kona poo; a ma ka papale kahuna, ma ke alo pono i kau ai oia i ka papa gula, ka lei hoano, e like me ka mea a Iehova i kanoha mai ai ia Mose.
 
10 Lawe iho la hoi o Mose i ka ai la poni, a poni aku la i ka halelewa, a me na mea a pau oloko, a hoolaa ae la ia mau mea.
11 A pipi iho la oia i kanwahi o ia mea ma ke kuahu, ehiku ka pipi ana, a poni hoi ia i ke kuahn a me kana mau ipn a pau, ka ipu holoi a me kona wawae, a hoolaa ae la ia mau mea.
12 Niumi iho la hoi oia i kanwahi o ka aila pom ma ke poo o Aarona, a poni iho la ia ia e hoano ia ia.
13 A lawe mai la hoi o Mose i na keiki a Aarona, a hookomo i na kapa komo ia lakou, a kaei ae la hoi ia lakou i na kaei, a kau aku la hoi i na papale maluna o lakou, e like me ke kanoha a Iehova ia Mose,
 
14 Lawe mai la hoi oia i ka bipikane i mohailawehala; a kau aku la o Aarona a me kana mau keiki i ko lakou mau lima maluna o ke poo o ka hipikane i mohaihala.
15 A pepehi ae la oia, a lawe hoi o Mose i ke koko, a kau aku hoi ma na pepeiaohao o ke knahn puni, me kona manamanalima, a hoomaemae ae la ke kuahu; a ninini iho la i ke koko malalo o ke kuahu, e hana i kalahala malun a ona.
16 Lawe iho la oia i ke kaikea a pau maluna o ka nsau, a me ka aa o ke au ma ke akepaa, a me na puupaa elua, a me ko laua mau konahua, a kuni iho la o Mose ma ke kuahn.
17 Aka o ka bipikane, a me kona ili, a me kona io, a me kona lepo, oia kana i hoopau ai i ke ahi mawaho o kahi e hooraoana'i, e like me ke kanoha a Iehova ia Mose.
 
18 Lawe mai la hoi oia i ka hipakano i mohaikuni; a kau ae la o Aarona, a me kana mau keiki i ko lakou mau lima maluna o ke poo o ka hipakano.
19 Pepehi iho la oia, a pipi ae la hoi o Mose i ke koko maluna o ke kuahu a puni.
20 Okioki ae la hoi oia i ka hipakano i mau apana; a puhi ae la hoi o Mose i ko poo, a mo na apana, a mo ko kaikea.
21 Holoi ae la hoi oia i ka naau a me na wawae i ka wai; a puhi ae la o Mose i ka hipakane okoa ma ke kuahu; he mohaikuni ia, he mea ala ono, he mohai i kaumahaia ma ke ahi ia Iehova, e like me ka Iehova kauoha ia Mose.
 
22 Lawe mai la hoi oia i ka lua o ka hipakane, ka hipakane no ka hoolaa ana; a kau aku la o Aarona a me kana mau keiki i ko lakou mau lima maluna o ke poo o ka hipakane.
23 Pepehi ae la hoi oia, a lawe hoi o Mose i kauwahi o kona koko, a kau aku la ma ke kihi o ko Aarona pepeiao akau, a ma ka manamananui o kona lima akau, a ma ka manamananui o kona kapuwakakau.
24 Lawe mai la hoi oia i ka Aarona mau keiki, a kau aku la o Mose i ko koko ma ke kihi o ko lakou pepeiao akau, a ma na manamananui o ko lakou mau lima akau, a ma na manamananui o ko lakou mau kapuwai akau; a pipi ae la o Mose i ke koko ma ke kuahu a puni.
25 Lawe ae la hoi oia i ke kaikea, a mo ka huelo, a me ka nikiniki ma ka naau, a me ka aa o ke au ma ke akepaa, a me na pnupaa elua, a me ko laua konahua, a me ka uha mua akau.
26 A mailoko mai o ka hinai berena hu ole, imua o Iehova, lawe ae la oia i hookahi poponalaoa hu ole a me ka popoberena i hamoia i ka aila, a me ka papaberena hookahi, a kau ae la hoi maluna o ko kaikea a me ka uha mua akau.
27 A kau okoa ae la oia ia maluna o ko Aarona mau lima, a ma na lima o kana mau keiki, a hooluli ae ia mau mea i mohaihoali imua o Iehova.
28 Lawe ae la hoi o Mose ia mau mea mai luna ae o ko lakou mau lima, a kuni ae la maluna o ke kuahu maluna o ka mohaikuni; he mau mea hoolaaia i mea ala ono, he mohai i kaumahaia ma ke ahi ia Iehova.
29 Lawe ae la hoi o Mose i ka umauma, a hooluli ae i mohaihoali ma ke alo o Iehova; o ko Mose kuleana ia o ka hipakane no ka hoolaa ana, e like me ka Iehova kauoha ia Mose.
 
30 Lawe ae la hoi o Mose i kau wahi o ka aila poni, a o ke koko ka mea maluna o ke kuahu, a pipi ae la maluna o Aarona, a ma kona mau kapa, a me kana mau keiki, a ma na kapa o kana mau keiki pu me ia; a ua hoolaa aku ia Aarona, a me kona mau kapa, a me kana mau keiki a mo na kapa o kana mau keiki me ia.
 
31 I aku la o Mose ia Aarona a i kana mau keiki, E hoolapalapa i ka io ma ka puka o ka halelewa o ke anaina; a malaila hoi e ai ai ia me ka berena oloko o ka hinai o na mea hoolaaia, me au hoi i kauoha ai e olelo ana, E ai o Aarona a me kana mau keiki ia mea.
32 A o ke koena o ka io, a me ka berena, oia ka oukou e hoopau ai i ke ahi.
33 Aole oukou e pnka ae ma ka puka o ka halelewa o ke anaina i na la ehiku, a pau na la o ko oukou hoolaa ana; no ka mea, e hoolaa oia ia oukou i na la ehiku.
34 Me ia i hana'i i keia la, pela no Iehova i kauoha mai ai o hana, e hana i kalahala no oukou.
35 Nolaila e noho ai oukou ma ka puka o ka halelewa o ke anaina i ke ao, i ka po, i na la ehiku, a e malama ke kauoha a Iehova, i ole ai oukou o make; no ka mea, pela no wau i kauohaia mai ai.
36 Pela i hana'i o Aarona a me kana mau keiki i na mea a pau a Iehova i kauoha mai ai ma ka lima o Mose.