15
A KAKAHIAKA ae la, kukakuka koke iho la na kahuna nui, a me na lunakahiko, a me na kakauolelo, a me ka ahalunakanawai a pau, a nakinaki aku la ia Iesu, a kai ae la, a haawi aku la i Pilato.
Ninau mai la o Pilato ia ia, O oe no anei ke alii o ka poe Iudaio? Hai aku la ia, i aku la ia ia, Oia no kau e olelo mai la.
Hoopii aku la na kahuna nui nona, ma na mea he nui loa; aole ia i olelo mai.
Ninau hou mai la o Pilato ia ia, i mai la, Aole anei oe e olelo iki mai? E noonoo oe i ka nui loa o na mea a lakou e hoopii mai nei nou.
Aole i olelo iki mai o Iesu; nolaila kahaha aku la ko Pilato naau.
 
Ia ahaaina, kuu mai la ia i kekahi paahao no lakou, i ka mea a lakou i noi aku ai.
Malaila no kekahi i kapaia o Baraba, ua nakinaki pu ia me ka poe i kipikipi, ua pepehi kanaka lakou me ia kipikipi ana.
Hooho nui ae la na kanaka, me ka nonoi aku ia ia e hana mai ia lakou e like me kana mamua.
Olelo mai la o Pilato ia lakou, i mai la, Ke makemake nei anei oukou e kuu aku au i ke alii o ka poe Iudaio, no oukou?
10 No ka mea, ua ike oia, no ka huahua i hoopea aku ai na kahuna nui ia ia.
11 Hookonokono ae la na kahuna nui i na kanaka, i kuu mai oia ia Baraba no lakou.
12 Ninau hou mai la o Pilato, i mai la ia lakou, Heaha ko oukou makemake e hana aku ai au i ka mea a oukou i kapa aku ai, O ke alii o ka poe Iudaio?
13 Hea hou aku la lakou, E kauia oia ma ke kea.
14 Alaila, ninau mai la o Pilato ia lakou, Heaha ka hewa ana i hana'i? Uwauwa nui aku la lakou, E kauia oia ma ke kea.
 
15 Makemake no o Pilato, e hooluolu i kanaka, nolaila ia i kuu mai ai ia Baraba na lakou; alaila, hahau ae la kela ia Iesu, a haawi iho ia ia e kaulia'i ma ke kea.
 
16 Alakai ae la ka poe koa ia ia i ke keena hookolokolo; a houluulu mai la lakou i ka poe koa a pau.
17 Hoaahu iho la lakou ia ia i ke kapa ula, a hili iho la i lei alii kakalaioa, a hoolei aku la ia ia.
18 Aloha hoomaewaewa aku la lakou ia ia, Aloha oe, e ke alii o ka poe Iudaio!
19 Hahau aku la lakou i kona poo i ka laau, a kuhakuha aku la ia ia, a kukuli iho la e hoomana ia ia.
 
20 A pau ko lakou hoomaewaewa ana ia ia, alaila, wehe ae la lakou i ke kapa ula, a hookomo iho la i kona kapa, alakai aku la lakou ia ia e kau ia ia ma ke kea.
 
21 A koi aku la lakou i kekahi Simona no Kurenaio, e lawe i kona kea, e hele ana ia, mai ke kuaaina mai, o ka makuakane hoi ia o Alekanedero, a me Rupo.
 
22 A lawe ae la lakou ia ia i Golegota, o ke ano keia i ka hoakaka ana, He wahi iwipoo.
23 Haawi aku la lakou ia ia i ka waina ua wili pu ia me ka mura, aole nae ia i inu.
24 A kau aku la lakou ia ia ma ke kea, alaila, puunaue iho la lakou i kona kapa, me ka puu ana ma ka mea a kela kanaka, keia kanaka e lawe ai.
25 I ke kolu o ka hora, ko lakou kau ana ia ia ma ke kea.
26 Eia ka palapala hoakaka i kona hewa i kauia maluna, O KE ALII O KA POE IUDAIO.
27 Kau pu aku la lakou me ia ma ke kea, i na powa elua; o kekahi ma ka aoao akau, a o kekahi, ma ka aoao hema.
28 A ko iho la ka ka palapala hemolele i olelo mai ai, Ua helu pu ia oia me ka poe lawehala.
29 A o ka poe e maalo ana malaila ae, hoino wale aku la lakou ia ia, me ka hookunokunon i ko lakou poo, i aku la, E, o oe ka mea wawahi i ka luakini, a i na la ekolu, hana hou no,
30 E hoola oe ia oe iho, a e iho mai oe mai luna mai o ke kea.
31 Pela pu aku la no hoi ka poe kahuna nui a me ka poe kakauolelo, i hoomaewaewa aku ai, i ae kekahi, Hoola no oia ia hai, aole nae e hiki ia ia ke hoola ia ia iho.
32 E iho mai ka Mesia, ke Alii o ka Iseraela, mai luna mai o ke kea, i ike kakou a e manaoio aku. A o na mea i kaulia pu me ia ma ke kea, hoomaewaewa pu ae la laua ia ia.
 
33 Mai ka hora aono, a hiki i ka hora aiwa, pouli no ka honua a pau.
34 A i ka iwa o ka hora, kahea ae la Iesu me ka leo nui, i ae la, Eli, eli, lama sabaketani! O ke ano keia, E kuu Akua, e kuu Akua, no ke aha la oe i haalele mai ai ia'u?
35 A lohe ae la kekahi poe o lakou e ku ana malaila, i iho la, Aia, ke kahea aku nei oia ia Elia.
36 Holo aku la kekahi, a hoomau i ka huahuakai i ka vinega, kau iho la ma ka ohe, a haawi aku ia ia e inu, i ae la, Alia; i ike kakou ina paha e hele mai o Elia e wehe ia ia.
 
37 Kahea ae la Iesu me ka leo nui, a kaili aku la ke aho.
38 Nahae ae la ka paku o ka luakini i elua, mailuna a ilalo.
 
39 A o ka lunahaneri e ku ana imua o kona alo, i kona ike ana ia ia e kahea ana pela, a me ke kaili ana o kona aho, i ae la ia, Oiaio no, o keia kanaka ke Keiki a ke Akua.
40 He poe wahine no hoi kekahi e nana mai ana, ma kahi mamao aku, O Maria no Magedala, a me Maria ka makuwahine o Iakabo ka liilii, a me Iose, a me Salome.
41 Ua hahai no lakou mamuli ona, i kona wa ma Galilaia, a lawelawe aku la nana; a me na wahine e he nui loa, a hele pu no lakou me ia i Ierusalema.
 
42 A hiki ae la i ke ahiahi, no ka mea, o ka la hoomalolo ia, o ka la mamua aku o ka la Sabati,
43 Hele mai la o Iosepa no Arimataia, he lunakanawai koikoi ia, e kakali ana i ke aupuni o ke Akua, hele aku la ia io Pilato la, me ka hopohopo ole, a noi aku la i ke kino o Iesu.
44 Kahaha iho la ka naau o Pilato, no kona make koke ana; a kahea ae la ia i ka lunahaneri, ninau ae la ia ia i kona make e ana.
45 A ike pono ia, na ka lunahaneri mai, alaila, haawi mai la ia i ke kino na Iosepa.
46 A kuai iho la ia i kapa olona, a lawe ae la i ke kino, a wahi iho iloko o ua kapa la, a waiho ae la ia maloko o ka halekupapau i kalaiia iloko o ka pohaku, a olokaa iho la i pohaku nui ma ka puka o ua halekupapau la.
47 A nana ae la o Maria no Magedala a mo Maria ka makuwahine o lose, i kahi i waihoia'i.