16
A HALA ae la ka Sabati, ua kuai o Maria ka Magedala, a me Maria ka makuwahine o Iakobo, a me Salome, i na mea ala, a hele mai la lakou e ialoa ia ia.
A i ke kakahiaka nui o ka la mua o ka hebedoma i ka puka ana a ka la, hele aku la lakou, i ka halekupapau.
Kamailio iho la lakou ia lakou iho no, Nawai la e olokaa ae i ka pohaku no kakou, mai ka puka ae o ka halekupapau?
Nana aku la lakou, ike iho la ua olokaa e ia'ku ka pohaku; no ka mea, he pohaku nui loa ia.
I ko lakou komo ana iloko o ka halekupapau, ike aku la lakou i kekahi kanaka opiopio, e noho ana ma ka aoao akau, na aahuia i ke kapa loihi keokeo; a makau iho la lakou.
Olelo mai la oia ia lakou, Mai makau oukou: ke imi nei oukou ia Iesu no Nazareta, i ka mea i kaulia ma ke kea: ua ala mai ia, aole oia maanei; e nana oukou i kahi a lakou i waiho ai ia ia.
E hele hoi oukou, e hai aku i kana poe haumana a me Petero, e hele aku ana ia mamua o oukou i Galilaia; malaila oukou e ike aku ai ia ia, e like me kana i olelo mai ai ia oukou.
Hele aku lakou iwaho, a holo mai ka halekupapau aku; a haalulu lakou me ka weliweli; aole uae lakou i hai i kekahi, no ka mea, ua makau lakou.
 
I ke ala ana o Iesu i kakahiaka nui o ka la mua o ka hebedoma, ike mua ia oia e Maria, no Magedala, mawaho ona kona kipaku ana i na daimonio ehiku.
10 Hele aku la oia, a hai aku la i ka poe i noho pu me ia, ia lakou e u ana, a e uwe ana no hoi.
11 A lohe lakou, ua ola ia, a ua ikeia e ia, aole lakou i manaoio mai.
 
12 A mahope iho o ia mau mea, ikeia oia, me ke ano okoa, e na mea elua, ia laua e hele ana i ke kuaaina.
13 Hoi mai la laua, a hai mai la i kekahi poe, aole nae lakou i manaoio.
 
14 A mahope iho, ikeia mai no ia e ka poe umikumamakahi, ia lakou e ai ana, a hoohewa mai ia lakou no ko lakou manaoio ole ana, a no ka paakiki o ko lakou naau, no ka mea, aole lakou i manaoio aku i ka ka poe nana ia i ike mahope iho o kona ala ana.
15 I mai la oia ia lakou, E hele aku oukou i na aina a pau, e hai aku i ka Euanelio i na kanaka a pau.
16 O ka mea e manaoio mai, a bapetizoia, e hoolaia oia, aka, o ka mea manaoio ole mai, e hoohewaia oia.
17 Eia no na ouli kupauaha e pili pu aku i ka poe e manaoio mai ia'u. Ma ko'u inoa lakou e mahiki aku ai i na daimonio, a e olelo no hoi lakou ma na olelo ano e.
18 E kaikai no lakou i na nahesa; a ina inu lakou i ka mea make, aole lakou e poino ia mea; a e kau no lakou i ko lakou lima maluna o ka poe mai, a e ola lakou.
 
19 A pau ae la ka olelo ana a ka Haku ia lakou, alaila, laweia'ku la ia iluna i ka lani, a noho iho la ma ka lima akau o ke Akua.
20 Hele ae lakou, a ao aku la ma na wahi a pau; hana pu mai la no hoi ka Haku me lakou, e hooiaio ana i ka olelo, me na hana mana e pili ana. Amene.