Na Helu
1
KA BUKE AHA A MOSE, I KAPAIA
OLELO mai la o Iehova ia Mose, ma ka waonahele o Sinai, iloko o ka halelewa o ke anaina i ka la mua o ka lua o ka malama, i ka lua o ka makahiki mahope iho o ko lakou hele ana mai, mai ka aina o Aigupita mai, i mai la,
E helu olua i ke anaina kanaka a pau o na mamo a Iseraela, ma ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou mau kupuna, me ka helu ana i ko lakou inoa, ko na kane a pau ma ko lakou poo:
Mai na makahiki he iwakalua a malaila aku, o ka poe a pau iloko o ka Iseraela e pono ke hele i ke kaua; na olua me Aarona lakou e helu ma ko lakou mau poe koa.
A me olua pu kekani kanaka o kela ohana o keia ohana; o kela mea o keia mea o lakou ka luna no ka ohana a kona poe kupuna,
 
Eia hoi na inoa o ka poe kanaka e ku pu me olua; no ka Reubena; o Elizura, ke keiki a Sedeura.
No ka Simeona; o Selumiela, ke keiki a Zurisadai.
No ka Iuda; o Nahesona, ke keiki a Aminadaba.
No ka Isakara; o Netaneela, ke keiki a Zuara.
No ka Zebuluna; o Eliaba ke keiki a Helona.
10 No na keiki a Iosepa; no ka Eperaima, o Elisama, ke keiki a Amihuda: no ka Manase, o Gamaliela, ke keiki a Pedazura.
11 No ka Beniamina; o Abidana, ke keiki a Gideoni.
12 No ka Dana; o Ahiezera, ke keiki a Amiaadai.
13 No ka Asera; o Pagiela, ke keiki a Okerana.
14 No ka Gada; o Eliasapa, ke keiki a Deuela.
15 No ka Napetali; o Ahira, ke keiki a Enana.
16 O lakou nei ka poe i kohoia noloko o ke anaina kanaka na alii lakou o na ohana a ko lakou mau kupuna, na luna hoi no na tausani o ka Iseraela.
 
17 Lawe ae la o Hose laua o Aarona i keia poe kanaka i hoohikiia ma ko lakou mau inoa:
18 A hoouluulu ae la lakou i ke anaina kanaka a pau, i ka la mua o ka lua o ka malama, a hai mai la lakou i ko lakou kuauhau ma ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou mau kupuna, ma ka helu ana i na inoa, mai ka iwakalua o ko lakou mau makahiki a keu aku, ma ko lakou mau poo.
19 E like me ka Iehova i kauoha mai ai ia Mose, pela no oia i helu ai ia lakou ma ka waonahele o Sinai.
 
20 A o na mamo a Reubena, a ka hiapo a Iseraela, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou mau kupuna, e like me ka helu ana i na inoa ma ko lakou mau poo; o na kane a pau ma ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau i hiki ke hele i ke kaua;
21 O ka poe o lakou i heluia, no ka ohana a Reubena, he kanahakumamaono tausani, a me na haneri keu elima.
 
22 A o na mamo a Simeona, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuns, o ka poe o lakou i heluia ma ka huina o na inoa, ma ko lakou mau poo, o na kane a pau, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
23 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Simeona, he kanalimakumamaiwa tausani i me na haneri keu ekolu.
 
24 O na mamo a Gada, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna, e like me ka helu ana i na inoa, mai ka iwakalua o ko lakou makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
25 O ka poe o lakou i heluia, a ka ohana a Gada, he kanahakumamalima tausani, aono haneri a me ke kanalima.
 
26 O na mamo a Iuda, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka bale o ko lakou poe kupuna, e like me ka huina o na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
27 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Iuda, he kanahikukumamaha tausani, a me na haneri keu eono.
 
28 O na keiki a Isakara, me ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou mau kupuna, e like me ka helu ana i na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
29 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Isakara, he kanalimakumamaha tausani, a me na haneri keu eha.
 
30 O na keiki a Zebuluna, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna, e like me ka helu ana i na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
31 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Zebuluna, he kanalimakumamahiku tausani, a me na haneri keu eha.
 
32 O na mamo a losepa, oia o na mamo a Eperaima, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna, e like me ka helu ana i na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
33 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Eperaima, he kanaha tausani a me na haneri keu elima.
 
34 O na mamo a Manase, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna, e like me ka helu ana I na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
35 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Manase, he kanakolukumamalua tausani, a me na haneri keu elua.
 
36 O na mamo a Beniamina, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna, e like me ka helu ana i na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
37 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Beniamina, he kanakolukumamalima tausani a me na haneri eha.
 
38 O na mamo a Dana, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ka hale o ko lakou poe kupuna, e like me ka helu ana i na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
39 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Dana, he kanaonokumamalua tausani, me na haneri keu ehiku.
 
40 O na mamo a Asera, ma ko lakou mau banauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna, e like me ka helu ana o na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
41 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Asera, he kanahakumamakahi tausani, a me na haneri keu elima.
 
42 O na mamo a Napetali, ma ko lakou mau hanauna, mamuli o ko lakou mau ohana, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna e like me ka helu ana i na inoa, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, o ka poe a pau e hiki ke hele i ke kaua;
43 O ka poe o lakou i heluia, o ka ohana a Napetali, he kanalimakumamakolu tausani, a me na haneri keu eha.
 
44 O lakou nei ka poe i heluia, ka poe a Mose laua o Aarona i helu ai me na luna o ka Iseraela, he umikumamalua na kanaka: o kela mea keia mea no ko ka hale o kona mau kupuna.
45 Pela i heluia'i lakou a pau o na mamo a Iseraela, ma ko ka hale o ko lakou poe kupuna, mai ka iwakalua o ka makahiki a keu aku, ka poe a pau iloko o ka Iseraela e hiki ke hele i ke kana;
46 O ka poe a pau i heluia, eono haneri a me kumamakolu tausani, elima haneri a me ke kanalima.
 
47 Aka, o na Levi, mainuli o ka ohana o ko lakou poe kupuna, aole i helu pa ia me lakou.
48 No ka mea, ua olelo mai o Iehova ia Mose, penei,
49 Mai helu oe i ka ohana a Levi, aole hoi e hookui i ka huina o lakou me na mamo a Iseraela.
50 Aka, e hoonoho oe i na Levi maluna o ka halelewa o ke kanawai, a maluna hoi o na ipu a pau oloko, a o na mea a pau o ia wahi: e halihali lakou i ka halelewa, a me kana mau ipu a pau; a e lawelawe lakou nana, a e hoomoana lakou a puni ka halelewa.
51 A i ka manawa e hele aku ai ka halelewa, alaila na na Levi e wawahi iho ia; a i ka manawa e kukuluia'i ka halelewa, na na Levi ia e kukulu: a o ke kanaka e ke hele mai a kokoke, e make ia.
52 A e kukulu hoi na mamo a Iseraela i ko lakou mau halelewa; o kela kanaka keia kanaka ma kona wahi iho e hoomoana ai, o kela kanaka keia kanaka ma kona hae iho, iwaena o ko lakou poe kaua.
53 Aka, o na Levi, e hoomoana lakou ma ka halelewa o ke kanawai a puni, i kau ole mai ai ka inaina maluna iho o ke anaina kanaka o na mamo a Iseraela; a na na Levi e malama i ka oihana o ka halelewa o ke kanawai.
54 A hana iho la na mamo a Iseraela e like me na mea a pau a Iehova i kauoha mai ai ia Mose, pela lakou i hana'i.