5
O WAU o kekahi luna kahiko, a he mea hoike i ko Iesu eha ana, a he hoaaloha pu no ka nani e hiki mai ana, ke nonoi aku nei au i na luna kahiko o oukou.
E hanai oukou i ka poe o ke Akua iwaena o oukou, e kiai ana, aole no ka hookoiia mai, no ka makemake no; aole hoi no ka puni waiwai, aka, no ka inanao pono.
Mai hana hoi, me he poe alii la maluna o ka ekalesia, aka, me he poe kumu la, i hoomahuiia'i e kela poe.
A hiki i ka wa e hoikeia mai ai ke kahuhipa nui, alaila e loaa ia oukou ka lei nani loa, aole loa e mae.
O oukou, e ka poe opiopio, e noho pono oukou malalo o na luna kahiko. O oukou hoi a pau, e noho pono oukou, kekahi malalo iho o kekahi, a e hoouhiia oukou i ka manao hoohaahaa; no ka mea, ua ku e ke Akua i ka poe hookiekie, aka, ke lokomaikai nei oia i ka poe hoohaahaa.
 
Nolaila, e hoohaahaa oukou ia oukou iho malalo iho o ka lima mana o ke Akua, i hookiekie ae oia ia oukou i ka wa pono.
E waiho aku i ko oukou kaumaha a pau maluna ona; no ka mea, ke manao nei oia ia oukou.
E kuoo, a e makaala; no ka mea, e like me ka liona uwo, pela no e holoholo nei ko oukou enemi, o ka diabolo, e imi ana i kana mea e ale ai.
E pale aku oukou ia ia, me ke kupaa ma ka manaoio, me ka ike pono hoi, ua hooluhi pu ia ko oukou poe hoahanau, e noho ana i ke ao nei, ia luhi hookahi no.
 
10 Aka, o ke Akua, nana mai ka lokomaikai a pau, o ka mea i hea mai ai ia kakou nei i ka nani mau loa, ma o Kristo Iesu la, mahope o ko oukou eha pakole ana, nana no e hoolilo ia oukou i hemolele loa, a e hookumu hoi, a e hooikaika, a e hookupaa ia oukou.
11 Ia ia no ka hoonaniia, a me ke aupuni mau loa i ke ao pau ole. Amene.
 
12 Ma o Silevano, he hoahanau pono o oukou i ko'u manao, ua palapala pokole aku au ia oukou, me ka hooikaika aku, a me ka hoike aku i ka lokomaikai oiaio o ke Akua, kahi a oukou e ku nei.
13 Ke aloha aku nei ka poe i wae pu ia me oukou ma Babulona nei; a o ka'u keiki hoi o Mareko.
14 E aloha oukou i kekahi i kekahi, me ka honi aloha. E maluhia oukou a pau loa, ka poe iloko o Kristo Iesu. Amene.