4
U A eha o Iesu ma ke kino no kakou, nolaila e hoomakaukau no oukou i manao like; no ka mea, ina e eha kekahi ma ke kino, ua hookaawaleia oia i ka hewa;
I ole oia e noho hou aku i kona manawa e koe ma ke kino, mamuli o ke kuko kanaka, aka, mamuli o ko ke Akua makemake.
No ka mea, o ka manawa i hala o ka kakou ola ana, ua nui ia e hana aku ai i ka makemake o ko na aina e, i ko kakou hahai ana i ka makaleho, a me ke kuko, a me ka pakela inu waina, a me ka ahaaina hooipoipo, A me ka aha inu, a me ka malama kii e hoowahawahaia'i.
Ke kahaha nei no lakou me ke kuamuamu mai i ko oukou holo pu ole ana me lakou i ka hoomaunauna ino.
E hoike auanei lakou ia lakou iho, i ka mea i makaukau e hookolokolo mai i ka poe ola a me ka poe make.
Nolaila hoi i haiia'ku ai ka olelo maikai i ka poe i make, i hoohewaia lakou e kanaka ma ke kino, a i hoalaia hoi lakou e ke Akua ma ka Uhane.
 
Ua kokoke mai no ka hopena o na mea a pau; nolaila, e kuoo oukou, a e kiai ma ka pule.
Eia ka mea oi mamua o na mea a pau, o ka pumahana o ke aloha iwaena o oukou; no ka mea, o ke aloha ka mea e uhi ai i na hewa he nui loa.
E hookipa maikai oukou i kekahi i kekahi, me ka ohumu ole.
10 E like me ka haawina i loaa mai i kekahi a me kekahi, pela e haawi aku ai kekahi i kekahi, e like me na puuku pono o ko ke Akua lokomaikai ano e.
11 Ina e olelo aku kekahi, e olelo ia e like me ka olelo a ke Akua; ina e lawelawe kekahi, e hana no ia me ka ikaika a ke Akua i haawi mai ai, i hoonaniia ke Akua ma na mea a pau, ma o Iesu Kristo la; ia ia no ka hoonaniia, a me ka mana mau loa, i ke ao pau ole. Amene.
 
12 E na pokii e, o ka pilikia e hiki mai ana io oukou la, i mea e hoao mai ai ia oukou, mai haohao oukou ia mea, me he mea hou la e hiki mai ai ia oukou:
13 Aka, e olioli oukou, no ka mea, he poe hoaeha pu oukou me Kristo; i mea e hauoli loa ai oukou i ka wa e hoikeia mai ai kona nani.
14 Pomaikai oukou, ke hoinoia oukou no ka inoa o Kristo; no ka mea, ua kau mai ka Uhane nani o ke Akua maluna o oukou: ma o lakou la, ua kuamuamuia oia; aka, ma o oukou nei, ua hoonaniia oia.
15 Mai lilo kekahi o oukou i ka hoehaia, me he pepehi kanaka la; a me he aihue la, a ma ka hana hewa, a ma ka hoohaunaele.
16 Aka, ina i hoehaia kekahi no Kristo, mai hilahila oia; aka, e hoonani aku oia i ke Akua no keia mea.
17 No ka mea, e hiki mai auanei ka manawa e hoomaka ai ka hoohewaia ma ko ka hale o ke Akua; a ina ma o kakou nei ka mua, heaha la uanei ka hope o ka poe i malama ole i ka euanelio a ke Akua?
18 A ina he mea aneane hiki ole ke ola ana o ka poe pono, mahea la uanei kahi e ikea ai ka poe aia, a me ka hana hewa?
19 No ia mea la, ea, o ka poe i hoehaia mai mamuli o ka manao o ke Akua, ma ka hana pono lakou e kauoha aku ai i ko lakou uhane ia ia, i ka mea hoopono nana i hana.