3
O OUKOU hoi, e na wahine, e noho pono oukou malalo o ka oukou mau kane iho: alaila, ina malama ole kekahi o lakou i ka olelo, e hoohuliia mai lakou, me ka olelo ole aku, no ka noho maikai ana o na wahine;
I ko lakou ike ana mai ia oukou e noho maemae ana me ka makau.
A i ko oukou kahiko ana, aole o ko waha, o ka hili ana i ka lauoho, a me ke komo ana i ke gula, a me ka aahu ana i ka aahu;
Aka, e kahiko oukou i ke kino ike ole ia o ka naau, ma ka mea palaho ole, o ka manao akahai a me ka noho malie; oia ka waiwai nui imua o ke Akua.
Pela i kahiko ai na wahine haipule ia lakou iho, i ka wa mamua, o ka poe i hilinai i ke Akua, e noho pono ana malalo o ka lakou mau kaue iho:
E like me Sara i hoolohe ai ia Aberahama, me ke kapa ana aku ia ia he haku; he poe kaikamahine hoi oukou nana, ke hana maikai aku oukou, me ka hoomakau ole ia mai i kekahi mea makau.
 
O oukou no hoi, e na kane, e noho pono oukou me lakou, ma ka naauao, e hoomaikai aku ana i ka wahine me he ipu palupalu la, me he mau hooilina pu la o ke ola maikai; i ole ai e nookiia ka oukou pule.
 
Eia hoi ka hope, e lokahi ko oukou manao a pau, e lokomaikai kekahi i kekahi; he poe aloha hoahanau, e menemene hoi, a e akahai.
Mai hoihoi aku i ka ino no ka ino, aole hoi ke kuamuamu no ke kuamuamu; e okoa ka oukou, o ka hoomaikai aku; e ike hoi oukou, na heaia mai oukou ilaila, i hooiliia mai ia oukou ka hoomaikaiia.
10 O ka mea manao e pomaikai i kona wa e ola nei, a e ike i na la oluolu, ua oki kona alelo ke pane aku i ka hewa, a me kona lehelehe i ka olelo ana i ka apaapa;
11 E hoalo ae oia i ka hewa, a e hana hoi i ka mea pono; e imi i ke kuikahi, a malaila e hahai aku ai.
12 No ka mea, ke kau nei na maka o ke Akua, maluna o ka poe pono, a ke lohe nei kona pepeiao i ka lakou pule; aka, ua hoomaka-e ka Haku i Ka poe hana hewa.
 
13 Owai la hoi ka mea hana ino aku ia oukou, ke hahai oukou mamuli o ka mea pono?
14 Aka, ina eha oukou no ka pono, ua pomaikai oukou. Mai makau oukou i ko lakou hooweliweli ana, aole hoi e pihoihoi;
 
15 Aka, e hoano i ka Haku i ke Akua, iloko o ko oukou naau. E makaukau mau oukou e hoomaopopo aku i ka poe e ninau mai ia oukou i ke kumu o ka lana ana o ko oukou manao, me ke akahai, a me ka haahaa.
16 E ao hoi, i hala ole ka manao; i hilahila ka poe hakuepa i ko oukou noho pono ana iloko o Kristo, no ka lakou olelo hewa ana ia oukou, me he poe hewa la.
17 Ina manao mai ke Akua pela, e aho ko oukou eha ana no ka hana maikai ana, aole no ka hana ino ana.
18 No ka mea, ua make no hoi o Kristo no ka hewa, o ka mea pono no ka poe hewa, i alakai oia ia kakou i ke Akua: ua pepehiia oia ma ke kino, ua hoolaia hoi ma ka uhane;
19 Pela ia i hele ai, a ao aku no hoi i na uhane e noho nei ma kahi paahao;
20 I ka poe i hoomaloka mamua, i na la o Noa, i ka wa i kakali ai ko ke Akua ahonui, i ka hoomakaukau ana i ka halelana, malaila i hoolaia'i kekahi poe uuku, ma ka wai, ewalu hoi lakou.
21 Ma ia mea, o ka bapetizo ana, ka mea i hoailonaia, oia ka mea e hoola mai nei ia kakou, (aole nae o ka holoi ana o ka paumaele o ke kino, aka, o ka hoomaopopo ana i ka manao maikai i ke Akua,) ma ke alahouana o Iesu Kristo:
22 O ka mea i hele aku i ka lani, a oia hoi ia e noho la ma ka lima akau o ke Akua; a ua hoonohoia malalo iho ona, na anela, a me na mea kiekie a me na mea mana.