2
NO ia mea, e haalele oukou i ka opuinoino a pau, a me ka wahahee a pau, a me ka hookamani, a me ka paonioni, a me ka olelo ino a pau;
E like me na keiki hanau hou, pela oukou e iini ai i ka wain aiai o ka olelo, i mea e ulu nui ai oukou:
Ina paha, ua hoao oukou he maikai ka Haku.
Ua hele mai oukou io na la, ka pohaku ola, ua haaleleia no nae ia e kanaka, aka, ua waeia mai e ke Akua, he maikai io.
O oukou no hoi, e like me na pohaku ola, ua hoonohonohoia oukou i hale uhane, a i poe kahuna hemolele hoi, i kaumaha aku ai oukou i na mohai uhane, i ka mea oluolu i ke Akua ma o Iesu Kristo la.
Nolaila i i mai ai ka palapala hemolele, Aia hoi, ua hoonoho wau ma Ziona, i pohaku kumu no ke kihi, i waeia, a he mea waiwai io: a o ka mea manaoio aku ia ia, aole ia e hoohilahilaia.
He maikai io ia ia oukou i ka poe manaoio; aka, i ka poe hoolohe ole, o ka pohaku i haaleleia e ka poe hana hale, oia ka i hooliloia i pohaku kamn no ke kihi,
He pohaku e okupe ai, a he pohaku hoohihia hoi, i ka poe i okupe i ka olelo, ka poe hoolohe ole; e like me ke koho mua ana.
Aka, o oukou, he hanaunai waeia, he poe kahuna alii, he aupuni kanaka hemolele, he poe kanaka nona ponoi; i hoike aku ai oukou i ka maikai o ka mea nana oukou i hea mai, mai loko mai o ka pouli a i ka malamalama kupanaha ona.
10 Aole oukou he aupuni mamua, aka, i keia manawa, he aupuni oukou no ke Akua; ia manawa, aole oukou i alohaia, i keia manawa ua alohaia mai no.
 
11 E na pokii e, ke nonoi aku nei au ia oukou, me he poe malihini la, a me he poe lewa la, e hoomamao aku oukou i na kuko o ke kino, i na mea ku e i ko ka uhane.
12 A e noho pono hoi oukou, iwaena o ko na aina e; i hoonani aku ai lakou i ke Akua, ke hiki mai ka la o ka ike ana mai, no ko lakou ike ana i ka oukou hana maikai, ma ka mea a lakou e ohumu nei ia oukou, me he poe hana hewa la.
 
13 Nolaila, e hoolohe pono oukou i ka na luna kanaka a pau no ka Haku: ina ma ka ke alii nui e like ia me he Moi la;
14 Ina ma ka na kiaaina, e like ia me na mea i hoounaia e ia no ka hoopai una i ka poe hana hewa, a no ka hoomaikai ana aku i ka poe hana maikai.
15 No ka mea, pela ko ke Akua makemake, ma ka hana maikai ana, e pilipu ai ia oukou ka naaupo o ka poe ike ole.
16 Me he poe kauwa ole la, aole nae e hoolilo ana i ko oukou hookauwa ole ia i mea e uhi ai i ka hewa, aka, e like me na kauwa a ke Akua.
17 E hoomaikai aku i na mea a pau: e aloha i na hoahanau: e makau i ke Akua: e hoomaikai i ke alii.
 
18 E na, kauwa, e noho pono oukou malalo o ko oukou mau haku, me ka makau nui aku; aole i na haku maikai wale no, a me ka oluolu, aka, i ka poe oolea no hoi kekahi.
19 No ka mea, eia ka i ku i ka pono, ina no ka manao i ke Akua, e hoomanawanui ai kekahi i ke kaumaha no ka hooluhi hewa ia.
20 Auhea hoi ka mahaloia mai, ke hoomanawanui oukou i ke kuiia mai no ko oukou mau hewa iho? Aka, ina e hoinoia mai oukou, no ka oukou hana maikai ana, a hoomanawanui oukou, oia ka pono i ke Akua.
21 No keia mea, i heaia mai oukou: no ka mea, ua hoinoia o Kristo no kakon, a ua waiho oia no oukou i kumu hana, i hahai aku ai oukou ma kona mau kapuwai;
22 Ka mea i hana hewa ole, aole hoi i ikeia ka apaapa ma kona waha.
23 Aia kuamuamuia mai oia, aole ia i kuamuamu hou aku; a i kona hoehaia, aole ia i olelo hooweliweli aku; aka, haawi aku oia ia ia iho i ka mea nana e hoopai mai ma ka pololei.
24 Nana iho no i hali i ko kakon hewa ma kona kino iho maluna o ka laau, i make ai kakou i ka hewa, e ola ai i ka pono; ua hoolaia hoi oukou e kona mau palapu.
25 No ka mea, ua like oukou me na hipa e hele hewa ana; aka, ua hoihoiia mai nei oukou i ke Kahuhipa, a me ka Lunakiai o ko oukou mau uhane.