Petero I.
1
O KA EPISETOLE
O PETERO, kekahi lunaolelo no Iesu Kristo, i ka poe i puehu liilii, a e noho malihini ana hoi ma Poneto, a ma Galatia, a ma Kapadokia, a ma Asia, a ma Bitunia;
Ma ka ike mua ana o ke Akua, ka Makua, ma o ka huikala ana o ka Uhane, ua waeia mai oukou, i poe hoolohe, a i poe e kapipiia i ke koko o Iesu Kristo; i nui ko oukou alohaia mai, a me ka maluhia hoi.
 
E hoomaikaiia'ku ke Akua, ka Makua o ko kakou Haku o Iesu Kristo, no kona lokomaikai nui iho, nana no i hoohanau mai ia kakou, i lana mau loa ai ka manao, ma ke alahouana o Iesu Kristo, mai ka make mai;
I loaa mai ia kakou ka hooilina pau ole, pelapela ole, mae ole, ua hoana e ia ma ka lani no kakou;
Ka poe i malamaia mai e ka mana o ke Akua, ma ka manaoio, i loaa mai ke ola i hoomakaukauia no ka hoikeia mai i ka wa mahope.
Malaila no oukou e hauoli nui nei, oiai nae ua kaumaha oukou i keia wa pokole, no ka hoao pinepine ia mai, i mea e pono ai;
I lilo hoi ka hoao ana o ko oukou manaoio, ka mea i oi aku ka maikai mamua o ke gula pau wale, i hoaoia i ke ahi, i mea e mahaloia'i, a e hoomaikaiia'i, a e hoonani ia'i i ka wa e ikea mai ai o Iesu Kristo:
Ka mea a oukou i ike maka ole ai, a ua makemake no nae; a, me ka ike ole aku ia ia, ua manaoio aku no nae oukou ia ia me ka hauoli i ka olioli nani pau ole i ka haiia aku;
E loaa mai ana ka hope o ko oukou manaoio, o ke ola o ko oukou poe uhane.
10 Oia ke ola a na kaula i huli ai, me ka imi ikaika, o ka poe i wanana mai i ka pono e hiki mai ana io oukou nei.
11 Ua imi nui no lakou i ka mea a me ka manawa a ka Uhane o Kristo i hai mai ai iloko o lakou, i kona hoike mua ana mai i ka hoinoia o Kristo, a me ka hoonaniia, mahope o keia mau mea.
12 Ua hoikeia mai ia lakou, aole nae na lakou, na kakou, na mea a lakou i ao mai ai; oia hoi na mea i haiia'ku nei ia oukou, e ka poe hai aku i ka euanelio ia oukou, me ka Uhane Hemolele i hoounaia mai, mai ka lani mai: oia ka na anela i makemake ai e ike iho.
 
13 No ia mea, e kaei oukou i ka puhaka o ko oukou naau, e kuoo, a e hoomau i ka lana ana o ka manao, no ke alohaia mai i ka wa e hoikea mai ai o Iesu Kristo;
14 I like hoi oukou me na keiki hoolohe, aole e hoolike ana ia oukou iho me na kuko kahiko, i ko oukou wa e naaupo ana.
15 Aka, e like me ka hemolele o ka mea nana oukou i koho mai, pela oukou e hemolele ai, i ko oukou noho ana a pau:
16 No ka mea, na palapalaia mai, E hemolele oukou; no ka mea, owau ka hemolele.
17 Ina oukou e hea aku i ka Makua, i ka mea i hoomaopopo me ka ewaewa ole, i kela kanaka, i keia kanaka, ma ke ano o kana hana ana, e noho oukou me ka makau, i ko oukou noho malihini ana.
18 Ua ike no hoi oukou, aole me na mea popo wale e like me ke kala a me ke gula, ua kuaiia oukou mai ko oukou noho lapuwale ana, mamuli o na mooolelo a ko oukou kupuna mai;
19 Aka, me ke koko waiwai io o Kristo, me ko ke keikihipa kina ole a me ka hala ole:
20 Ua boonohoia oia mamua o ka hookumu ana o ke ao nei; aka, ua hoikeia mai i keia wa hope no oukou,
21 Ma ona la oukou i manaoio aku ai i ke Akua, nana i hoala mai ia ia mai ka make mai, a i hoonani aku ia ia; i manaoio ai, a i lana ai hoi ko oukou manao i ke Akua.
 
22 I ka malama ana i ka oiaio, ua hoomaemae oukou i ko oukou naau, na ka Uhane mai, i ke aloha hookamani ole i na hoahanau; nolaila, ea, e aloha ikaika loa aku oukou i kekahi i kekahi me ka naau maemae.
23 Ua hanau hou ia mai oukou, aole hoi na ka hua e pala wale ana, aka, na ka hua pala ole, ma ka olelo a ke Akua ola, ka mea e mau loa ana.
24 No ka mea, ua like wale no me ka mauu na kanaka a pau, a o kona nani a pau, ua like me ka pua o ka mauu. E maloo ana no ka mauu. a haule wale iho no hoi kona pua;
25 Aka, e mau loa aku no ka olelo a ke Akua; oia hoi ka olelo i aoia'ku nei ia oukou ma ka euaneho.