5
E HELE oukou, e ka poe waiwai, e uwe oukou me ka aoa aku no na ehaeha e kau mai ana maluna o oukou.
Ua popopo ko oukou waiwai, ua pau hoi ko oukou kapa aahu i ka mu.
Ua aiia e ka popo ko oukou gula, a me ko oukou kala; he hoike ka popo o ia mau mea no oukou, a e ai aku i ko oukou io me he ahi la. Ua hoiliili oukou no na la mahope.
Aia hoi, o ka uku o ka poe hana nana i hoiliili ai ma ka oukou mau mahinaai i paa hewa ia oukou, ke kahea aku nei ia; a o ke kahea ana o ka poe hoiliili, komo ae la ia iloko o na pepeiao o ka Haku Sabaota.
Ua noho lealea oukou ma ka honua me ke kuulala loa: ua kupalu oukou i ko oukou naau no ka la e make ai.
Ua hoohewa oukou me ka pepehi aku hoi i ka mea pono; aole oia i pale aku ia oukou.
 
I nui ke aho, e na hoahanau, a hiki mai ka Haku. Eia hoi, ke kakali nei ka mahiai i ka hua ohaha o ka honua, e hoomanawanui ana ma ia mea a hiki mai ke kuaua mua a me ke kuaua hope.
E ahonui no hoi oukou, e hooikaika i ko oukou naau; no ka mea, ua kokoke mai ka hiki ana mai o ka Haku.
E na hoahanau, mai ohumu aku kekahi i kekahi, o hoohewaia mai oukou. Eia hoi, ke ku mai nei ka lunakanawai ma ka puka.
10 E na hoahanau o'u, e hoomanao oukou i ka poe kaula i olelo mai ai ma ka inoa o ka Haku, ia lakou no ka hoomaewaewaia, a me ke ahonui.
11 Aia hoi, ke kapa nei kakou i ka poe hoomanawanui, he pomaikai. Ua lohe oukou i ka hoomanawanui ana o Ioba, a ua ike oukou i ka ka Haku hope; ua lokomaikai nui ka Haku me ke aloha mai.
 
12 He oiaio hoi, e na hoahanau o'u, mai hoohiki ino iki, aole i ka lani, aole i ka honua, aole hoi ma na hoohiki e ae: aka, e hoolilo i ko oukou ae i ae io, a me ko oukou hoole, i ole io; o haule oukou i ka hoohewaia mai.
 
13 I ehaeha anei kekahi o oukou? e pule oia; a i hauoli anei kekahi? e himeni aku ia.
14 Ina he mai ko kekahi o oukou, e kii aku oia i ka poe lunakahiko o ka ekalesia; a e pule lakou maluna ona, me ka hamo ana ia ia i ka aila ma ka inoa o ka Haku,
15 A o ka pule o ka mauaoio, e hoola no ia i ka mea mai, a na ka Haku e hoala mai ia ia; a ina i hana hewa oia, e kalaia mai ia.
16 E hai aku i ko oukou mau hewa kekahi i kekahi, a e pule hoi kekahi no kekahi, i pohala ai oukou. O ka pule ikaika a ke kanaka pono e lanakila nui ia.
17 He kanaka no o Elia, ua like kona ano me ko kakou, a pule ikaika aku ia, i ua ole mai; aole loa i ua mai ma ka honua i na makahiki ekolu a me na malama keu eono.
18 A pule hou aku ia, a haawi mai no ka lani i ka ua, a hooulu mai ka honua i kona hua.
 
19 E na hoahanau, ina e hele hewa kekahi o oukou, mai ka oiaio ae, a e hoohuli mai kekahi ia ia;
20 E ike pono oia, o ka mea e hoohuli mai ana i ka mea hewa, mai kona hele hewa ana mai, nana no i hoopakele ae ka uhane i ka make, a nana hoi i hooki i ka hewa he nui loa.