Pilipi
1
O KA EPISETOLE
O PAULO a me Timoteo na kauwa a Iesu Kristo, na ka poe haipule a pau iloko o Kristo Iesu o noho ana i Pilipi, me na lunakiai a me na diakono:
He aloha ia oukou, a me ka malu mai ke Akua mai o ko kakou Makua, a me ka Haku Iesu Kristo.
 
Ke hoomaikai aku nei au i ko'u Akua i na manawa a pau a'u i hoomanao ai ia oukou;
I na pule a pau a'u no oukou a pau, ua pule no au me ka olioli,
No ko oukou hoolauna ana i ka euanelio, mai ka la mua mai a i neia wa.
Ua maopopo ko'u manao i keia mea, o ka mea nanai hoomakai ka hana maikai iloko o oukou, nana no ia e hoomau a hiki i ka la o Iesu Kristo.
He mea pono ia no'u e manao aku ai pela no oukou a pau, no ka mea, eia no oukou iloko o kuu naau, i kuu wa o paa ana, a me kuu hoakaka ana, a me ka hookupaa ana i ka euaoelio; ua loaa pu la oukou a pau kuu lokomaikaiia mai.
No ka mea, o ke Akua no ko'u hoike maka, he nui kuu makemake aku ia oukou a pau, e like me ke aloha o Iesu Kristo.
O keia hoi ka'u e pule aku nei, i mahuahua loa aku ko oukou aloha ma ka naauao a me ka akamai
10 I hoomaopopo hoi oukou i na mea maikai loa; oiaio oukou, i hihia ole hoi, a hiki i ka la o Kristo;
11 I hoopihaia hoi oukou i na hua o ka pono, i mea e hoonani ai a e hoomaikaiia aku ai ke Akua mao Iesu Kristo la.
 
12 E na hoahanau, ke ake nei au e ike oukou, o na mea i loaa ia'u, ua lilo ia i mea e palahalaha'i ka eoanelio.
13 No ka mea, o kuu paa ana no Kristo, na ike pono ia ma ka halealii, a ma na wahi e ae a pau.
14 A he nui na hoahanau iloko o ka Haku i hooikaikaia i kuu pahao ana, ua ikaika nui ae lakou e hai aku i ka olelo me ka makau ole.
15 Ua hai aku nae kekahi poo ia Kristo me ka huahuwa a me ka hakaka; a o kekahi poe me ka manao aloha.
16 Ua hai aku kela poe ia Kriato me ka hakaka, aole me ka manao pono; ke manao la lakou e hoonui mai i ka ino o ko'u paahao ana.
17 A o keia poo me ke aloha, ke ike nei lakou, ua hoonohoia au no ka hoakaka ana'ku i ka euanelio.
18 Heaha la hoi! a ina ma ka hookamani, ina hoi paha ma ka oiaio i haiia'ku ai o Kristo; ke olioli nei au ilaila, oia, e olioli mau ana hoi au.
19 No ka mea, ke ike nei au, e lilo ana keia i mea ola no'u ma ka oukou pule, a me ke kokuaia mai e ka Uhane o Iesu Kristo;
20 E like me ke kuko nui a me ka manaolana o'u, i ole au e hilahila kekahi mea; aka, ma ka ikaika nui me ia e mau ana, pela hoi i neia manawa, e hoonaniia i o Kristo ma ko'u kino, ke ola ia, a ke make paha.
21 No ka mea, a i ola no au, no Kristo ia, a i make hoi, o ko'u pomaikai ia.
22 Ina hoi au e ola ma ke kino nei, oia ka pono o ka'u hana ana: aka, o ka'u mea pono e koho aku ai, aole au e ike ia.
23 No ka mea, he pilikia ko'u iwaena o na mea elua, o ke ake e hele a e noho me Kristo; oia ka maikai loa;
24 Aka, o ka noho ma ke kino, ka mea ia e pono io ai oukou.
25 A ua maopopo kuu manao i keia, ua ike au e ola ana au a o noho ana me oukou a pau, i mea e mahuahua'i ko oukou olioli ma ka manaoio;
26 I nui ae hoi ko oukou hauoli no'u ma o Kristo Iesu la, i kuu hiki hou ana'ku io oukou la.
 
27 E hana wale oukou ma ka pono o ka euanelio a Kristo; a ina paha e hele aku au e ike ia oukou, ma paha hoi ma kahi e e lohe auanei au i ka oukou mau mea, e ike no na kupaa oukou ma ka nhane hookahi, me ka manao hookahi, a me ka hooikaika pu ana i ka manaoio o ka euanelio;
28 Aole hoi i hooweliweli iki ia mai oukou e ka poe enemi; he hoailona ia ia lakou no ka make, aka, ia oukou, he hoailona ia no ke ola, a oia hoi mai ke Akua mai.
29 No ka mea, ua haawi lokomaikai ia mai ia ia oukou no Kristo, aole ka manaoio wale aku no ia ia, aka, o ka hoopiiikiaia mai hoi nona.
30 Uookahi o oukou paio ana me ka oukou i ike mai ai iloko o'u, a me ka oukou e lohe nei iloko o'u.