2
NOLAILA, ina he mea e malu ai iloko o Kristo, ina paha he oluolu i ke aloha, ina hoi he hoolauna pu ma ka Uhane, ina hoi he aloha o ka naau a me ka lokomaikai,
E hooko mai oukou i kuu olioli, i like pu ai hoi ko oukou manao, hookahi hoi ke aloha, hookahi no hoi naau, e manao hookahi ana.
Mai hana oukou i kekahi mea me ka hakaka a me ka hookiekie wale; aka, me ka naau akahai e hooi aku i ka manao maikai ia hai, aole ia oukou iho.
Aole hoi e nana ana kela mea keia mea i kana iho: aka, e nana hoi kela mea keia mea i ka hai.
I hookahi ka manao ana iloko o oukou, me ia iloko o Kristo Iesu;
Oia no ko ke Akua mea Hke, aole hoi ia imanao i kona iike ana me ke Akua he mea lawe wale:
Aka, waiho iho la ia i kona, e lawe ana i ke ano o ke kanwa, a ua lilo iho la oia ma ke ano kanaka.
A loaa iho la ke ano o ke kanaka, hoohaahaa iho la oia ia ia iho, me ka ae maoli aku i ka make, i ka make hoi ma ke kea.
No ia mea, ua hookiekie loa ae la ke Akua ia ia, a haawi aku la nona i ka inoa maluna o na inoa a pau;
10 I kukuli iho na kuli a pau i ka inoa o Iesu, o na mea o ka lani, a me na mea ma ka honua, a me na mea malalo ae o ka honua;
11 I hooia aku hoi na elelo a pau, o Iesu Kristo ka Haku, ka mea e nani ai ke Akua ka Makua.
 
12 No ia mea, e o'u poo aloha, me oukou i hoolohe mau ai, aole wale no ia'u i noho ai me oukou, aka hoi, na nui aku i neia wa e noho nei au i kahi e, e hooikaika aku oukou i ke ola no oukou iho, me ka makau a me ka haalulu:
13 No ka mea, o ke Akua ka mea e hooikaika ana iloko o oukou, i ka makemake a me ka hana, no kona manao aloha.
14 E hana oukou i na mea a pau me ka ohumu ole, a me ka hoopaapaa ole:
15 I hala ole oukou a me ke kolohe ole, he poe keiki na ke Akua, i hoohewa olo ia iwaena o ka hanauna kekee a me ke kolohe, e alohi hoi oukou iwaena o lakou e like me na malamalama i ke ao nei;
16 E hoike aku ana i ka olelo e ola'i, i olioli ai au i ka la o Kristo, no kuu holo hewa oie, a me ka luhi hewa ole.
 
17 Ina e nininiia aku au maluna o ka mohai a me ka alana o ko oukou manaoio, e olioli no wau, a e hauoli pu hoi me oukou a pau.
18 No keia mea hoi, e olioli oukou, a e hanoli pu mai me au.
 
19 A ke manao nei au ma ka Haku ma o Iesu la, e hoouna koke aku ia Timoteo io oukou la, i olioli ai hoi au i ka wa a'u e ike ai i ka oukou mau mea.
20 Aole o'u kanaka manao like, nana e malama io i ka oukou mau mea.
21 No ka mea, ke imi nei na mea a pau i ka lakou iho, aole i ka Iesu Kristo.
22 Ua ike hoi oukou i kona hoaoia'na, no ka mea, ua hooikaika pu ia me au ma ka euanelio, me he keiki la me ka makua.
23 No ia mea, ke manao nei au e hoouna koke aku ia ia, aia ike au i ka hope o ka'u mau mea.
24 Ua maopopo hoi kuu manao ma ka Haku, e hiki koke aku hoi au io oukou la.
25 Aka, manao iho la au, he pono ke hoouna aku ia Epaperodito io oukou la, oia he hoahanau, he hoalawehana, a me ka hoa koa o'u, a o ko oukou elele no hoi, a me ka mea lawelawe na kuu hemahema.
26 No ka mea, he nui kona makemake ia oukou a pau, ua kaumaha loa kona naau, i ko oukou lohe ana he mai kona.
27 A he mai no kona, ua kokoke e make: aka, ua aloha mai ke Akua ia ia; aole ia ia wale no, ia'u no hoi, o loaa ia'u ke kaumaha maluna o ke kaumaha.
28 Nolaila, ua hoouna wikiwiki aku la au ia ia, i olioli ai oukou ke ike hou aku ia ia, i uuku iho hoi kuu eha.
29 E hookipa aku hoi oukou ia ia no ka Haku, me ka olioli nui; e manao maikai aku hoi oukou i ka poe like.
30 No ka mea, ma ka hana a Kristo, ua hookokoke aku la ia i ka make, aole no i malama i kona ola, i hoopau ai oia i ka mea i koe o ko oukou malama mai ia'u.