3
NO na mea i koe, e na hoahanau o'u, e olioli oukou i ka Haku. Aole o'u luhi ke palapala aku ia oukou i na mea like, a he mea pono hoi ia no oukou.
E makaala oukou i na ilio, e makaala i ka poe hana ino, e makaala hoi i ka poe i okiokiia.
No ka mea, o kakou ka poe i okipoepoeia, ka poe hoomana i ke Akua me ka naau, me ka hauoli ia Kristo Iesu, aole no e paulele i ko ke kino:
Aka, owau paha ka mea hiki ke paulele ma ko ke kino. Ina paha e manao kekahi he mea ia ia e paulele ai ma ko ke kino, he nui aku hoi ka'u.
Ua okipoepoeia au i ka po awalu, no ka lahuikanaka o Iseraela, no ka ohana o Beniamina, he Hebera hoi no na Hebera, a he Parisaio ma ke kanawai.
No ka manao ikaika, hoomaau aku la au i ka ekalesia; a ma ka pono o ke kanawai, aole o'u hala.
Aka, o na mea a'u i pemaikai ai, lilo ae la ia i kuu manao i mea poho no Kristo.
Oiaio hoi, ke manao nei au i na mea a pau, he mea poho ia i loaa mai ai ka maikai o ka ike ia Kristo Iesu i kuu Haku; nona au i hoolei ai i na mea a pau, a ke manao nei au, he opala wale no ia i loaa'i ia'u o Kristo,
I loaa hoi au iloko ona, aole e paa ana i ka'u pono ma ke kanawai, aka, i ka pono ma ka manaoio ia Kristo, oia ka pono mai ke Akua mai ma ka manaoio:
10 I ike hoi au ia ia, me ka mana o kona alahouana mai, a me ka hookahi ana o kona hoinoia, i hoohalikeia aku me kona make ana;
11 Malia paha e hiki aku auanei au i ke alahouana o ka poe i make.
12 No ka mea, aole i loaa ia'u i neia manawa, aole hoi au i hemolele: aka, ke hahai aku nei au, i lalau aku ai au i ka mea i lalauia mai ai au e Kristo Iesu.
13 E na hoahanau, ma kuu manao iho, aole au i lalau aku: aka, o keia hookahi ka'u e hana nei, e hoopoina ana au i na mea i hala mahope, a e kikoo aku ana au i na mea mamua,
14 Ke holo ikaika aku nei au ma ka hoailona, i loaa ia'u ka lei o ka poe a ke Akua i hea mai ai noluna mai ma o Kristo Iesu la.
 
15 O na mea a pau e ake e hemolele, e manao kakou ia mea; a ina he manao okoa ko oukou i kekahi mea, na ke Akua hoi ia e hoike mai ia oukou.
16 Aka, o ka mea i loaa ia kakou, e haele kakou ma ke kanawai hookahi nei, e manao hoi kakou i ka mea hookahi.
 
17 E na hoahanau, e hoohalike pu oukou me au, e nana pono hoi oukou i ka poe hele like me makou i kumu hoohalike na oukou.
18 (No ka mea, he nui no ka poe e hele ana, a'u i hai pinepine aku ai ia oukou, a ano hoi ke hai aku nei au me ka uwe ana, he poe enemi lakou i ke kea o Kristo:
19 O ka make ko lakou nope, o ka opu hoi ko lakou akua, a ma ka mea hilahila ko lakou nani, ke manao nei hoi lakou i na mea o ka honua.)
20 Aka, o ko kakou noho ana, aia no ia ma ka lani; ke kali nei hoi kakou i ka Mea hoola, oia ka Haku Iesu Kristo nolaila mai:
21 Nana e hoololi ae ko kakou kino haahaa, i lilo ia i ano like me kona kino nani, ma ka mana e hiki ai ia ia ke hoolilo i na mea a pau nona.